Fiscale en financiële maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Door het coronavirus wordt het Nederlandse bedrijfsleven substantieel geraakt. Ook de financieel-economische gevolgen kunnen aanmerkelijk zijn.  De Nederlandse regering heeft daarom bij een brief van 12 maart 2020 enkele maatregelen bekendgemaakt die het bedrijfsleven hopelijk enige armslag bieden.  Hierna gaan wij kort in op enkele maatregelen.

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting is een bestaande regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Ondernemingen die getroffen worden door het coronavirus kunnen in aanmerking komen voor deze (bestaande) regeling werktijdverkorting. De bedoelde calamiteit moet ten minste 2 weken en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen en er moet voor minstens 20% van het personeel geen werk meer zijn. Dat deel van het personeel kan in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Voorwaarde is wel dat de betreffende werknemers WW-rechten hebben opgebouwd. Overigens gelden er nadere voorwaarden.

Zzp’ers zijn geen werknemers en kunnen derhalve geen beroep doen op de hiervoor genoemde regeling voor werktijdverkorting. Zij kunnen wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Daarvoor dienen zij zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven.

Uitstel van betaling voor belasting

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen voor verschuldigde omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting, als de ondernemer schriftelijk verzoekt en motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. De invordering van de belasting zal na ontvangst van het verzoek worden stopgezet en op een later moment zal inhoudelijke toetsing plaatsvinden. Overigens geldt  dat de  gebruikelijke vereisten voor een betalingsregeling, het stellen van zekerheid is daar één van, van toepassing blijven.

Geen verzuimboete 

De Belastingdienst zal de komende tijd geen verzuimboeten opleggen voor het niet of niet tijdig betalen van belasting of deze terugdraaien als die is opgelegd voor het niet  of niet tijdig betalen van belasting.

Verzoek tot verlaging voorlopige aanslagen

Ondernemingen die een lagere winst of zelfs verlies verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag inkomsten- dan wel vennootschapsbelasting. Deze verzoeken dienen elektronisch te worden ingediend en zullen volgens het  kabinet door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar de BMKB per eind maart 2020 tijdelijk te verruimen. Gedacht wordt aan het verhogen van het aandeel waarvoor de overheid borg kan staan. In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.  Ook een aantal andere voorwaarden worden versoepeld. Deze regel zal naar verwachting tot 1 april 2021 gaan gelden. Aangekondigd is dat de staatsecretaris naar verwachting eind maart met nadere informatie komt.

Bestaand instrumentarium onder huidige  wetgeving

De huidige set aan fiscale en andere regelgeving biedt mogelijk aanvullende mogelijkheden voor verzachting van de financiële en fiscale gevolgen. Per geval zal dit bekeken dienen te worden. 

Meer informatie?

Neem contact op met uw RSM-adviseur om te bespreken welke maatregelen voor u en uw onderneming relevant kunnen zijn.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>> 

cover_20200313_fiscale_en_financiele_maatregelen_coronavirus.jpg

Download 'Fiscale en financiële maatregelen naar aanleiding van coronavirus' in pdf.

Dit document is voorbereid door RSM Bureau Vaktechniek Fiscaal.