TVL Q1 2021 voor grote ondernemingen

Recentelijk is de tekst van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (hierna: TVL) eerste kwartaal module 2021 voor grote ondernemingen gepubliceerd. In een eerdere nieuwsbrief gingen wij al kort in op de introductie van deze module en de definitie van ‘grote ondernemingen’ voor de TVL. In deze nieuwsbrief gaan we hier nader op in en behandelen we een aantal andere belangrijke facetten van de ‘grote ondernemingen’ module.

Grote onderneming

De beoordelingscriteria ter beantwoording van de vraag of sprake is van een grote onderneming zijn gebaseerd op Europees recht. Nu deze behoorlijk lastig te interpreteren zijn, hebben wij gemakshalve de belangrijkste criteria voor u samengevat in tabel 1.  

In de beoordeling moeten onder meer de laatste drie zogeheten verslagjaren worden betrokken, dit zijn de jaren waar de laatste drie gepubliceerde jaarrekeningen betrekking op hebben. Ook moet worden vastgesteld of er zogeheten partnerondernemingen (kort gezegd 25% of meer band via stemrecht- / aandelenverhouding ) en verbonden ondernemingenondernemingen (onder meer meerderheid van stemrechten van aandeelhouders zijn. Eventuele partner- en verbonden ondernemingen in zowel binnen- als buitenland tellen mee bij de beoordeling of sprake is van een grote onderneming.

Tabel 1

Grootte

Aantal werknemers

of jaaromzet

EN Jaarbalans

Groot ≥ 250 > € 50 mln. > € 43 mln.
Mkb (middelgroot en kleiner) < 250 hoogstens € 50 mln. ≤ € 43 mln.

Als uw onderneming, al dan niet samen met partner- en verbonden ondernemingen, in de hiervoor beschreven beoordelingsperiode 250 of meer werknemers heeft (omgerekend naar fulltime dienstverband), is al sprake van een grote onderneming, ongeacht de jaaromzet / omvang (geconsolideerde) balanstelling. Bij minder dan 250 werknemers kan ook sprake zijn van een grote onderneming. 

Dat is het geval als de jaaromzet meer dan € 50 miljoen bedraagt én de (geconsolideerde) balanstelling groter is dan € 43 miljoen. Er zijn verschillende combinaties mogelijk waarbij een onderneming als groot (of mkb) kwalificeert. 

Let op!
Verkeerde kwalificatie grootte onderneming (mkb dan wel groot) kan leiden tot verlies TVL subsidie!

Bij twijfel raden wij u met klem aan om de beoordeling van het TVL regime (mkb dan wel grote onderneming) met uw RSM-adviseur af te stemmen. De wetgeving kan zeer complex zijn en het komt regelmatig voor dat een (groep) onderneming(en) in de veronderstelling is tot het mkb segment voor de TVL te behoren, terwijl dit eigenlijk ‘groot’ is. En als achteraf blijkt dat de verkeerde module is aangevraagd (mkb in plaats van Grote Ondernemingen), dan moet de subsidie terugbetaald worden, terwijl men dan te laat is met aanvragen van de Grote Ondernemingen TVL subsidie Q1, waarvan de aanvraag periode 10 juni a.s. sluit. Zie in dit kader onze uiteenzetting hierna, onder ‘Aanvraagperiode’. 

Introductie groepsbegrip

Waar bij de MKB module van TVL voor de omzetdaling de aanvragende entiteit op enkelvoudig niveau centraal staat, is bij de module ‘Grote Ondernemingen’ een groepsbegrip geïntroduceerd. Bij het nagaan of de voor de subsidie vereiste omzetdaling van minimaal 30% is behaald, wordt bij grote ondernemingen die deel uitmaken van een groep naar de groepsomzet gekeken, waarbij intra-groep (intercompany) omzet wordt geëlimineerd. Het betreft hier een Europeesrechtelijke groepsdefinitie, conform de algemene de-minimisverordening. Twee ondernemingen binnen één lidstaat zijn met elkaar binnen een groep verbonden in de volgende gevallen: 

  • één onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van een andere onderneming;
  • één onderneming heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan;
  • één onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen op grond van een met die onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten van laatstgenoemde onderneming;
  • één onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming, heeft op grond van een met andere aandeelhouders of vennoten van die andere onderneming gesloten overeenkomst als enige zeggenschap over de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van laatstgenoemde onderneming.

Let erop dat de groep voor de TVL voor de omzet(daling) bestaat uit alleen de Nederlandse binnen een groep verbonden ondernemingen op basis van de algemene de-minimisverordening, terwijl voor het afbakenen van het toepasselijke regime voor de TVL (MKB dan wel groot) zowel Nederlandse als buitenlandse partner- en verbonden ondernemingen moeten worden betrokken.

Eén aanvraag per groep

Als sprake is van een groep, mag slechts één groepsentiteit de TVL-aanvraag namens de groep indienen. Deze entiteit dient in principe op 15 maart 2020 te zijn ingeschreven in het handelsregister en diens bijbehorende SBI-code dient representatief te zijn voor de groep waarvan zij deel uitmaakt. Dat wil zeggen dat wanneer de groepsomzet voor het grootste gedeelte bestaat uit een bepaalde activiteit, de onderneming die de aanvraag indient, met die activiteit is ingeschreven in het handelsregister. 

Accountantsverklaring

De TVL-aanvraag van een grote onderneming met een (verwachte) subsidie van € 125.000 of meer dient vergezeld te gaan van een accountantsverklaring bij de aanvraag én de vaststelling van de subsidie. 

De accountant van de aanvragende onderneming dient bij de aanvraag een opgave te verstrekken  met toepassing van Standaard 4400N, waarbij aan bod komt of sprake is van een groep en, zo ja, welke ondernemingen op het moment van aanvraag, in de referentieperiode en in de subsidieperiode deel uitmaken/uitmaakten van die groep. Tevens geeft dit accountantsproduct informatie over de aan de onderneming c.q. groep al verleende staatssteun om onder meer vast te stellen of de maximaal toegestane staatssteun per (groep) onderneming(en) wordt overschreden. Als het accountantsproduct niet klaar is vóór sluiting van het TVL loket Q1 2021 voor grote ondernemingen, kan dit achteraf nagezonden worden. De aanvraag kan wel pas in behandeling worden genomen wanneer de RVO het accountantsproduct heeft ontvangen.

Bij de vaststelling van de subsidie dient het accountantsproduct in ieder geval inzicht te geven in de omzet in de referentie- en subsidieperiode alsook het bijbehorende percentage omzetdaling.

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode voor de TVL eerste kwartaal 2021 voor ‘Grote Ondernemingen’ staat open tot en met 10 juni 2021. Let op: de aanvragen dienen voor 17:00 uur op 10 juni 2021 middels de daarvoor beschikbaar gestelde portal bij het RVO ingediend te zijn. Om gebruik te kunnen maken van de portal moet u in de meeste gevallen beschikken over e-Herkenning niveau 3 (of hoger). 

Meer informatie?

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected]

20210528_tvl_Q1_2021_voor_grote_ondernemingen_cover.jpg

Download 'TVL Q1 2021 voor grote ondernemingen' in pdf