Optimalisering door benutten lage VPB-tarief

In de media is melding gemaakt van het opsplitsen van bedrijven om maximaal  te profiteren van het lage vennootschapsbelastingtarief van 15%. Wij gaan kort in op de mogelijkheden  en plaatsen tevens enkele kanttekeningen bij deze keuzes.

Tariefsaanpassing vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de eerste € 395.000 winst in de vennootschapsbelasting belast tegen 15%. Het meerdere wordt belast tegen 25,8%. Nu geldt het lage tarief van 15% nog voor de eerste € 245.000 winst en wordt het meerdere belast tegen 25%.

Deze ‘tariefsopstap’ van 15% kan per belastingplichtige met ingang van 2022 nog beter worden benut door bijvoorbeeld het onderbrengen verschillende winstgevende activiteiten van één vennootschap in meerdere vennootschappen, zodat ook meerdere keren van het “opstaptarief’” van 15% kan worden geprofiteerd.

De mogelijkheden

Een mogelijkheid voor de optimale benutting van de tariefsopstap is het verbreken van een reeds bestaande fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.  De fiscale eenheid wordt immers – praktisch gesproken - gezien als één belastingplichtige, waardoor de tariefsopstap slechts eenmaal wordt benut. Door verbreking van de fiscale eenheid wordt bewerkstelligd dat er meerdere belastingplichtigen ontstaan. De winst wordt dan door meerdere belastingplichtigen behaald en hierdoor kan worden bewerkstelligd dat de winst wordt belast met 15% in plaats van 25,8% vennootschapsbelasting boven de grens van € 395.000 bij de oorspronkelijke fiscale eenheid.
Een andere mogelijkheid is het splitsen van activiteiten die nu in een enkele vennootschap zitten over meerdere vennootschappen met gebruikmaking van de fiscale faciliteit van (af)splitsing of bedrijfsfusie.
Verder zou men bij het opstarten van nieuwe activiteiten nadere aandacht kunnen geven aan de vraag of deze activiteiten in een enkele of meerdere vennootschappen worden ondergebracht.

Andere aandachtspunten

Het opsplitsen van activiteiten over meerdere vennootschappen en het verbreken van een fiscale eenheid kent echter andere aandachtspunten. Enkele daarvan stippen wij hierna aan.

Zo wordt de toepassing van de splitsingsfaciliteit (waardoor er bij de afsplitsing geen fiscale winst wordt geconstateerd) door de belastingdienst niet goedgekeurd, indien de splitsing plaatsvindt op grond van, kort gezegd, niet-zakelijke redenen. Dit geldt ook voor de bedrijfsfusie.

Ook het verbreken van een fiscale eenheid verdient nadere aandacht. Dit is allereerst het geval indien binnen zes jaar voor de verbreking van de fiscale eenheid, vermogensbestanddelen binnen de fiscale eenheid zijn overgedragen. Afhankelijk van de situatie dient dan in beginsel over de stille reserves fiscaal te worden afgerekend.

Daarnaast geldt dat onderlinge transacties tussen vennootschappen zichtbaarder zijn. Binnen de fiscale eenheid worden deze transacties voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als transacties van één belastingplichtige, waardoor onderlinge transacties (vrijwel) worden genegeerd. Dit wordt anders na verbreking van de fiscale eenheid en heeft bijvoorbeeld gevolgen voor leningen die onderling zijn verstrekt.

Verder kunnen verliezen binnen fiscale eenheid ‘horizontaal’ worden verrekend, waardoor verliezen van de gevoegde vennootschappen in het jaar zelf met winsten van andere vennootschappen in de fiscale eenheid kunnen worden verrekend.

Daarnaast hebben afsplitsing en verbreking fiscale eenheid  beide tot gevolg dat er meerdere aangiften vennootschapsbelasting moeten worden gedaan, zodat de administratieve lasten en kosten verder kunnen toenemen.

Per geval zal derhalve een afweging dienen te worden gemaakt tussen de kosten en fiscale gevolgen enerzijds en de voordelen van het opstaptarief anderzijds.

Tot slot

Tot slot merken wij op dat demissionair Staatssecretaris Vijlbrief heeft aangegeven onderzoek te willen laten doen naar de mate van het inspelen op de tariefsopstap.

Het is ook om deze reden goed af te wegen of het zinvol is om activiteiten te verdelen over meerdere vennootschappen of de fiscale eenheid te verbreken met het oog op de optimale benutting van de tariefsopstap.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die de tariefsopstap in de vennootschapsbelasting biedt? Neem dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon.