Deadline aanvraag NOW 2.0 nadert

Het einde van de zomer is al bijna in zicht en dat geldt ook voor de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op de NOW 2.0. Aanvragen is namelijk mogelijk tot en met 31 augustus aanstaande. Mocht u nog overwegen een verzoek in te dienen, dan moet u dus snel zijn, zeker als er bijzondere omstandigheden spelen. In deze newsflash wijzen we u in dat verband graag op een aantal aandachtspunten om bij stil te staan. 

Extra vereisten bij toepassing omzetdaling op zelfstandig rechtspersoon / concernonderdeel niveau

Heeft uw concern minder dan 20% omzetdaling, terwijl een groepsvennootschap op enkelvoudig niveau wel 20% of meer omzetdaling heeft? Dan is het onder voorwaarden mogelijk om van de zelfstandige omzetdaling van die vennootschap uit te gaan en alsnog voor deze vennootschap NOW 2.0 aan te vragen. Nieuw ten opzichte van NOW 1.0 is dat een dergelijke versoepeling ook geldt voor een zelfstandig concernonderdeel bestaande uit een tussenholding en haar groepsmaatschappijen. 

Als er gebruik wordt gemaakt van deze versoepeling, dan geldt wel altijd het verbod op uitkering van onder meer dividend en moet er – ongeacht de hoogte van de tegemoetkoming -  een accountantsverklaring gevoegd worden bij de definitieve vaststelling.

Verder moet een werkmaatschappij met twintig of meer werknemers een akkoord bereiken met de betrokken verenigingen van werknemers - en bij het ontbreken daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers – over werkbehoud, dit vóór indiening van het NOW 2.0 verzoek. De genoemde verenigingen zullen vaak de vakbonden zijn met wie de cao gesloten is op bedrijfs- dan wel sectorniveau. 

Let op!

Als er meerdere vakbonden betrokken zijn kost het extra tijd om tot overeenstemming te komen. Zeker gezien de naderende deadline is dat nu extra relevant. 

Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers. 

Let op bij dalende loonsom

Daalt de loonsom van uw bedrijf in de maanden juni 2020 t/m september 2020 ten opzichte van de loonsom maart 2020? Dan is het verstandig tussentijds te berekenen welke impact dit heeft op de (mogelijke) subsidie, al dan niet ten opzichte van het voorschot. Met name bij lagere omzetdalingen loopt de korting op de subsidie heel snel op omdat bij de correctie van de loonsom geen rekening wordt gehouden met de omzetdaling. Een daling van de loonsom heeft dan - helemaal bij lagere omzetdalingspercentages - een buitenproportioneel negatief effect op de definitieve subsidie, waardoor deze - mogelijk onverwachts -  in een aantal gevallen sneller op nihil uitkomt.

Gewijzigde omstandigheden tussentijds doorgeven

Heeft u al NOW 1.0 en/of 2.0 aangevraagd en blijkt tussentijds dat u (toch) geen recht heeft op de tegemoetkoming, bijvoorbeeld vanwege een dalende loonsom of een lagere omzetdaling dan verwacht? Let er dan op dat de regeling verplicht om onverwijld contact op te nemen met het UWV om dit door te geven en de subsidie terug te storten. Daarmee voorkomt u overigens ook dat u onnodig kosten moet maken voor het afgeven van een verklaring van een derde deskundige dan wel accountantsverklaring bij de vaststelling van de subsidie, terwijl u de subsidie moet terugbetalen. 

Inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en scholing

Tot slot, een enigszins onderbelicht onderdeel van het NOW 2.0 pakket is de inspanningsverplichting van de werkgever met betrekking tot (om)scholing van werknemers. Bij de aanvraag dient de werkgever te verklaren dat men zich zal inspannen om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen. 

In dat kader heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies’  gepubliceerd. Deze regeling biedt werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers en niet werkenden de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Zij kunnen hiertoe een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs en daarnaast komt er de mogelijkheid een online scholingsactiviteit te volgen. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het aanvragen van de NOW 2.0? Neemt u dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected].
cover_20200825_deadline_aanvraag_now_2.0_nadert_cover.jpg

Download 'Deadline aanvraag NOW 2.0 nadert' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>