Netherlands
Talen

Talen

Aangepast belastingpakket bedrijfsleven

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het Belastingplan 2019 gepresenteerd.  Eén van de voorstellen was om de de dividendbelasting af te schaffen. Inmiddels is bekend geworden dat het kabinet heeft besloten om de veelbesproken dividendbelasting niet af te schaffen. Door het handhaven van de dividendbelasting komt jaarlijks € 1,9 miljard vrij, hetgeen wordt besteed aan het Nederlandse bedrijfsleven. Het kabinet wil het Nederlandse vestigingsklimaat hiermee stimuleren. In deze special een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Verdere verlaging vennootschapsbelastingtarief (Vpb)

Op dit moment wordt de eerste schijf van de Vpb (belastbare winst tot € 200.000) belast tegen 20% en de tweede schijf (vanaf € 200.000) tegen 25%. Op Prinsjesdag werd voorgesteld deze tarieven stapsgewijs te verlagen naar uiteindelijk 16% respectievelijk 22,25%. Nu wordt voorgesteld om de tarieven verder te verlagen naar uiteindelijk 15% respectievelijk 20,5%. 

De eerder voorgestelde verlaging van het hoge tarief in 2019 (de eerste stapsgewijze verlaging) zal wel worden uitgesteld, het tarief voor 2019 blijft derhalve 25%. Of het tarief in 2020 wel verlaagd zal worden, is nog niet bekend.

Overgangsrecht beperking afschrijving gebouwen in de vennootschapsbelasting

Op Prinsjesdag is voorgesteld dat een gebouw in eigen gebruik vanaf 2019 in de Vpb nog maar kan worden afgeschreven tot maximaal 100% van de WOZ-waarde. Om de effecten van deze afschrijvingsbeperking te verzachten, wordt voor gebouwen die recent in gebruik zijn genomen een overgangsregeling voorgesteld. Wanneer een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik is genomen en op dit gebouw nog geen drie jaar is afgeschreven, mag gedurende drie jaar nog worden afgeschreven volgens het oude regime (dus tot 50% van de WOZ-waarde). 

Verkorting terugwerkende kracht spoedreparatie fiscale eenheid

In het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid (zie ons eerdere gepubliceerde nieuwartikel over dit onderwerp 'Recente belastingontwikkelingen met betrekking tot de fiscale eenheid') was voorzien dat de spoedreparatiemaatregelen in de vennootschapsbelasting en dividendbelasting zouden terugwerken tot en met 25 oktober 2017, 11.00 uur. Er wordt nu voorgesteld om de terugwerkende kracht te beperken tot 1 januari 2018 ter voorkoming van extra onzekerheid en administratieve lasten. 

Overgangsrecht verkorten maximale looptijd 30%-regeling

De 30%-regeling is een fiscale faciliteit (deze regeling maakt het mogelijk voor de werkgever om, onder voorwaarden, een forfaitair bedrag van maximaal 30% van het loon onbelast te vergoeden) voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen en een specifieke deskundigheid bezitten die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet, of schaars, aanwezig is. Op Prinsjesdag werd voorgesteld om vanaf 1 januari 2019 de maximale looptijd van de 30%-regeling te verkorten van 8 naar 5 jaar en werd niet voorzien in overgangsrecht voor bestaande gevallen. Er wordt nu echter alsnog overgangsrecht voorgesteld voor de groep waarvoor de regeling als gevolg van deze maatregel in 2019 of 2020 zou eindigen. 

Verzachten rekening-courantmaatregel directeuren-grootaandeelhouder (dga)

Tegelijk met het Belastingplan 2019 heeft het kabinet bekend gemaakt dat het een zogenaamde ‘rekening-courantmaatregel’ wil invoeren om excessief lenen bij de eigen bv te ontmoedigen. Het kabinet wil vanaf 1 januari 2022 de schulden die een dga bij zijn eigen vennootschap heeft van meer dan € 500.000 belasten in box 2. Het was al bekend dat er een overgangsmaatregel zal komen voor bestaande eigenwoningschulden maar nu wordt er voorgesteld om daarnaast ook nieuwe eigenwoningschulden uit te zonderen. Bovenop de eigenwoningschulden zal een gezamenlijke drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner samen gaan gelden (zie ook onze eerdere nieuwsbrief over de rekening-courantmaatregel). 

Intensivering S&O-afdrachtvermindering

Op dit moment bedraagt de S&O afdrachtvermindering (afdrachtvermindering loonbelasting ter stimulering van speur- en ontwikkelingswerk) tot een bedrag van € 350.000, 32% (40% voor starters) van de loonkosten en de overige kosten en uitgaven voor S&O-werkzaamheden en 14% over het meerdere. Er wordt nu voorgesteld om het percentage van de tweede schijf van S&O-afdracht-vermindering in 2020 van 14% naar 16% te verhogen. 

Direct belegging in vastgoed door fiscale beleggingsinstelling (fbi's)

In het Belastingplan 2019 is aangekondigd dat fbi’s niet meer direct mogen beleggen in Nederlands vastgoed. Doordat de dividendbelasting niet wordt afgeschaft, is de directe aanleiding voor deze regeling komen te vervallen. Het kabinet geeft dan ook aan af te zien van de voorgenomen aanpassing van het fbi-regime.

Hoe nu verder?

Bovenstaande voorstellen zijn nog niet neergelegd in een officieel wetsvoorstel en kunnen tussentijds nog wijzigen of geheel worden geschrapt. Gelet op de mogelijke impact van deze plannen, vonden wij het belangrijk u hierover alvast te informeren. Wij houden de verdere ontwikkelingen voor u in de gaten en informeren u uiteraard zodra er meer duidelijkheid komt. 

Wilt u weten welke gevolgen deze voorstellen mogelijk voor u hebben, neem dan contact op met uw belastingadviseur bij RSM of uw vaste RSM-contactpersoon.

cover_20181017_aanpassing_belastingpakket_bedrijfsleven.jpg

Download 'Aanpassing belastingpakket bedrijfsleven' in pdf.