Financiële steunmaatregelen sierteelt- en voedingstuinbouw en fritesaardappelen

Op 8 mei is de regeling voor de aanvullende steun gepubliceerd in de Staatscourant: “Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19”. Deze regeling voorziet in een extra steunpakket voor de sierteelt en voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen, vanwege het specifieke seizoensgebonden karakter van deze sector, omdat bestaande steunmaatregelen als onvoldoende werden beschouwd.

Bij welke situaties geldt de regeling? 

Het gaat specifiek om bedrijven in de sierteelt en voedingsbouw en telers van fritesaardappelen in combinatie met één van onderstaande situaties:

  • Situaties waarin de productie doorgaat terwijl er nauwelijks omzet wordt gemaakt;
  • Situaties waarin producten slecht of niet houdbaar zijn vanwege bederfelijkheid en waarvoor geen of beperkte alternatieve toepassingsmogelijkheden zijn;
  • Situaties waarin bedrijven in de periode maart, april, mei een grote seizoen piek hebben in productie, personele bezetting en omzet.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De steunmaatregelen die in deze regeling zijn opgenomen, zijn bedoeld voor in Nederland gevestigde ondernemingen die werkzaam zijn in de sierteeltsector (incl. de groothandelaar en de veilingen), wegtransporteurs van bloembollen, sierplanten, perkplanten, potplanten, snijbloemen, heesters en boomkwekerijgewassen die transporteren van telers naar veilingen en groothandelaren, alsmede de voedingstuinbouw en de teler van fritesaardappelen. 

Sierteelt en voedingstuinbouw

Wat wordt er vergoed?
De regeling voorziet in de vergoeding van de gederfde omzet. Ondernemers die in de periode 12 maart 2020 tot en met 11 juni 2020 ten opzichte van de gemiddelde omzet in dezelfde periode in de drie voorgaande jaren 2017-2019 een forse omzetderving hebben, komen in aanmerking voor een eenmalige financiële compensatie om onder andere onvermijdelijke seizoensgebonden loonkosten te kunnen blijven betalen.

Voor groothandelsbedrijven die werkzaam zijn voor de sierteelt- en voedingstuinbouw geldt dat het in plaats van de gederfde omzet gaat om de gederfde brutowinst.

Hoogte tegemoetkoming
De tegemoetkoming bedraagt 70% van de omzetschade. De omzetschade wordt echter wel verminderd met het bedrag waarmee de kosten van de ondernemer door de coronacrisis zijn afgenomen. De tegemoetkoming wordt tevens verminderd met uit andere hoofde ontvangen steun of uitkeringen met betrekking tot COVID-19 die betrekking hebben op dezelfde schade als waarop de tegemoetkoming ziet. Ook andere ontvangen steun of uitkeringen uit bestaande nationale regelingen met betrekking tot COVID-19 (niet zijnde leningen of borgstellingsregelingen of fiscale maatregelen) worden in mindering gebracht. 

Tevens wordt de tegemoetkoming aan een bedrijf verminderd met financiële steun die de onderneming al op andere wijze ontvangt voor de omzetschade, bijvoorbeeld uit een verzekering of uit een Europese of nationale steunregel.

Maximering tegemoetkoming
In tegenstelling tot andere maatregelen geldt dat er voor deze regeling een budgetplafond is ingesteld van € 600 miljoen. Indien het budgetplafond op basis van de aanvragen wordt overschreden, zal er een procentuele verlaging worden toegepast op alle aanvragen.

Tevens geldt er een maximering, afhankelijk van de gemiddelde omzet in de referentieperiode. 
12 maart 2017/11 juni 2017, 12 maart 2018/11 juni 2018 en 12 maart 2019/11 juni 2019. Hieronder de tabel waarin is opgenomen wat de maximale subsidie bedraagt op basis van de gemiddelde omzet:

Gemiddelde omzet
referentieperiode 2017-2019
Maximale subsidie   
< € 200.000  € 100.000
€ 200.000 tot € 500.000 € 250.000
€ 500.000 tot € 3.000.000 € 500.000
> € 3.000.000 € 1.000.000

    
Waar en wanneer aanvragen?
De aanvraag dient ingediend te worden bij de RVO. De aanvraag moet worden ingediend tussen 7 mei 2020 en 4 juni 2020. Na het indienen van de aanvraag krijgt de aanvrager een voorschot van 50% van de aangevraagde subsidie. 

Uiterlijk 31 augustus 2020 moet de vaststellingsaanvraag zijn ingediend. Deze dient altijd vergezeld te gaan van een verklaring van een accountant (RA of AA).

Fritesaardappelen

Telers van fritesaardappelen krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben liggen en die niet meer verkocht kan worden. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van 1 miljoen ton aardappelen, die niet meer verwerkt kunnen worden tot frites dit seizoen.

Hoogte tegemoetkoming
Elke teler ontvangt maximaal € 0,06 per kilogram fritesaardappelen. De tegemoetkoming is maximaal 40% van de gemiddelde marktwaarde van deze fritesaardappelen over de periode september 2019 t/m februari 2020. Een onderneming ontvangt minimaal € 1000 en maximaal € 150.000.

De tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag waarmee de kosten van de teler door de coronacrisis zijn afgenomen en met andere financiële steun, bijvoorbeeld uit een verzekering of uit een Europese of nationale steunregel. 

Maximering tegemoetkoming
In tegenstelling tot andere maatregelen geldt dat er voor deze regeling een budgetplafond is ingesteld van € 50 miljoen. Indien het budgetplafond op basis van de aanvragen wordt overschreden, zal er een procentuele verlaging worden toegepast op alle aanvragen.

Sectoren
De tegemoetkoming is voor telers van fritesaardappelen, die door de coronacrisis hun appelen niet kunnen leveren in de periode van 16 maart tot en met 31 augustus 2020. Het gaat om levering aan:

  • De voedingsindustrie die consumptieaardappelen verwerkt tot diepgevroren en/of koel-verse aardappelproducten;
  • Groothandel;
  • Detailhandel (in klein verpakking).

De fritesaardappelen mogen niet eerder zijn verhandeld op de termijnmarkt.

Waar en wanneer aanvragen?
De aanvraag dient ingediend worden bij de RVO. De aanvraag moet worden ingediend tussen 7 mei 2020 en 4 juni 2020. Na het indienen van de aanvraag krijgt de aanvrager een voorschot van 30% van de aangevraagde subsidie. Uiterlijk 15 september 2020 moet de vaststellingsaanvraag zijn ingediend.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon of stuur een e-mail naar [email protected]

Download 'Financiële steunmaatregelen sierteelt- en voedingstuinbouw en fritesaardappelen' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>