Real Estate Desk Insights

Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing bij splitsing holding tussen ruziënde broer en zus

28 november 2022
De splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting leidt regelmatig tot discussies met de belastingdienst. In deze zaak geeft het hof meer duiding over de toepassing ervan.

Hoge Raad verduidelijkt ‘in wezen nieuwbouw’-criterium, maar verschaft geen toetssteen

8 november 2022
In de praktijk rijst regelmatig de vraag wanneer een ‘oud pand’ door middel van een verbouwing een ‘nieuw pand’ wordt voor btw-doeleinden. Oftewel, wanneer is sprake van ‘vervaardiging’. Het geldende criterium is of ‘in wezen nieuwbouw’ heeft plaatsgevonden.

Afschaffing verhuurderheffing

14 juli 2022
Er ligt een conceptwetsvoorstel om de verhuurderheffing af te schaffen per 1 januari 2023. Door de stijgende woningwaardes drukt de heffing onevenredig zwaar op de verhuurders, waardoor de investeringsruimte van deze verhuurders wordt beperkt.

Einde bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoedfamiliebedrijven nabij?

14 juli 2022
Leden van de SP, GroenLinks en PvdA hebben op 7 juni 2022 een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarmee met ingang van 1 januari 2023 een einde wordt gemaakt aan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor vastgoedfamiliebedrijven.

Fiscale wetswijzigingen voor vastgoedbeleggers & -ondernemers: (ir)reële heffingen? Actie gewenst!

10 juni 2022
Dit artikel is geschreven door Paul Lavrijsen en Onno Adriaansens [email protected], Hoofd Vastgoeddesk bij RSM. 

Splitsingsvrijstelling bij overdrachtsbelasting

14 januari 2022
De laatste tijd zijn er meerdere uitspraken verschenen over de toepassing van de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Doorslaggevend voor de toepassing van deze vrijstelling is het feit dat de splitsing niet in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.

Verkrijging WKO’s vrijgesteld van overdrachtsbelasting

3 december 2021
De Hoge Raad heeft in 2003 in een civiel arrest geoordeeld dat kabelnetwerken onroerende zaken zijn. Om te voorkomen dat over de verkrijging daarvan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd, is de netwerkvrijstelling in de wet opgenomen. Deze stelt de verkrijging van kabel- en leidingnetwerken vrij van overdrachtsbelasting.

Optimalisering door benutten lage VPB-tarief

30 november 2021
In de media is melding gemaakt van het opsplitsen van bedrijven om maximaal te profiteren van het lage vennootschapsbelastingtarief van 15%. Wij gaan kort in op de mogelijkheden en plaatsen tevens enkele kanttekeningen bij deze keuzes.

Bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoedexploitanten onder vuur?

11 mei 2021
Sinds het instellen van nieuwe voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling in 2010 is de Belastingdienst nooit soepel geweest in het accorderen van deze faciliteit voor familiebedrijven die zich bezighouden met vastgoedexploitatie.

Belangwekkende conclusie A-G IJzerman inzake de toepassing van de BOF bij vastgoedondernemingen

11 mei 2021
Op 8 januari 2021 verscheen een belangwekkende conclusie van Advocaat-Generaal IJzerman (A-G) inzake de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOF) voor vastgoedondernemingen. In zijn conclusie schetst de A-G een concreter kader inzake het leerstuk van de vermogensetikettering.

Uitspraak Hof Amsterdam inzake herinvesteringsreserve

11 mei 2021
In beginsel is de vrijval van de stille reserves bij verkoop van onroerend goed uit een onderneming belast met inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit kan echter liquiditeitsproblemen tot gevolg hebben. Om de belastingheffing uit te stellen kan er een zogenaamde herinvesteringsreserve gevormd worden.

Ook na sloop kan nog sprake zijn van een bouwterrein

29 april 2021
Onlangs is een tweetal uitspraken verschenen waarin de Rechtbank respectievelijk het Hof moest oordelen over de vraag of een perceel grond kwalificeerde als een bouwterrein voor de btw.

De herzieningstermijn in de omzetbelasting

29 maart 2021
De Hoge Raad heeft onlangs prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over het bij latere herziening in aftrek brengen van voorbelasting die bij de aanschaf abusievelijk niet in aftrek is gebracht. Het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Unie laat nog even op zich wachten.

Neem voor meer informatie contact op met:


Onno Adriaansens
Head of Real Estate and Co-chair European Real Estate Sector Team
+31(0)6 515 406 67
[email protected]