Verhoging subsidies tegemoetkoming Vaste lasten (TVL)

Op 24 februari jongstleden is namens het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer de verruiming van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beschreven. Deze verruiming wordt mogelijk gemaakt door meer ruimte binnen Europese regelgeving. Het kabinet wil met deze verruiming bedrijven en sectoren blijven ondersteunen door zo snel mogelijk te voorzien in de liquiditeitsbehoefte van bedrijven. In dit alert informeren wij u over de verruiming van de TVL-regeling.

Verruiming TVL-regeling

Voor het eerste en tweede kwartaal 2021 zijn de volgende (inclusief de in het voorstel van 21 januari jl. gewijzigde) aanpassingen aangekondigd in de TVL:

 • De regeling wordt ook toegankelijk voor middelgrote ondernemingen.
 • De werknemersgrens (max. 250 werknemers) wordt losgelaten. 
 • De maximale vergoeding wordt verhoogd (zie tabel 1).
 • Verhoging van de vergoedingspercentages en maximale vergoedingen.
 • Verdere ondersteuning (uitsluitend  eerste kwartaal) voor verplicht gesloten detailhandel met betrekking tot verliezen die op voorraden worden geleden.
  (opslag op het vaste lastenpercentage wordt verhoogd van 5,6% naar 21% met een maximum € 300.000. Dit was € 200.000.)
 • Kleine bedrijven worden tegemoetgekomen door de minimumsubsidie te verhogen van €750 naar € 1.500 per ondernemer vanaf het eerste kwartaal van 2021.

In 2021 zal voor de TVL nog steeds gewerkt worden met 2019 als referentiejaar voor het vaststellen van het omzetverlies. Het vergoedingspercentage van de vaste lasten zal verhoogd worden naar 85% voor alle ondernemers met een omzet-verlies vanaf 30%.

Voor bedrijven tot 250 werknemers wordt de maximale vergoeding per kwartaal verhoogd van € 90.000 naar €550.000 (was € 330.000). Voor bedrijven met meer dan 250 werknemers bedraagt de maximale vergoeding van € 600.000 (was €400.000). In tabelvorm zien de verschillen er als volgt uit:

Tabel 1: Verschillen in besluitvorming TVL op 21 januari 2021 en op 19 februari 2021 per kwartaal

 

Besluitvorming 21-01-2021

Besluitvorming 19-02-2021

  Q1 Q2 Q1 Q2
Mkb € 330.000 € 330.000 € 550.000 € 550.000
Niet-mkb € 400.000 € 400.000 € 600.000 € 600.000
Gesloten detailhandel mkb (incl. VGD) € 530.000 € 330.000 € 850.000 € 550.000
Gesloten detailhandel niet-mkb (incl. VGD) € 600.000 € 400.000 € 900.000 € 600.000

Het onderscheid tussen mkb en niet-mkb onderneming is gebaseerd op Europees recht en kan als complex worden beschouwd. In tabel 2 zijn de criteria wanneer wordt voldaan aan de Europese MKB definitie op hoofdlijnen weergegeven.

Tabel 2: mkb-definitie volgens Europees recht

Grootte

Aantal werknemers

EN jaaromzet

EN/OF Jaarbalans

       
Middelgroot < 250 hoogstens € 50 mln. ≤ € 43 mln.
Klein < 50 hoogstens € 10 mln. ≤ € 10 mln.
Micro < 10 hoogstens € 2 mln. ≤ € 2 mln.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de MKB-toets op RVO.nl.  

Overige punten met betrekking tot de verruiming van de TVL:

 • Voor de land- en tuinbouwsector geldt dat de subsidie (TVL Q4, TVL Q1 en TVL Q2) gemaximeerd is op € 225.000. Voor de visserijsector wordt het maximum € 270.000, waarbij de toetsingscriteria voor de vraag of een onderneming actief is in deze sector en dus onder deze beperking valt, (nog) niet eenduidig blijken uit de regeling en toelichting. 
 • Het kabinet werkt aan een aparte regeling voor grote land- en tuinbouwbedrijven waarbij dezelfde plafonds worden gehanteerd als voor de reguliere TVL. Het streven is om deze aparte regeling in april of mei van dit jaar met terugwerkende kracht naar het 1e kwartaal 2021 te openen.
 • De voorgestelde wijzigingen in de TVL zullen worden voorgelegd aan de Europese Commissie. De regering hoopt dat de wijzigingen medio maart 2021 zullen worden goedgekeurd waarna de eventuele extra tegemoetkoming door de RVO wordt uitgekeerd aan de betreffende ondernemers.
 • Als u TVL Q1 2021 aanvraagt, wordt uw subsidie berekend op basis van het eerdere subsidiepercentage (50-70%), en het oorspronkelijke minimum- en maximumbedrag (€ 750 en € 90.000). U ontvangt later automatisch een extra betaling. Op dit moment kan het RVO nog niet aangeven wanneer.
 • Mogelijk komt u ook in aanmerking voor TVL Q1 2021 als niet-mkb’er of ondernemer met lage vaste lasten. Voor de detailhandel en ondernemers in de evenementensector is er mogelijke extra steun.
 • Niet-mkb bedrijven, waaronder bedrijven met meer dan 250 medewerkers, komen ook in aanmerking voor TVL Q1 2021. Het RVO vraagt u alleen te wachten met aanvragen tot hun systeem hier klaar voor is. Doet u dit niet, dan ontvangt u een afwijzing. Zodra het RVO een datum weet waarop u kunt aanvragen, dan melden zij dat direct. 

Meer informatie?

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected]

20210226_verhoging_tvl-subsidies_cover.jpg

Download 'Verhoging subsidies tegemoetkoming Vaste lasten (TVL)' in pdf