Kaders tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bekend

Op 27 maart 2020 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief (“de brief”) aan de Kamer kaders gegeven voor de zogenaamde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (“Tozo”). Deze regeling houdt in de kern in dat bepaalde ondernemers vanwege de coronacrisis een beroep kunnen doen op financiële ondersteuning van de overheid.

Voor wie staat de Tozo-regeling open?

Met de Tozo wil het kabinet bepaalde ondernemers steunen die door de coronacrisis in financiële problemen zouden komen.  
Bij de eerste aankondiging van de Tozo leek het erop dat de regeling slechts open zou staan voor de zogenaamde zzp’ers.  Uit de brief bllijkt dat de regeling ook open staat voor ondernemers met personeel en dga’s.

Wat houdt de regeling in?

De Tozo richt zich op twee vormen van ondersteuning. 

  1. Er kan een uitkering voor levensonderhoud worden verkregen indien de ondernemer door de coronacrisis het inkomen ziet dalen tot onder het sociaal minimum (algemene bijstand).  
  2. Er kan een lening worden verkregen om liquiditeits-problemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. 
     

Tozo is een tijdelijke regeling en kan alleen aangevraagd worden voor de maanden maart, april en mei 2020.

Uitkering voor levensonderhoud

Voor gehuwde ondernemers betekent dit dat er een aanvulling kan worden verkregen tot € 1.500 (netto) en voor alleenstaande ondernemers vanaf 21 jaar tot  € 1.050 (netto).  De uitkering voor drie maanden zal in één keer worden toegekend en per maand worden uitgekeerd. 

Lening ten behoeve van liquiditeitsproblemen

De lening voor bedrijfskapitaal kan door de zelfstandige ondernemer worden afgesloten waarbij een maximum bedrag van € 10.157 kan worden geleend tegen een rentepercentage van 2% met een maximale looptijd van drie jaar. De aflossing van de lening vangt aan op 1 januari 2021.

Wat zijn de voorwaarden van de regeling?

De regeling is bedoeld om ondernemers tegemoet te komen die als gevolg van de coronacrisis nadelig financiële effecten ondervinden.

De volgende voorwaarden zijn daarnaast van toepassing:

  • De ondernemer moet in Nederland woonachtig zijn en het bedrijf moet eveneens in Nederland gevestigd zijn. In ieder geval zullen de werkzaamheden (hoofdzakelijk) in Nederland moeten plaatsvinden.
  • De ondernemer moet voldoen aan het zogenaamde urencriterium (1.225 uur per jaar, ofwel circa 24 uur per week).
  • De ondernemer moet bedrijfsmatig actief zijn geweest vóór 17 maart 2020.  Hiertoe behoort een inschrijving bij de Kamer van Koophandel van voor deze datum.
  • Bij de aanvraag moet de aanvrager verklaren dat naar verwachting het inkomen zal dalen onder het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis (tbv de algemene bijstand) danwel te verklaren en aannemelijk te maken dat er door de gevolgen van het coronavirus sprake zal zijn van liquiditeitsproblemen.
  • Voor een dga geldt dat naast het urencriterium er sprake moet zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Tevens zal een verklaring moeten worden afgegeven dat de bv nu geen salaris kan uitbetalen.

De aanvraag kan worden ingediend tot 31 mei 2020 en kan, voor zover aan de voorwaarden wordt voldaan, met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 worden toegekend. 

Een aanvrager dient overigens uit eigen beweging iedere relevante wijziging (bijvoorbeeld wijzigingen in de inkomenssituatie) te melden waarbij de hoogte van de tegemoetkoming kan worden gewijzigd of worden stopgezet.

Wat indien de ondernemer in het buitenland woont?

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de regeling is dat de ondernemer woonachtig is in Nederland en dat de onderneming (hoofdzakelijk) in Nederland actief is.  Voor situaties die hier niet aan voldoen zal de Staatssecretaris onderzoeken hoe toch ondersteuning kan worden geboden, waarbij rekening wordt gehouden met hetgeen het andere land aan ondersteuning zal bieden.

Interactie Tozo en Noodloket 

Het is mogelijk dat een ondernemer zowel een beroep doet op  het zogenoemde Noodloket (TOGS) als de Tozo. Aangezien de uitkering van het Noodloket van € 4.000 een gift is ten behoeve van bedrijfskosten, is het niet aangemerkt als inkomenssteun. Deze gift zal dan ook niet worden verrekend met de uitkering onder Tozo.

Meer informatie?

Neem contact op met uw RSM-adviseur om te bespreken welke maatregelen voor u en uw onderneming relevant kunnen zijn. 

cover_20200330_tijdelijke_overbruggingsregeling_zelfst_ondernemers_bekend.jpg

Download de 'Kaders tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bekend' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>