Netherlands
Talen

Talen

Kleine-ondernemersregeling en nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Graag informeren  wij u over de aankomende wijziging van de kleine-ondernemersregeling en de wijziging van de btw-identificatienummers bij eenmanszaken.

Kleine-ondernemersregeling 

Vanaf 1 januari 2020 wordt de bestaande kleine-ondernemersregeling (KOR) gewijzigd. In deze nieuwsbrief zetten wij de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe KOR voor u uiteen en informeren wij u hoe u gebruik kunt maken van deze nieuwe regeling.

Huidige situatie

Natuurlijke personen die belastingplichtig zijn voor de omzetbelasting kunnen onder bepaalde voorwaarden van de huidige KOR gebruik maken. Als gevolg van de KOR wordt een belastingvermindering toegekend voor ondernemers die minder dan € 1.883 omzetbelasting op aangifte moeten voldoen. Indien de btw die op aangifte moet worden voldaan, minder dan € 1.345 bedraagt, hoeft de betreffende ondernemer geen btw op aangifte te voldoen en kan deze ondernemer een ontheffing van de administratieve verplichtingen aanvragen bij de Belastingdienst. Als de ontheffing wordt toegekend, vermeldt de ondernemer op geen enkele wijze btw op de factuur aan zijn afnemers. Het recht op aftrek van voorbelasting is daarmee ook vervallen. 

Nieuwe situatie 

Per 1 januari 2020 wordt de KOR vervangen door de regeling: omzet gerelateerde vrijstellingsregeling (OVOB). In tegenstelling tot de KOR, komen alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor de omzetbelasting, in aanmerking voor de OVOB ongeacht de ondernemingsvorm. De OVOB geldt als de omzet van de ondernemer per kalenderjaar kort gezegd niet meer bedraagt dan € 20.000 exclusief omzetbelasting. Indien de hiervoor genoemde omzet meer bedraagt dan € 20.000 kan de OVOB niet van toepassing zijn. 

De nieuwe regeling wordt een btw-vrijstelling in plaats van een vermindering op de aangifte. Dit betekent dat wanneer een ondernemer gebruik maakt van deze optionele regeling, deze zijn recht op aftrek van voorbelasting verliest. Indien de OVOB wordt toegepast, is deze voor ten minste drie jaren na aanvang van toepassing, tenzij de drempel van € 20.000 wordt overschreden. Indien de drempel wordt overschreden kan eveneens pas na drie jaar opnieuw worden gekozen voor toepassing van de vrijstelling. 

Gevolgen toepassen regeling

Het toepassen van de OVOB heeft bij toepassing de onderstaande gevolgen:

  1. u vermeldt geen btw op uw facturen. Wel vermeldt u op de facturen dat een vrijstelling van toepassing is;
  2. u berekent geen btw aan uw klanten. Het gevolg is dat u geen btw op aangifte voldoet;
  3. u doet geen btw-aangiften, behalve in incidentele gevallen zoals bij intracommunautaire leveringen, invoer van goederen en intracommunautaire verwervingen of verschuldigdheid van herzienings-btw (zie hierna). 
  4. de btw die aan u in rekening wordt gebracht, kan niet in aftrek worden gebracht. 
  5. opteren voor belaste huur van bedrijfspanden is niet mogelijk. 

Herzieningsregeling (zonnepanelen, garageboxen) 

Als gevolg van het feit dat de nieuwe regeling de vorm van een vrijstelling heeft, verliest de ondernemer die ervoor kiest om deze regeling te gebruiken zijn recht op aftrek van voorbelasting. Hierdoor kan de ondernemer te maken krijgen met herzienings-btw. In bepaalde gevallen moet de btw die op roerende of onroerende goederen in eerste instantie in aftrek is gebracht worden herzien. Als gevolg van de OVOB kan de ondernemer daarom te maken krijgen met een terugbetalingsverplichting van de eerder in aftrek gebrachte btw. Dit kan bijvoorbeeld spelen ten aanzien van ondernemers die zonnepanelen hebben aangekocht en gebruikmaken van de huidige KOR. Denk ook aan ondernemers die een vakantiewoning of garageboxen verhuren en aftrek van btw op de aankoop hiervan hebben genoten. 

Toepassen OVOB bij margeregeling 

Indien een ondernemer gebruik maakt van de margeregeling of de reisbureauregeling, is de totale omzet van belang om te beoordelen of de OVOB van toepassing kan zijn/is. Dit betekent dat de belaste marge bij de hiervoor genoemde regeling niet relevant is. 

Aanmelden 

Ondernemers die gebruik willen maken van OVOB dienen zich vóór 20 november 2019 aan te melden bij de Belastingdienst om gebruik te maken van deze regeling per 1 januari 2020. 
Ondernemers die reeds de KOR toepassen en ontheffing hebben van de administratieve verplichtingen, worden automatisch aangemeld voor de nieuwe regeling door de Belastingdienst. Indien u geen gebruik wenst te maken van de OVOB dient u dit kenbaar te maken bij de Belastingdienst.

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Het huidige btw-nummer voor eenmanszaken bestaat uit het Burgerservicenummer van de ondernemer in combinatie met de cijfers B01 (bij het eerste btw-nummer). Om identiteitsfraude te voorkomen en de privacy van belastingplichtigen te verhogen, krijgen alle eenmanszaken in Nederland een nieuw btw-nummer zonder BSN uitgereikt per 1 januari 2020. Het nieuwe btw-nummer dient per die datum te worden verwerkt in de administratie en de softwarepakketten van de ondernemer. Ook dient het nummer te worden vermeld op de website, de facturen en bij alle EU-gerelateerde transacties, zoals de mini one stop shop (MOSS) en intracommunautaire leveringen en prestaties. In de komende jaren zal de Belastingdienst overgaan tot een nieuw ICT-systeem voor de omzetbelasting. Tot nader order zal de Belastingdienst het BSN gebaseerde btw-nummer blijven hanteren voor interne verwerking. 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande regelingen, neemt u dan contact op met uw vaste RSM-adviseur.

cover_20191022_btw-update_kor_en_nieuw_btw_nr.jpg

Download 'Btw-update over Kleineondernemersregeling en nieuw btw-nummer voor eenmanszaken' in pdf