Mối quan tâm của Quý vị

Với môi trường kinh doanh và hệ thống pháp luật hiện nay, quản trị doanh nghiệp, Quản trị rủi ro và kiểm soát ngày càng được chú trọng. Hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả là rất cần thiết để doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược và kỳ vọng của các bên liên quan. Các bên liên quan, bao gồm cơ quan chức năng, kỳ vọng Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp và Ban Quản lý có trách nhiệm và thực hiện việc quản trị doanh nghiệp hiệu quả, đặc biệt là các doanh nghiệp đại chúng. Ban Lãnh đạo chính là đầu mối cho hoạt động quản trị doanh nghiệp và thông qua trách nhiệm giám sát của mình sẽ xem xét hoạt động kiểm toán nội bộ để có được các đánh giá hiện trạng quản trị doanh nghiệp.

Năng lực của chúng tôi

RSM Việt Nam đã phát triển dịch vụ Tư vấn Quản trị doanh nghiệp thích hợp với nhu cầu của khách hàng bất kể ngành nghề, quy mô và mức độ phức tạp của Doanh nghiệp. Dịch vụ Tư vấn Quản trị doanh nghiệp của chúng tôi hỗ trợ khách hàng thiết lập cấu trúc Quản trị hiệu quả và hữu hiệu, củng cố các tài liệu và quy trình hiện tại, giúp doanh nghiệp đối chiếu hệ thống quản trị của mình với những tiền lệ tốt nhất trong ngành nghề của doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi

Mối quan tâm của Quý vị

Ban Lãnh đạo hoạt động tốt đại diện cho nguồn lực chủ yếu của Doanh nghiệp cũng như của chủ sở hữu. Nhiều tài liệu hướng dẫn Quản trị doanh nghiệp khuyến nghị việc tự đánh giá thường niên đối với Ban Lãnh đạo và việc tự đánh giá nên được thực hiện bởi một bên độc lập bên ngoài tổ chức.

Chúng tôi có thể hỗ trợ

 • Tạo điều kiện hoàn thành bảng câu hỏi hoàn chỉnh phù hợp với tổ chức
 • Phân tích những phản hồi và đối chiếu trong báo cáo (bao gồm phát hiện cũng như khuyến nghị cải thiện)
 • Trình bày báo cáo cho chủ tịch trong cuộc họp của Ban Lãnh đạo
 • Trình bày báo cáo cho Ban Lãnh đạo

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi với kiến thức về CSA có thể hỗ trợ Doanh nghiệp Quý vị. Bảng câu hỏi sẽ đưa ra phù hợp với tổ chức của Quý vị, tạo ra giá trị cho Ban Lãnh đạo. Với dịch vụ CSA do RSM Việt Nam cung cấp, mọi thành viên trong Ban Lãnh đạo sẽ toàn dụng tiềm năng của họ như kỳ vọng, kế hoạch của chủ sở hữu Doanh nghiệp.

Mối quan tâm của Quý vị

 • Doanh nghiệp của Quý vị cần phát triển cơ cấu theo vai trò và trách nhiệm giữa chủ sở hữu, Ban Lãnh đạo và các bên liên quan khác.
 • Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp của Quý vị muốn chuyên nghiệp hóa công việc để làm tròn trách nhiệm.

Chúng tôi có thể hỗ trợ

 • Tổ chức hội thảo cho Ban Lãnh đạo hoặc các tiểu ban của Doanh nghiệp.
 • Đánh giá công việc của Ban Lãnh đạo cũng như tiểu ban kiểm toán.
 • Hỗ trợ so sánh, đánh giá quy trình và tài liệu Quản trị doanh nghiệp hiện hữu so với các tiền lệ và chuẩn mực tốt nhất, nhằm xác định các điểm cần cải thiện.
 • Là một đối tác tin cậy tham mưu công việc cho Ban Lãnh đạo.

Mối quan tâm của Quý vị

 • Doanh nghiệp của Quý vị đang tăng trưởng và đang trong giai đoạn cần nâng cao, chuẩn hóa cơ cấu tổng thể doanh nghiệp cũng như cơ cấu kiểm soát.
 • Doanh nghiệp của Quý vị đã đạt đến độ ""chín muồi"" trong ngành và nhận ra giá trị của việc nâng cao mô hình Quản trị doanh nghiệp thông qua những hướng dẫn rõ ràng đối với những khu vực nhiều rủi ro hoặc những khu vực mà tập đoàn thấy được lợi ích của việc hài hòa giữa các công ty thành viên.
 • Doanh nghiệp của Quý vị cần kiểm soát chặt hơn đối với những khu vực rủi ro cao.

Chúng tôi có thể hỗ trợ

RSM Việt Nam có thể hỗ trợ Quý vị phát triển cơ cấu Quản trị để gia tăng thế mạnh cho Doanh nghiệp bằng cách:

 • Gia tăng cấu trúc Quản trị đối với những khu vực tiềm ẩn rủi ro lớn.
 • Đánh giá hệ thống Quản trị doanh nghiệp so với các tiền lệ, chuẩn mực liên quan đến các khu vực tiềm ẩn rủi ro lớn ảnh hưởng đến mục tiêu và chiến lược của Doanh nghiệp.
 • Xây dựng quy trình thường niên với vai trò và trách nhiệm được phân bổ để đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống quản trị doanh nghiệp.

(Ví dụ. các cấu trúc Quản trị có thể được phát triển: quy tắc đạo đức, ma trận phân quyền và các chính sách Quản trị khác).

 

Liên hệ với chúng tôi

Hãy cung cấp các thông tin sau đây để chúng tôi liên lạc với bạn.

One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.

Bằng cách đăng kí địa chỉ email, bạn cam kết rằng bạn đã đọc Chính sách Bảo mật và đã đồng ý với quy trình xử lý dữ liệu của chúng tôi được mô tả trong Chính sách Bảo mật (bao gồm các giao dịch chuyển đổi quốc tế).