Mối quan tâm của Quý vị

Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của môi trường cạnh tranh và tình hình kinh tế, cũng như những ưu tiên của khách hàng về tái cấu trúc để phát triển bền vững, tổ chức hẳn sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của các bên liên quan với kỹ năng và nguồn lực hiện tại. Kiểm soát nội bộ có thể giúp Ban Lãnh đạo vượt qua rủi ro với nguồn lực tối thiểu, tăng cường sự hiệu quả theo quy định pháp luật và quy chế doanh nghiệp.

Năng lực của chúng tôi

RSM Việt Nam đã phát triển các dịch vụ kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro để có thể hỗ trợ Doanh nghiệp đạt được mục tiêu trong khi giải quyết các vấn đề về rủi ro, nâng cao đạo đức kinh doanh và tính toàn vẹn bằng cách cải tiến quy trình kinh doanh, hiệu quả hoạt động và tăng cường quản trị doanh nghiệp. Các chuyên gia của RSM Việt Nam sẽ làm việc chặt chẽ với Doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề chung của quy trình kiểm soát nội bộ, tập trung vào các lĩnh vực rủi ro để đảm bảo tính tuân thủ một cách hiệu quả. Công việc của chúng tôi được thiết kế để tăng thêm giá trị và mang lại hiệu quả hoạt động trong khi duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp.

Phạm vi công việc của chúng tôi sẽ bao gồm việc đánh giá tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của doanh nghiệp, trong đó có việc soát xét vai trò, chức năng của Ban Lãnh đạo và các bộ phận chủ chốt.

Liên quan đến điều này, chúng tôi cũng đánh giá tính đầy đủ của việc kiểm soát và các nguồn lực kiểm soát bao gồm quy trình - thủ tục, cấu trúc tổ chức, hệ thống thông tin - liên lạc và các hoạt động kiểm soát.

RSM Việt Nam hỗ trợ khách hàng nhận diện và giảm thiểu rủi ro trong khi vẫn đạt được mục tiêu chiến lược bằng cách nâng cao hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp cũng như các hoạt động kiểm soát. Chúng tôi cam kết xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả theo nguyên tắc lợi ích - chi phí tùy theo nhu cầu của Doanh nghiệp Quý vị. Chuyên gia của chúng tôi có thể hỗ trợ:

  • Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hiện hành của Doanh nghiệp Quý vị và đưa ra khuyến nghị cải tiến hợp lý.
  • Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với Doanh nghiệp Quý vị.
  • Cung cấp dịch vụ kiểm toán tuân thủ để đảm bảo quy trình kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp Quý vị diễn ra theo đúng kế hoạch.
  • Tổ chức hội thảo huấn luyện nâng cao nhận thức của nhân viên về chủ đề đạo đức và phòng chống gian lận.

Liên hệ với chúng tôi

Hãy cung cấp các thông tin sau đây để chúng tôi liên lạc với bạn.

One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.

Bằng cách đăng kí địa chỉ email, bạn cam kết rằng bạn đã đọc Chính sách Bảo mật và đã đồng ý với quy trình xử lý dữ liệu của chúng tôi được mô tả trong Chính sách Bảo mật (bao gồm các giao dịch chuyển đổi quốc tế).