Exportvergunning voor (medische) persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht

Om een crisistoestand vanwege tekorten van medische persoonlijke beschermingsmiddelen te ondervangen en te voorkomen, heeft de Europese Commissie op 14 maart Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 gepubliceerd. Hiermee wordt het verplicht om voor de uitvoer (“export”) van persoonlijke beschermingsmiddelen rechtstreeks of via andere EU-lidstaten naar bestemmingen buiten de Europese Unie een vergunning aan te vragen.

Voor zover dat nu bekend is, zijn deze maatregelen voorlopig geldig voor een duur van zes weken vanaf publicatie op 14 maart jl. van de verordening – dus tot 25 april 2020. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van publicaties i.v.m. mogelijke verlengingen van de verordening. De verordening is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat – voor de toepassing ervan is geen afzonderlijke implementatie door middel van Nederlandse wetgeving nodig.

1. Voor welke medische persoonlijke beschermingsmiddelen geldt de vergunningplicht?

De beschermingsmiddelen waarvoor een vergunning nodig is, alvorens die te mogen exporteren, zijn opgesomd in bijlage I van de verordening. Hierbij worden tevens goederencodes (GN-codes) opgesomd. Het betreft in essentie:

 • Beschermende corrigerende brillen en contactlenzen,
 • Gelaatschermen,
 • Mond- en neusbeschermingsmiddelen,
 • Beschermende kleding, en
 • Handschoenen.

Hierbij merken wij op, dat het voor de vergunningplicht niet van belang is wat de oorsprong is van de goederen, noch op welke datum u een contract bent overeengekomen voor levering van de goederen. De vergunningplicht geldt onverkort. 

2. Voor welke bestemmingen geldt de vergunningplicht wel, en welke niet?

Voor elke levering buiten de Europese Unie heeft u in principe een exportvergunning nodig. Levering binnen de Unie behoeft volgens deze verordening geen vergunning. Op
19 maart is er op basis van de Uitvoeringsverordening (EU) 2020/426 een aantal bestemmingen toegevoegd waarvoor ook geen vergunning nodig is. Voor het Verenigd Koninkrijk is i.v.m de Brexit-overgangsperiode ook geen vergunning nodig. Derhalve geldt nu een vergunningplicht voor alle uitvoer, met uitzondering van de volgende bestemmingen :

 • Lidstaten van de Europese Unie,
 • Noorwegen,
 • Ijsland,
 • Liechtenstein,
 • Zwitserland,
 • De landen en gebieden overzee die zijn vermeld in bijlage II bij het VWEU,
 • De Faeröer-eilanden,
 • Andorra,
 • San Marino,
 • Vaticaanstad,
 • Verenigd Koninkrijk.

3. Hoe moet een exportvergunning worden aangevraagd en wie beslist daarover? 

Per 25 maart is bekend geworden dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Inspectie Gezondheids-zorg en Jeugd heeft aangewezen als bevoegde autoriteit voor het nemen van besluiten over aangevraagde vergunningen. De Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU) is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de aanvragen. Voor een vergunning zijn o.a. de volgende zaken nodig:

 • Een ingevuld aanvraagformulier Vergunning uitvoer persoonlijke beschermingsmiddelen,
 • Een kopie van het getekende contract of de order,
 • Een verklaring over het eindgebruik van de goederen,
 • Andere bewijsstukken die aantonen dat de goederen bestemd zijn voor de in de verordening opgesomde lijst van doelen.

Voor het verwerken van de aanvragen heeft de CDIU een e-mail adres beschikbaar gesteld, namelijk:
[email protected].

4. Wat zijn “gemotiveerde doeleinden” op grond waarvan mogelijk wel een vergunning wordt verleend?

Nu er een tekort is aan deze beschermingsmiddelen in de EU, zal er in principe geen vergunning worden afgegeven. Bij het besluit over het al dan niet afgeven van een vergunning, wordt echter rekening gehouden met de doeleinden van de zending. Het is daarom van belang om, bij het aanvragen van een vergunning, dit doel te motiveren en deze motivatie zoveel mogelijk te onderbouwen met bewijsstukken. Bij zulke doeleinden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

 • De ondersteuning van de activiteiten van het Global Outbreak Alert & Response-netwerk van de WHO,
 • Het leveren aan buitenlandse operaties van EU-lidstaten, zoals militaire operaties,
 • Het leveren aan delegaties van de EU en lidstaten in het buitenland,
 • Het leveren in het kader van humanitaire noodhulp. 

Deze doeleinden zijn nader omschreven in artikel 2, lid 3 van verordening (EU) 2020/402 en in artikel 1, lid 2 van verordening 2020/426.

Heeft u vragen?

Herman Annink, Loes van Kan of Jaap van Dijk van het Governance, Risk & Compliance-team van RSM helpen u graag verder bij uw vragen of bij de onmiddellijke ondersteuning van uw exportactiviteiten, om verstoringen in leveringen aan uw klanten te voorkomen. 

cover_20200330_exportvergunning_voor_medische_persoonlijke_beschermingsmiddelen_verplicht.jpg

Download 'Exportvergunning voor (medische) persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>