Verlenging bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

Vanaf 17 maart 2020 kunnen ondernemers om bijzonder uitstel van betaling van belastingen verzoeken. Dit uitstel wordt doorgaans voor drie maanden verleend.  Na deze termijn zal de belastingdienst de openstaande belastingschulden normaliter gaan invorderen.  De termijn van uitstel zal of is in sommige gevallen reeds verlopen. Tijd om in actie te komen dus.

Einde uitstel van betaling

Indien uitstel is gevraagd per, bijv. 23 maart 2020, dan zal de termijn van uitstel eindigen op 23 juni 2020. Op dat moment zal het openstaande bedrag normaliter ineens moeten worden betaald.  Het openstaande bedrag bestaat uit  de bedragen van de naheffingsaanslagen die zijn opgelegd in de periode van 23 maart tot en met 23 juni.  Let wel dat indien er verzocht is om uitstel van betaling voor de omzetbelasting, tevens automatisch uitstel is verleend voor de loonbelasting en vennootschapsbelasting.  Het uitstel voor deze belastingen vervalt eveneens. 

Indien het te betalen bedrag niet kan worden voldaan dan staat de weg van verlengd bijzonder uitstel open. Indien er nog geen verzoek tot een verlengd bijzonder uitstel is ontvangen, zal de belastingdienst dit tijdig melden bij de ondernemer.

Verlengd bijzonder uitstel

Om in aanmerking te komen voor verlengd bijzonder uitstel zal aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. Ten eerste dient te worden verklaard dat de onderneming geen eigen aandelen in zal kopen, geen dividend zal uitkeren en geen bonussen aan het bestuur en directie worden uitgekeerd over 2020.  Deze verklaring zal gelden tot het vaststellen van  de jaarrekening over 2020 in 2021. Ten tweede dient informatie te worden verschaft aan de fiscus waaruit blijkt dat de betalingsproblemen veroorzaakt worden door de coronacrisis.

Belastingschuld kleiner dan € 20.000
Indien op het moment van het initiële verzoek van bijzonder uitstel de belastingschuld kleiner was dan € 20.000, kunt u ten behoeve van het verlengd bijzonder uitstel volstaan met een beschrijving van de situatie op dat moment en het overleggen van omzetcijfers c.q. het inzichtelijk maken van omzetdaling.

Belastingschuld groter dan € 20.000
Indien op het moment van het initiële verzoek van bijzonder uitstel de belastingschuld groter was dan € 20.000, dan geldt een zwaardere informatieverplichting. In dat geval dient een derde-deskundigenverklaring te worden toegezonden, waarin aannemelijk moet worden gemaakt dat op het moment van aanvraag van het bijzonder uitstel, er betalingsproblemen zijn en dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Tevens dient een liquiditeitsprognose te worden opgesteld, waarbij de deskundige verklaart dat deze aannemelijk is. Daarnaast dient de derde-deskundige toe te lichten welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor het opstellen van de verklaring.

Indienen verzoek

Het verzoek voor verlengd bijzonder uitstel met de benodigde stukken kan schriftelijk worden ingediend bij de belastingdienst. Ook kan gebruikt worden gemaakt van een online mogelijkheid op de website van de belastingdienst.  Naar alle waarschijnlijkheid zal het online formulier vanaf 29 juni beschikbaar zijn. Het verzoek dient in principe vóór het aflopen van de initiële uitsteltermijn te worden ingediend.

Indien het uitstel vóór 29 juni afloopt, biedt de belastingdienst de mogelijkheid om toch gebruik te maken van het online formulier, wanneer dat reeds beschikbaar is. Deze mogelijk-heid lijkt vanuit een praktisch oogpunt te zijn ingegeven en is bedoeld om administratieve lasten aan de kant van de belastingplichtige en de belastingdienst te verminderen. Niet duidelijk is hoe lang de ondernemer in dit geval de mogelijkheid heeft om verlengd bijzonder uitstel te vragen. Derhalve adviseren we om dit op of kort na 29 juni te effecturen.

Derde-deskundige verklaring nog niet gereed

Indien het einde van het initiële uitstel nadert en de derde-deskundige verklaring is nog niet gereed, dan is het raadzaam om toch een schriftelijk verzoek in te dienen om binnen de hiervoor genoemde termijn te blijven. De belastingdienst zal na ontvangst de ondernemer een redelijke termijn geven om het verzoek voor verlengd uitstel aan te vullen.

Afloop termijn verlengd bijzonder uitstel

Bij het verlengd bijzonder uitstel is er geen uiterste datum gesteld waarop dit uitstel zou verlopen. In een eerdere Kamerbrief heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat invordering in ieder geval niet vóór 1 oktober 2020 zal aanvangen.

In een Kamerbrief van 18 juni 2020 geeft de staatsecretaris van Financiën aan te gaan onderzoeken op welke ‘verantwoorde’ wijze het uitstel kan worden ingetrokken alsmede te komen met een plan voor een betalingsregeling voor de ondernemers. 

De staatsecretaris lijkt een voorkeur te hebben voor een betalingsregeling die per specifieke sector kan worden ingezet.  Op deze manier kan een zwaarder getroffen sector mogelijk langer van het verlengde bijzondere uitstel gebruik blijven maken en zal de uitvoerbaarheid van de regeling door de belastingdienst beter kunnen worden gegarandeerd.
Gedurende de zomerperiode zal de staatssecretaris het hier bedoelde plan van aanpak nader toelichten.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? 
Neem dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon of stuur een e-mail naar [email protected]

20200619_verlenging_bijzonder_uitstel_van_betaling_vanwege_coronacrisis_cover.jpg

Download 'Verlenging bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>