Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis

Op 21 januari jongstleden is namens de regering in een brief aan de Tweede Kamer de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket in het kader van de coronacrisis beschreven. Deze uitbreiding strekt ertoe om bedrijven en werknemers te blijven ondersteunen bij de economische gevolgen van de maatregelen die zijn getroffen tegen het coronavirus, waaronder de verlengde lockdown. In dit alert informeren wij u over diverse onderdelen van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket en de voorzetting van het steunpakket in het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Aanpassingen eerste en tweede kwartaal 2021

Voor het eerste en tweede kwartaal 2021 zijn de volgende aanpassingen aangekondigd:

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

 • Verruiming van de TVL-regeling door deze ook toegankelijk te maken voor middelgrote ondernemingen;
 • Verhoging van de vergoedingspercentages en maximale vergoedingen voor de TVL-regeling;
 • Verdere ondersteuning (uitsluitend eerste kwartaal) voor verplicht gesloten detailhandel met betrekking tot verliezen die op voorraden worden geleden (de opslag op het vaste lastenpercentage voor de TVL wordt verhoogd van 5,6% naar 21% met een maximum € 200.000);
 • De werknemersgrens (maximaal 250 werknemers) in de TVL wordt losgelaten. Dit betekent dat nu ook (middel)grote ondernemingen aanspraak kunnen maken op de TVL;
 • De maximale TVL-vergoeding wordt verhoogd;
 • Kleine bedrijven worden in de TVL nader tegemoetgekomen door de minimumsubsidie uit de TVL te verhogen van €750 naar € 1.500 per ondernemer vanaf het eerste kwartaal van 2021.

In 2021 zal voor de TVL nog steeds gewerkt worden met 2019 als referentie voor het vaststellen van het omzetverlies. Het vergoedingspercentage van de vaste lasten zal worden verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%.

Voor bedrijven tot 250 werknemers wordt de maximale vergoeding per kwartaal verhoogd van € 90.000 naar € 330.000. Voor bedrijven met meer dan 250 werknemers bedraagt met ingang van het 1e kwartaal 2021 de maximale vergoeding € 400.000.

In de onderstaande tabel worden de verschillen tussen de oude en nieuwe situatie met betrekking tot  de TVL samengevat:

 

Oude situatie
1ste kwartaal

Nieuwe situatie
1ste kwartaal

Oude situatie
2de kwartaal

Nieuwe situatie
2de kwartaal

         
Tijdvakken Jan t/m mrt Jan t/m mrt Apr t/m juni Apr. t/m juni
Doelgroep Mkb (< 250.000
werknemers)
Alle bedrijven Mkb (< 250.000
werknemers)
Alle bedrijven
Min. omzetverlies 30% 30% 45% 30%
Subsidiepercentage 50-70% 85% 50-70% 85%
Max. bedrag € 90.000 € 330.000 - 400.000 € 90.000 € 330.000 - 400.000
Min. subsidie € 750 € 1.500 € 750 € 1.500
Voorraadsubsidie
gesloten detailhandel
Nee Ja Nee Nee

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Door de aangekondigde aanpassing van de NOW kunnen ondernemers een tegemoetkoming oplopend tot 85% (was 80%) van de loonkosten bij volledig omzetverlies ontvangen. Vanaf 15 februari 2021 kan NOW-tegemoetkoming worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021.

Het aangekondigde afbouwpad zal voor het tweede kwartaal 2021 worden losgelaten. De parameters in de NOW zullen voor het tweede kwartaal 2021 gelijk zijn aan die van het eerste kwartaal.

In tabelvorm:

 

Nieuwe situatie
1ste kwartaal

Oude situatie
2de kwartaal

Nieuwe situatie
2de kwartaal

       
Tijdvakken Jan t/m mrt Apr t/m juni Apr. t/m juni
Vergoedingspercentage 85% 60% 85%
Loonsomvrijstelling 10% 20% 10%
Min. omzetverlies 20% 30% 20%
Max. vergoeding dagloon 2x 1x 2x

 

Overige uitbreidingen

De overige uitbreidingen bestaan o.a. uit:

 • Nadere ondersteuning voor startende ondernemingen (versterken vermogen en kredietverstrekking).
 • Nadere ondersteuning voor de evenementensector (garantieregeling).
 • De mogelijkheid voor zelfstandige ondernemers om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)aan te vragen.
 • Verlenging van meerdere fiscale maatregelen zoals bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden. Aanvragen van bijzonder uitstel of verlenging van reeds verleend bijzonder uitstel kan tot uiterlijk 1 juli 2021. Ondernemers die reeds eerder een aanvraag voor drie  maanden hadden ingediend, dienen alsnog om verlenging tot 1 juli 2021 te verzoeken. Anders worden zij mogelijk uitgesloten voor de betalingsregeling waarin zij hun schuld in 36 maanden kunnen aflossen.  Het moment waarop de terugbetalingsregeling van start gaat is verschoven van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021.
 • Versoepeling van het urencriterium voor ondernemers die belastingplichtig zijn voor de Inkomstenbelasting.
 • Aanpassing van het gebruikelijk loon van directeur-grootaandeelhouders over 2021 evenredig met de omzetdaling. De omzet over 2021 zal worden vergeleken met de omzet over heel 2019. Deze regeling staat open voor vennootschappen die in 2021 tenminste 30% omzetverlies hebben geleden.
 • Verlenging van de maatregel met betrekking tot de onbelaste reiskostenvergoeding van 1 februari 2021 naar 1 april 2021. Vaste reiskostenvergoedingen kunnen door de werkgever onbelast worden vergoed ook al worden deze kosten door het thuiswerken niet gemaakt.
 • Tijdelijke verhoging voor 2021 van de vrije ruimte in de werkkostenregeling voor de eerste  €400.000 van de loonsom van de werkgever van 1,7% naar 3%.

Meer informatie? 

Mocht u vragen hebben over de uitbreiding van het economisch herstel- en steunpakket? Neem contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected]

20210125_uitbreiding_economisch_herstel-_en_steunpakket_coronacrisis_cover.jpg

Download de nieuwsbrief 'Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis' in pdf.