Netherlands
Talen

Talen

Hoge Raad oordeelt in procedures over btw en privégebruik auto

Door een wetswijziging zijn ondernemers vanaf 1 juli 2011 btw verschuldigd over de kosten voor het privégebruik van hun auto, indien er voor het gebruik geen vergoeding wordt ontvangen. De Hoge Raad heeft over deze nieuwe regeling onlangs vier uitspraken gedaan. Uitgangspunt is dat de btw-heffing over privégebruik moet berusten op de werkelijke verhouding tussen zakelijk en privégebruik.

1. Omvang privégebruik

​In de eerste zaak had een B.V. gedurende heel 2011 een auto om niet ter beschikking gesteld aan haar directeur. Belanghebbende had de in rekening gebrachte btw volledig in aftrek gebracht met een beroep op het inmiddels ingetrokken Besluit 2009. De Hoge Raad oordeelt dat over het eerste half jaar de btw met betrekking tot het privégebruik van de auto terecht was voldaan. De Hoge Raad oordeelt dat de B.V. recht heeft op een terugbetaling van de voldane btw gedurende de tweede helft van het jaar voor zover meer btw is geheven dan overeenkomt met de btw over de uitgaven die toerekenbaar zijn aan privégebruik. 

In beginsel moet de omvang van het privégebruik berusten op de werkelijke verhouding tussen zakelijk gebruik en privégebruik, aldus de Hoge Raad. Men kan de omvang vaststellen aan de hand van een redelijke schatting, indien concrete gegevens ontbreken. Statistische gegevens kunnen dan als richtsnoer worden gebruikt, maar zijn niet noodzakelijk of doorslaggevend. Kilometeradministraties zijn niet de enige manier om privégebruik vast te stellen. Als het privégebruik niet uit de administratie blijkt, moet de omvang in redelijkheid worden bepaald. Gedacht kan worden aan andere omstandigheden die van belang zijn zoals de aard van de onderneming,  de zakelijke doeleinden waarvoor de auto wordt gebruikt en de positie en werkzaamheden binnen de onderneming van degene die de auto gebruikt. 

De bewijslast ligt hier bij de belanghebbende. De Hoge Raad verwijst de zaak terug naar Hof Den Bosch om de omvang van het privégebruik nader te onderzoeken.

2. De eigen bijdrage

In de tweede zaak werden eveneens in 2011 auto’s ter beschikking gesteld aan werknemers waarbij een eigen bijdrage voor het privégebruik door de werknemers werd voldaan van € 100 per vier weken. Uitsluitend over dit bedrag is btw op aangifte voldaan. Hof Arnhem-Leeuwarden besliste dat deze eigen bijdrage voor het privégebruik niet gebruikelijk was en oordeelde dat de maatstaf van heffing moest worden verhoogd tot een normale waarde van de terbeschikkingstelling. De Hoge Raad volgt het Hof hierin en oordeelt daarnaast dat invoering van de wetswijziging met terugwerkende kracht gerechtvaardigd is. Dit onder meer omdat de wetswijziging in juni 2011 is aangekondigd en dat er geen ongerechtvaardigd verschil is tussen de behandeling van leaseauto’s en auto’s die eigendom van de onderneming zijn, aangezien in beide situaties btw verschuldigd is.

3. Tweedehands auto

In de derde zaak werden tweedehands auto’s door een C.V. om niet ter beschikking gesteld aan de beherend vennoot. De C.V. heeft gebruik gemaakt van de forfaitaire regeling en heeft btw voldaan over het tweede half jaar van 2011 wegens het privégebruik van de auto. De C.V. is echter van mening dat de heffing strijdig is met de regeling van de Btw-richtlijn. 
De Hoge Raad gaat hier niet in mee en oordeelt dat de C.V. geen recht op terugbetaling heeft als het betaalde bedrag aan btw niet meer is dan de btw berekend over uitgaven gedaan voor privégebruik. 

De C.V. moet aannemelijk maken hoe groot deze uitgaven waren. De Hoge Raad herhaalt in deze zaak dat de omvang van privégebruik niet naar willekeur mag worden vastgesteld. Indien de gegevens ontbreken in de administratie moeten deze in redelijkheid bepaald worden. De inspecteur mag niet zomaar aannemen dat het zakelijk gebruik slechts 1% bedraagt en het privégebruik 99%. Ook deze zaak wordt terugverwezen naar Hof Den Bosch om de omvang van het privégebruik nader te onderzoeken. Als laatste merkt de Hoge Raad op dat bij een tweedehands auto het belasten van het privégebruik tegen 2,7% niet disproportioneel is. Het verlaagde forfait van 1,5% is uitsluitend van toepassing wanneer de auto langer dan vier boekjaren na het jaar van ingebruikname bij de onderneming in gebruik is.

4. Fiscale neutraliteit

Tot slot de vierde zaak waarbij een B.V. een auto om niet ter beschikking had gesteld aan haar directeur van mei tot en met december 2011. De strijdigheid met het beginsel van fiscale neutraliteit stond ook hier ter discussie. Indien de werkgever geen vergoeding bedingt voor het privégebruik van een auto dan is btw verschuldigd, aldus de Hoge Raad. De wijze waarop de te betalen btw wordt vastgesteld verschilt indien de auto eigendom is van de werkgever of daarover beschikt op basis van een leaseovereenkomst, maar dit is niet in strijd met het beginsel van fiscale neutraliteit. Tevens verzet dit beginsel zich er niet tegen dat in de grondslag van de forfaitaire regeling bpm is begrepen.

Afhandeling massaal bezwaar

De Belastingdienst geeft aan de arresten van de Hoge Raad te bestuderen en de eventuele gevolgen voor wet- en regelgeving en voor de afhandeling van de massaal bezwaarprocedure te bekijken. Op dit moment bestaat hierover nog geen duidelijkheid.  
In het verleden heeft de Belastingdienst bij omvangrijke bezwaarprocedures de belastingplichtigen verzocht om hun bezwaarschrift alsnog in te trekken. Wij adviseren contact met ons op te nemen als u een verzoek van de Belastingdienst tot het intrekken van het bezwaarschrift ontvangt. We kunnen dan samen met u bekijken of voornoemde methode mogelijk kan worden gebruikt voor de onderbouwing van uw bezwaar. 

Ook als u in het verleden geen bezwaar heeft gemaakt, kan op basis van deze arresten worden bekeken of een toekomstig ander percentage kan worden onderbouwd en afgestemd met de Belastingdienst.  

Voor het antwoord op deze vraag en andere vragen kunt u contact opnemen met uw RSM-adviseur.

cover_20170510_hoge_raad_oordeelt_in_procedures_over_btw_en_privegebruik_auto_web.jpg

Download 'Hoge Raad oordeelt in procedures over btw en privégebruik auto' in pdf.