Noodpakket 2.0 in verband met de coronacrisis

Op 20 mei jongstleden is namens de regering in een brief aan de Tweede Kamer het zogenoemde noodpakket 2.0 in verband met de coronacrisis nader beschreven. De maatregelen uit dit tweede noodpakket strekken er toe om bedrijven en werknemers te blijven ondersteunen bij de economische gevolgen van de maatregelen die zijn getroffen tegen het coronavirus. De maatregelen betreffen veelal een verlenging van het eerste noodpakket, waarbij aanscherpingen zijn aangebracht alsmede een aantal nieuwe regelingen.  Daarnaast heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, eveneens op 20 mei, de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijziging van de reeds bestaande NOW-regeling.

In dit alert informeren wij u over enkele onderdelen van het noodpakket 2.0 en bespreken we enkele aanpassingen van de huidige NOW-regeling.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (“NOW”)

Het doel van de NOW is om, kort gezegd, het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel werknemers in dienst te houden. Hiertoe kan een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd van 90% van de loonsom gerelateerd aan het omzetverlies. Het doel en de methode van berekenen blijven ongewijzigd.

NOW 2.0

De volgende wijzigingen zijn door middel van het noodpakket 2.0 aangekondigd in de NOW-regeling (NOW 2.0):

  • De NOW tegemoetkoming wordt verlengd en gaat ook gelden voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020.
  • De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020 (was januari 2020).
  • De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode beginnend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien reeds een aanvraag voor de eerste NOW regeling is ingediend, dienen de periodes aan te sluiten.
  • De ‘boete’ om werknemers op bedrijfseconomische gronden te ontslaan vervalt voor ontslagaanvragen die zijn gedaan in de periode van 1 juni t/m 31 augustus 2020. Bij de afrekening van de subsidie zal deze niet voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd.
  • Er mogen geen bonussen aan het bestuur en directieleden, alsmede winstuitkeringen worden uitbetaald over 2020. Tevens is er een verbod op inkoop van eigen aandelen. Deze eisen gelden slechts voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Een nadere invulling volgt nog. De voorwaarde om dergelijk handelingen niet te verrichten geldt over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. De voorwaarde ziet overigens niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019, aangezien de beslissingen daarover al genomen waren maar pas in 2020 tot uitbetaling zijn overgegaan.
  • In de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met een forfaitaire opslag voor vaste lasten. Deze opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%.
  • Er wordt gestreefd naar openstelling van het aanvraagtijdvak per 6 juli 2020. Deze zal lopen tot en met 31 augustus 2020.

Wijzigingen in de huidige NOW-regeling (NOW 1.0)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft voorts in een (andere) brief van 20 mei 2020 enkele wijzigingen van de huidige NOW-regeling bekend gemaakt. Hierna sommen wij kort deze wijzigingen op zoals deze uit de brief valt af te leiden.

Loonsombepaling voor seizoenbedrijven

Er wordt een alternatieve rekenmethode voor de subsidiehoogte opgenomen om tegemoet te komen aan bedrijven met een 0-loonsom in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 en november 2019. Als de loonsom in de periode maart tot en met mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari 2020 wordt de stijging van de loonsom meegenomen in de vaststelling van de subsidie. De hoogte van de loonsom in april en mei 2020 wordt gemaximeerd op de loonsom in maart 2020. Het voorschot blijft onveranderd en dit betekent dat de (aanvullende) tegemoetkoming pas ontvangen wordt bij de vaststelling, dat is na 7 september 2020.

Bedrijven die in een eerder stadium een afwijzende beschikking hebben gehad worden door het UWV benaderd. Deze alternatieve rekenmethode wordt indien gunstiger automatisch toegepast.

Bepaling relevante loonsom en omzet in situaties van overgang van onderneming

Om de vergelijking tussen de omzet en loonsom in de referentieperiode en de periode van tegemoetkoming op grond van de NOW-regeling representatiever te maken is de volgende wijziging geïntroduceerd. De standaardregel voor omzetbepaling van startende ondernemingen mag toegepast worden op ondernemingen die een andere onderneming hebben overgenomen, toegespitst op een overnamesituatie . Dit betekent dat voor de omzetvergelijking de omzet vanaf de eerste kalendermaand na de dag van overname voor de hele kalendermaanden in 2019 tot en met 29 februari 2020 kan worden genomen, omgerekend naar 3 maanden. Op die manier kan beter aangesloten worden bij de daadwerkelijke omzet(daling) van ondernemingen die een overname hebben gedaan voorafgaand aan de NOW. Net als voor startende ondernemingen geldt voor ondernemingen die een overname hebben gedaan en gebruik willen maken van de regeling, dat deze overname minimaal een kalendermaand voor 29 februari 2020 ligt. Voor de loonsombepaling bij een overgang van een onderneming wordt aangesloten bij de loonsombepaling van seizoenbedrijven.

Loonsom januari wordt gecorrigeerd voor extra periode salarissen

Uitbetaling van extra periodesalarissen zoals een 13e maand geeft een vertekend beeld in januari 2020. Dit vertekent de representativiteit van de referentiemaand. Het UWV zal daarom bij de vaststelling van de subsidie de extra periodesalarissen uit de loonsom ‘filteren’.

Aanvraagtijdtijdvak eerste tranche langer open

Om bedrijven in de gelegenheid te stellen om de hiervoor vermelde wijzigingen mee te nemen in hun aanvraag is besloten om het aanvraagtijdvak te verlengen en wel tot en met 5 juni 2020. Er kan vanaf 20 mei 2020 een beroep worden gedaan op de wijzigingen. Reeds ingediende aanvragen kunnen dus niet meer worden aangepast aan de nieuwe regeling. 

Grens accountantsverklaring

Een accountantsverklaring bij de aanvraag van subsidievaststelling is vereist indien:

  • Het voorschotbedrag € 100.000 of meer is;
  • Het vastgestelde subsidiebedrag € 125.000 of meer is.
  • Een beroep is gedaan op de toepassing van de regeling waarbij primair naar de omzetdaling op het niveau van de vennootschap wordt gekeken.

Onderneming die een voorschot hebben ontvangen van minder dan € 100.000 zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de uiteindelijke subsidie hoger is dan € 125.000 en dus een accountantsverklaring vereist is. Er komt een online tool beschikbaar om hierin te ondersteunen.

Als de accountantsverklaring ontbreekt bij een aanvraag tot vaststelling maar deze wel is vereist, dan krijgt de aanvrager 14 dagen de tijd om de verklaring alsnog aan te leveren. Als hier niet aan voldaan wordt, wordt de subsidie op nihil vastgesteld.

De grensbedragen gelden voor de toekenning op concernniveau, of als er geen concern is, op het niveau van de rechtspersoon of natuurlijke persoon en niet de verstrekte subsidie per loonheffingnummer.

De inhoud en richtlijnen voor de accountantsonderzoeken worden, in samenspraak met de NBA, nader vastgesteld.

Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de €20.000 of een vaststellingsbedrag boven de €25.000,-, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Een derde deskundige kan zijn een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie.

Indienen van een aanvraag tot vaststelling

De verzoeken tot vaststelling kunnen niet vanaf 1 juni 2020 maar pas vanaf 7 september 2020 worden gedaan. De aanvraagtermijn van 24 weken na afloop van het gekozen omzettijdvak wordt niet aangepast. Als een accountantsverklaring vereist is voor het verzoek tot vaststelling dan is de aanvraagtermijn aangepast naar 38 weken na afloop van het gekozen omzettijdvak.

Openbaarmaking gegevens NOW

De openbaarmaking van de gegevens, waartoe bij een eerdere wijziging van de NOW-regeling was besloten, zal vanaf eind juni plaatsvinden op de website van het UWV.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Voor bedrijven die het hardst geraakt worden door de coronacrisis (waaronder horeca, recreatie, sportscholen en theaters) wordt een tegemoetkoming in de vaste lasten beschikbaar gesteld.  De hoogte van de tegemoetkoming zal afhankelijk zijn van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving.  De maximale tegemoetkoming bedraagt € 20.000 voor drie maanden.  Om in aanmerking te komen voor deze regeling zal de omzetdaling ten minste 30% moeten bedragen en staat open voor alle sectoren die onder de huidige TOGS-regeling (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) vallen.   

Wij verwijzen naar bijgevoegde link van het RVO voor een overzicht van de betreffende sectoren en de SBO-codes: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/vastgestelde-sbi-codes-0.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (“Tozo”)

Door middel van de Tozo ontvangen ondernemers ondersteuning in de vorm van een bijstand voor levensonderhoud enerzijds en de mogelijkheid tot het verkrijgen van een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen anderzijds.

De huidige Tozo-regeling loopt tot en met 31 mei 2020. De regering heeft besloten om de regeling met drie maanden te verlengen. Deze eindigt derhalve op 31 augustus 2020.

De nieuwe ‘Tozo 2’-regeling zal een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder Tozo 2 geen aanspraak meer kunnen maken op de onderhavige tegemoetkoming in het levensonderhoud.  Bij de aanvraag zal hieromtrent een verklaring dienen te worden afgegeven door de ondernemer en diens partner dat het huishoudinkomen onder het sociaal minimum ligt als gevolg van de coronacrisis.

Voor de lening voor bedrijfskapitaal blijft het maximum bedrag van € 10.157 staan.  Indien echter in een eerder stadium reeds een lening is aangevraagd lager dan dit bedrag, kan een tweede lening worden aangevraagd tot dit maximum bedrag. Tevens dient de aanvrager te verklaren dat er sprake is van surseance van betaling of het in staat van faillissement verkeren.

Startups

Onder noodmaatregelen 1.0 kunnen startups/ innovatieve bedrijven een beroep doen op de Corona overbruggingsregeling (“COL”).  Onder noodmaatregelen 2.0 zal het kabinet voor de komende drie maanden een tweede tranche van € 150 miljoen beschikbaar stellen.  Daarnaast staat ook de generieke liquiditeitssteun via de corona garantie-instrumenten voor startups open, waarbij het garantiebudget van de diverse garantie-instrumenten met noodpakket 2.0 worden opgehoogd.  Wij verwijzen u graag naar onze website voor een nadere uitleg over de financieringsmogelijkheden voor startups: https://www.rsm.global/netherlands/nl/news/financieringsmogelijkheden-voor-start-ups-en-scale-ups

Uitstel van betaling van belastingschulden

De belastingdienst verleent aan ondernemers bijzonder uitstel van betaling  van belasting die in liquiditeitsproblemen zijn gekomen door de coronacrisis.  Onder deze belastingen vallen onder andere de inkomstenbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.  Bij toekenning van het bijzonder uitstel zal er automatisch uitstel voor een periode van drie maanden worden gegeven. Benadrukt wordt dat het gaat om een periode van in totaal drie maanden gerekend vanaf het eerste uitstel. Dus na deze drie maanden kan de belastingdienst de openstaande bedragen ineens invorderen, ook van de laatste maand waarvoor het uitstel geldt. Het noodpakket 2.0 verlengt de periode waarin ondernemers bijzonder uitstel kunnen vragen van  19 juni tot en met 1 september 2020.

Er kan ook voor een langere periode dan drie maanden om uitstel worden verzocht.  Hierbij moeten ondernemers onder meer aannemelijk maken dat ze door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. In het noodpakket 2.0 komt daar als voorwaarde bij dat de ondernemer verklaart geen dividenden of bonussen te zullen uitkeren of eigen aandelen te zullen inkomen. Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden zal effect hebben tot dat de belastingdienst het uitstel intrekt doch niet eerder dan 1 september 2020.  Een passende betalingsregeling zal worden voorgesteld door de belastingdienst indien het uitstel wordt ingetrokken.

Naast de hiervoor genoemde tijdelijke versoepeling van het uitstelbeleid voor belastingschulden, kan uitstel van betaling worden gevraagd voor betalingsverplichtingen op grond van EU-douanewetgeving. De EU-douanewetgeving kent eigen regels voor het verlenen van uitstel van betaling.

Overige fiscale maatregelen

De duur van een aantal fiscale maatregelen zal worden verlengd tot 1 september 2020.  Het betreft onder andere de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen en voor uitlenen van zorgpersoneel, de versoepeling van het uren-criterium voor de IB-ondernemers en de aanvraag en toekenning van het tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingenbetalingen met behoud van recht op hypotheekaftrek. 

Voor een nadere toelichting op de fiscale maatregelen verwijzen wij u graag naar onze coronacrisis pagina

Meer informatie?

Mocht u meer informatie over het vorenstaande wensen, neem dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon of stuur een e-mail naar: [email protected]

Download 'Noodpakket 2.0 in verband met de coronacrisis' in pdf