Verlenging bijzonder uitstel van belastingbetaling tot 1 juli 2021

Eerder hebben wij bericht over de verlenging van het bijzonder uitstel van belastingbetaling in verband met de coronacrisis (hierna: bijzonder uitstel). De kern van de regeling is dat ondernemingen die in betalingsproblemen komen als gevolg van de coronacrisis, bijzonder uitstel van drie maanden kunnen krijgen. Mocht er voor langere periode bijzonder uitstel nodig zijn, dan kan er onder voorwaarden verlenging worden verkregen. De mogelijkheid tot het verkrijgen van bijzonder uitstel of verlenging daarvan is sinds de invoering meerdere malen verruimd, meest recentelijk zoals aangekondigd bij brief van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 21 januari 2021 (Kenmerk: CE-AEP / 21019675).

Verlenging tot 1 juli 2021 

Door het voortduren van de coronacrisis, heeft het kabinet besloten om het bijzonder uitstel tot 1 juli 2021 open te stellen. Ondernemingen die door de coronacrisis hun belastingschulden niet kunnen voldoen, kunnen daardoor tot 1 juli 2021 bijzonder uitstel aanvragen. Als ondernemingen al eerder bijzonder uitstel van drie maanden hebben gekregen, kan dit uitstel tot 1 juli 2021 verlengd worden.

Voorwaarden en gevolgen (verlenging van) bijzonder uitstel

De eerste keer bijzonder uitstel aanvragen

Als een onderneming voor de eerste keer bijzonder uitstel aanvraagt (schriftelijk of via de website van de Belastingdienst), dan dient zij onderbouwd te verklaren dat de liquiditeitsproblemen die ertoe leiden dat belastingschulden niet betaald kunnen worden, hoofdzakelijk te herleiden zijn naar de coronacrisis. Eenmaal toegekend, geldt het bijzonder uitstel voor aanslagen vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting onder meer. Het bijzonder uitstel wordt verleend voor de openstaande aanslagen en nog op te leggen aanslagen, waarvan de uiterste betaaltermijn drie maanden na de datum van indiening van het verzoek ligt. 

Verzoek om verlenging van eerder toegekend bijzonder uitstel 

Voor ondernemingen die eerder al bijzonder uitstel hadden gekregen, geldt dat als zij nu om verlenging verzoeken en dit wordt goedgekeurd, het bijzonder uitstel  tot 1 juli 2021 wordt verlengd. De openstaande belastingaanslagen en aanslagen waarvan de uiterste betaaltermijn vóór 1 juli 2021 ligt, worden dan in het bijzonder uitstel betrokken.  

Er worden wel extra voorwaarden gesteld voor het verkrijgen van een verlenging van bijzonder uitstel, ten opzichte van een eerste verzoek om bijzonder uitstel. Bovenop de motivering zoals beschreven met betrekking tot een eerste verzoek, dient de onderneming in de aanvraag om verlenging te verklaren dat zij zich zal inspannen om de liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Daarbij geldt een verbod om gedurende het bijzonder uitstel eigen aandelen in te kopen, dividend uit te keren en aan bestuursleden bonussen en winstdelingen uit te keren of andere betalingen te doen die de kenmerken van bonussen hebben. 

Verder geldt er een additionele verplichting voor ondernemingen, waarvan de totale belastingschuld op het moment van het eerste verzoek om bijzonder uitstel € 20.000 of meer bedroeg. Zij moeten bij hun verzoek om verlenging van bijzonder uitstel een verklaring van een derde-deskundige meesturen, inclusief een liquiditeitsprognose.

Terugbetaling belastingschulden betrokken in bijzonder uitstel

Er is een ruimhartige terugbetalingsregeling getroffen voor de aanslagen betrokken in het (al dan niet verlengd) bijzonder uitstel. Deze aanslagen mogen vanaf 1 oktober 2021 in 36 maanden terugbetaald worden. Hieraan is wel de belangrijke voorwaarde gekoppeld dat de onderneming na afloop van bijzonder uitstel tijdig aan haar fiscale aangifte- en betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

Er is nog een merkwaardig onderscheid in de situatie dat een belastingplichtige gebruik heeft gemaakt van (initieel) driemaands bijzonder uitstel en dat niet is verlengd en de situatie dat er wel verlenging heeft plaatsgevonden. In het eerstgenoemde geval gaan de pre-corona belastingschulden (met uiterlijke betaaltermijn voor 12 maart 2020) niet mee in de 36-maands termijn terugbetalingsregeling, in het laatstgenoemde geval, wel.

Samenloop bijzonder uitstel en melding betalingsonmacht

Als een vennootschap niet in staat is om haar belastingschulden te voldoen, is het van belang om een tijdige melding betalingsonmacht te doen, om het risico op bestuurdersaansprakelijkheid te beperken. Dit geldt voor onder meer niet betaalde loonheffingen, omzetbelasting en pensioenpremies. Als een bestuurder succesvol aansprakelijk wordt gesteld, dan kan de schuld namelijk mogelijk bij hem worden ingevorderd. 

Een tijdige melding betalingsonmacht kan dat voorkomen. Een melding is tijdig als deze uiterlijk binnen twee weken nadat de betaling op aangifte had moeten zijn geschied, is gedaan. In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is echter goedgekeurd dat voor zover het verzoek om uitstel van betaling op grond van dit besluit betrekking heeft op de verschuldigde belasting die behoorde te zijn afgedragen of voldaan vanaf 12 maart 2020, het verzoek mede geldt als tijdige melding van betalingsonmacht. Dit tenzij achteraf blijkt dat de betalingsonmacht niet hoofdzakelijk verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Let op: de goedkeuring geldt niet voor de melding betalingsonmacht pensioenpremies, daartoe dient een reguliere melding te worden gedaan. 

Stroomschema bijzonder uitstel van belastingbetaling

In de praktijk merken we dat er veel verwarring is rondom het bijzonder uitstel. Daarom heeft RSM een handig stroomschema opgesteld waarin u snel in grote lijnen kunt zien of u in aanmerking komt voor bijzonder uitstel alsook wat de voorwaarden en gevolgen daarvan in uw situatie zijn.  

Meer informatie?

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected]

20210224_verlenging_bijzonder_uitstel_van_belastingbetaling_tot_1_juli_2021_cover.jpg

Download 'Verlenging bijzonder uitstel van belastingbetaling tot 1 juli 2021' in pdf.