Mối quan tâm của Quý vị

Ở đâu có mục tiêu, có kết quả mà Doanh nghiệp mong muốn đạt được, ở đó sẽ xuất hiện rủi ro. Thành công không bao giờ được đảm bảo 100 phần trăm và những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra ngoài dự tính của Doanh nghiệp. Nói tóm lại, những gì xảy ra trong tương lai là không chắc chắn. Thế giới đang thay đổi liên tục và các tổ chức đang phải thích ứng để đáp ứng những rủi ro mới và tận dụng những cơ hội mới. Nhiều tổ chức chấp nhận rằng bằng cách cân bằng giữa rủi ro và kiểm soát thành công, họ có thể nâng cao giá trị mà họ cung cấp cho các bên liên quan một cách đáng kể. Đồng thời, nhiều tổ chức (cả ở cấp doanh nghiệp và trong các đơn vị kinh doanh) cũng không đưa ra các mục tiêu và chiến lược phù hợp với họ dựa trên sự hiểu biết đầy đủ về hiệu suất, rủi ro và các vấn đề tuân thủ liên quan. Nhiều tổ chức cũng không thực hiện được chiến lược của họ, cũng như giám sát hoạt động, và điều chỉnh khi cần thiết.

Năng lực của chúng tôi

RSM Việt Nam đã phát triển các dịch vụ kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro để có thể hỗ trợ Doanh nghiệp đạt được mục tiêu trong khi giải quyết các vấn đề về rủi ro, nâng cao đạo đức kinh doanh và tính toàn vẹn bằng cách cải tiến quy trình kinh doanh, hiệu quả hoạt động và tăng cường quản trị doanh nghiệp. Các chuyên gia của RSM Việt Nam sẽ làm việc chặt chẽ với Doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề chung của quy trình kiểm soát nội bộ, tập trung vào các lĩnh vực rủi ro để đảm bảo tính tuân thủ một cách hiệu quả. Công việc của chúng tôi được thiết kế để tăng thêm giá trị và mang lại hiệu quả hoạt động trong khi duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp.
Phạm vi công việc của chúng tôi sẽ bao gồm việc đánh giá tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của doanh nghiệp, trong đó có việc soát xét vai trò, chức năng của Ban Lãnh đạo và các bộ phận chủ chốt.
Liên quan đến điều này, chúng tôi cũng đánh giá tính đầy đủ của việc kiểm soát và các nguồn lực kiểm soát bao gồm quy trình - thủ tục, cấu trúc tổ chức, hệ thống thông tin - liên lạc và các hoạt động kiểm soát.

Phương pháp Quản lý rủi ro của RSM Việt Nam dựa trên Tiêu chuẩn Quản lý rủi ro (ISO 31000) và có thể áp dụng một cách linh động tùy theo nhu cầu của Doanh nghiệp Quý vị. Các dịch vụ Quản lý rủi ro của chúng tôi rất đa dạng, bao gồm:

  • Hỗ trợ thiết lập hệ thống quản lý rủi ro.
  • Hỗ trợ cải tiến hệ thống quản lý rủi ro của doanh nghiệp.
  • Đánh giá độc lập về hệ thống quản lý rủi ro của doanh nghiệp.
  • Tạo điều kiện cho việc xác định các rủi ro kinh doanh quan trọng hàng đầu của Doanh nghiệp.
  • Tổ chức hội thảo về nhận thức rủi ro.

Liên hệ với chúng tôi

Hãy cung cấp các thông tin sau đây để chúng tôi liên lạc với bạn.

One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.

Bằng cách đăng kí địa chỉ email, bạn cam kết rằng bạn đã đọc Chính sách Bảo mật và đã đồng ý với quy trình xử lý dữ liệu của chúng tôi được mô tả trong Chính sách Bảo mật (bao gồm các giao dịch chuyển đổi quốc tế).