Wat kunt u doen als uw liquiditeitspositie in gevaar komt?

In deze tijd van het coronavirus is het belangrijk dat u extra aandacht besteedt aan de liquiditeitspositie van uw bedrijf. Wat kunt u doen om deze positie gezond te houden en wat zijn de mogelijkheden indien deze positie in gevaar komt? Wij informeren u graag over deze zaken en kunnen u uiteraard op dit gebied voorzien van advies en ondersteuning. 

Bijgaand een korte notitie inzake de mogelijkheden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard is het essentieel om een goede liquiditeitsplanning te hebben, aan de hand daarvan kan bepaald worden hoeveel liquiditeit nodig is om het liquiditeitstekort te dekken en wanneer de extra aangevraagde financiering weer terugbetaald kan worden. 

De bank heeft namelijk altijd drie vragen: hoeveel liquiditeit is er nodig, wanneer kan dit worden terugbetaald en kunnen er aanvullende zekerheden worden verstrekt. De kredietaanvraag dient primair ingediend te worden bij de huidige financier. RSM kan u helpen bij het volgende:

In kaart brengen liquiditeitspositie en liquiditeitsplanning

Het opstellen van een liquiditeitsbegroting die eventueel gebaseerd is op verschillende scenario’s waaruit de huidige actuele liquiditeitsbehoefte blijkt. De scenario’s kunnen variëren in bijvoorbeeld de duur van aanhouden van de coronamaatregelen alsmede de intensiteit daarvan. Deze liquiditeitsbegroting is op maandbasis en omvat zowel de winst-en-verliesrekening, balans en kasstroom voor in ieder geval een best-case en worst-case scenario. De liquiditeitsplanning kan zowel voor de financiers als de stakeholders worden gebruikt. 

In kaart brengen passende maatregelen

  RSM kan u hierbij assisteren en adviseren bij passende maatregelen, waaronder:

  • Aanvragen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten, aanvragen uitstel betaling belastingen, aanvragen uitstel van betaling huurverplichtingen en voorlopige aanslagen en aanvragen verruiming van de borgstelling 
  • MKB-kredieten (BMKB);
  • Het optimaliseren van het werkkapitaal (voorraad optimalisatie, versneld incasseren debiteuren, factureren van onderhandenwerk); 
  • Het onderhandelen met financiers en overige crediteuren en ondersteunen bij het opstellen van nieuwe financieringsdocumentatie inclusief financieringsconvenanten;
  • Het uitstellen van vervangings- of uitbreidingsinvesteringen en het afstoten van bedrijfsonderdelen;
  • het opstellen van een risicoanalyse inclusief mitigerende maatregelen

In kaart brengen effecten van de te nemen maatregelen

RSM kan voor u de effecten van de in het punt hiervoor genoemde passende maatregelen doorrekenen. Aan de hand hiervan kunnen wij samen met u bepalen of de genomen maatregelen afdoende zijn en of aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Welke regelingen bestaan er op dit moment bij de banken waar bedrijven een aanspraak op kunnen doen?

Stretchen van huidige financiering

Overleggen met de bank of er tijdelijk gestopt mag worden met aflossingen/rentebetalingen. Een oplossing kan zijn dat hiermee bijvoorbeeld de looptijd met een jaar wordt verlengd. Maar een bank zal hier dan wel vertrouwen moeten hebben dat er van uitstel geen afstel is, dus het bedrijf moet ondanks de coronaeffecten onder normale omstandigheden wel als gezond betiteld kunnen worden.

Verhogen van huidige financiering

Volledig benutten van de financieringsruimte die de onderneming heeft; dus maximaal ‘rood’ staan. Vaak heeft de onderneming een r/c krediet, maar is de ruimte daarin niet benut. Er zijn instrumenten beschikbaar om op korte termijn cash te generen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de volgende instrumenten:

  • sale lease back: het pand wat op de balans staat verkopen aan investeerder, hiermee wordt cash gegenereerd en het pand kan vervolgens terug gehuurd worden 
  • factoring: een ondernemer draagt zijn facturatie en debiteurenrisico over aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer direct zijn geld.
  • hypotheek opnemen of verhogen voor eventueel in bezit zijnde onroerend goed van de vennootschap/onderneming. 

De overheid heeft een tweetal regelingen waar de overheid borg staat en daarmee het kredietrisico van banken vermindert. 

De eerste regeling is de Borgstellingsregeling overheid (BMKB). De BMKB is met name aantrekkelijk voor bedrijven die te weinig onderpand hebben. De overheid heeft een extra krediet beschikbaar gesteld waarop banken aanspraak kunnen doen. Dit kan gebruikt worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood’ mogen staan. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Meer informatie.

De tweede regeling is de GO-regeling: De GO-regeling is gericht op ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en met bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven. Per onderneming kan minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen aan leningen en/of bankgarantiefaciliteiten onder de GO-regeling uitstaan. Het garantiepercentage is 50 procent. Het garantiebedrag is dus maximaal € 25 miljoen. Dit wordt dus 50/50 gedragen door overheid en banken. Er zijn op dit moment indicaties dat deze GO-regeling ook verruimd zal gaan worden.

BIj actuele ontwikkelingen informeren wij u uiteraard direct.

Indien u vragen heeft omtrent de coronamaatregelen en uw financiële positie, neem dan contact op met een van onze RSM adviseurs. Wij hebben een crisisteam ingesteld die u zo snel mogelijk kan voorzien van het juiste antwoord. Indien er, op dit gebied, meer informatie beschikbaar wordt gesteld of indien er een verandering plaats vindt in de gestelde maatregelen zullen wij dit uiteraard met u communiceren.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>