Heeft u werknemers in dienst die het minimumloon ontvangen? Dan verandert er het nodige per 1 januari 2024. De Wet minimumuurloon en minimumvakantiebijslag gaat namelijk wijzigen. Het is vanaf 1 januari 2024 verplicht om werknemers minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Dat klinkt misschien niet nieuw, u moet nu immers ook al een minimumloon betalen aan uw werknemers. Verschil is echter dat het huidige minimumloon wordt bepaald per maand, per week of per dag. Deze minimumbedragen zullen verdwijnen en er geldt dan één vast bedrag per uur.

Wat verandert er?

Tot 1 januari 2024 maakt het niet uit of een voltijds werkweek bestond uit 36 of 40 uur, het wettelijk minimumloon werd bepaald op een minimaal dag-/week- of maandbedrag voor een voltijds dienstverband en was dus hetzelfde, ongeacht de duur van de voltijds werkweek. Vanaf januari is dat niet meer het geval. Er worden dan geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven door de wet. 

Per sector kan de omvang van een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). Onder de ‘oude’ wet was in die gevallen eenzelfde minimum maandbedrag van toepassing. Dat leidde er in de praktijk toe dat bij een dienstverband van 40 uur feitelijk een lager uurloon gold dan bij een dienstverband van bijvoorbeeld 36 uur. Vanaf januari 2024 wordt het minimumloon dus vastgesteld op basis van een minimumuurloon, waardoor het verschil in uurloon niet meer voorkomt. 

Wat zijn de gevolgen?

Zeker wanneer u werknemers heeft met een voltijds dienstverband van méér dan 36 uur dan is het opletten geblazen. De hoogte van het ‘nieuwe’ wettelijk minimumuurloon wordt namelijk afgeleid van het huidige minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur. Dat betekent dat deze wetswijziging in beginsel geen gevolgen heeft voor werknemers die het minimumloon verdienen en een voltijds dienstverband van 36 uur hebben. Heeft een werknemer echter een voltijds dienstverband van méér dan 36 uur, dan zal de wijziging leiden tot een loonsverhoging. 

Als gevolg van de wetswijziging zullen dus de salarisschalen moeten worden aangepast. Dit geldt ook voor de salarisschalen in CAO’s. 
De basisformule voor het berekenen van het minimumloon is als volgt:

loon in periode Y = (aantal gewerkte uren periode Y ) x (wettelijk minimumuurloon)

In een voorbeeld
Wanneer een werknemer op dit moment een voltijds dienstverband van 40 uur heeft met een minimum(maand)loon van € 1.995, zal het loon dus gaan stijgen per 2024 . Het minimumuurloon van is gebaseerd op een 36-urige werkweek. Dat betekent dat het minimumuurloon (€ 1.995 x 3/13/ 36 =) € 12,79 bedraagt. Voor deze werknemer zal het maandloon dan onder de nieuwe regels uitkomen op (€ 12,79 * 40 *13/3=) € 2.236,00.

Overige aandachtspunten

Vast bedrag per maand    
Er mag nog steeds een vaste beloning per maand worden afgesproken, als ook sprake is van een vast overeengekomen arbeidsduur per week. Dit moet overigens wel in een cao of schriftelijke arbeidsovereenkomst vastgelegd zijn en kan ook als de werknemer per week (gemiddeld) een vast aantal uren werkt. Bijvoorbeeld in de ene week 36 uur en de andere week 40 uur, wat op een vast gemiddelde van 38 uur per week uitkomt. Bij een vast overeengekomen arbeidsduur per week kan het vaste bedrag per maand als volgt worden berekend:

vast bedrag per maand= 
(aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar / 12) * minimumuurloon

In een voorbeeld    
Aantal werkbare dagen in 2024 (ma, di, wo, do, vr): 262    
Aantal arbeidsuren per werkdag: 40 / 5 = 8    
Aantal arbeidsuren in 2024: 262 * 8 = 2096

Wettelijk minimumuurloon (o.b.v. 2023): € 12,79

vast bedrag per maand = (2096 / 12) * € 12,79    
vast bedrag per maand = € 2.233,99

Ook bijvoorbeeld een vast bedrag per maand bij een parttimerooster kan op deze manier berekend worden. 

Loonstrook
Op de loonstrook van een werknemer moet het geldende minimumuurloon worden gemeld. 

LIV
Deze wijziging werkt ook door in het Lage InkomensVoordeel (LIV). Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Deze werknemers moeten in een kalenderjaar minimaal 1.248 uur bij de werkgever hebben gewerkt en een gemiddeld uurloon hebben van tussen de 100 en 125 procent van het wettelijk minimumuurloon. Vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens van het uurlooncriterium verlaagd van 125 naar 104 procent van het wettelijk minimumuurloon. Overigens heeft het kabinet het voornemen om het LIV af te schaffen per 1 januari 2025, dus dan geldt dit alleen voor het jaar 2024.

Minimum maandloon in de wet    
In de wet zal nog steeds een minimummaandloon opgenomen staan. Dat betreft een referentiemaandloon en staat hier omdat dit van belang is voor een aantal sociale zekerheidswetten. Voor de berekening van het minimumuurloon kan dus niet van dit referentiemaandloon worden uitgegaan, maar moet altijd worden aangesloten bij het wettelijk minimumuurloon.

Bent u voorbereid?

Zoals u heeft kunnen lezen kunnen de wijzigingen in de Wet minimumuurloon en minimumvakantiebijslag aanzienlijke gevolgen hebben voor uw loonkosten, met name wanneer uw werknemers een voltijds dienstverband van méér dan 36 uur hebben. Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan contact op met uw vaste aanspreekpunt binnen RSM of met één van onze loonheffingenspecialisten.