Netherlands
Talen

Talen

Bent u klaar voor het lustrumfeest van de WKR?

Per 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht geworden. De gedachte achter de WKR is eenvoudig. Alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemer vormen loon en zijn in beginsel belastbaar.

De WKR houdt in dat maximaal 1,2% van de totale fiscale loonsom, de zogenaamde ‘vrije ruimte’, besteed kan worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Hier betaalt u dus geen loonheffingen over. Over alles wat u daarboven vergoedt, betaalt u een eindheffing van 80%. Sommige vergoedingen en verstrekkingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Dit zijn de zogenaamde gerichte vrijstellingen, intermediaire kosten en nihilwaarderingen. 

Op 1 januari 2020 viert de WKR zijn eerste lustrum. Maar heeft u de WKR inmiddels al helemaal onder de knie? Hieronder gaan we in op een viertal misvattingen die wij in de praktijk nogal eens tegenkomen.

Misvatting 1

Als het over de WKR gaat, wordt de 1,2% ‘vrije ruimte’ bedoeld en geldt dat bij overschrijding daarvan belasting verschuldigd is

De WKR behelst meer dan de vrije ruimte en gaat ook over gerichte vrijstellingen, nihil-waarderingen en intermediaire kosten. Hierop komen wij op terug bij misvatting 2.

Misvatting 2

Reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer (€ 0,19 per km) zijn altijd onbelast omdat ze gericht vrijgesteld zijn

Zonder aanwijzing, geen toepassing van de WKR! Zonder toepassing van de WKR geldt dat reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer dus belast loon zijn voor de individuele werknemer.

Ondanks dat er geen werkgever in Nederland zal zijn die ervoor kiest om een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer belast aan zijn werknemer uit te willen betalen, zijn dergelijke vergoedingen naar de letter van de wet toch belast loon van de individuele werknemer wanneer deze niet expliciet zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel onder de WKR.

Uit de evaluatie van de WKR die in 2018 werd uitgevoerd, kwam al naar voren dat het verplicht moeten aanwijzen van vergoedingen waarvoor een gerichte vrijstelling in de wet is opgenomen als een knelpunt wordt ervaren door zowel werkgevers als door sommige medewerkers van de Belastingdienst. De Staatssecretaris heeft weliswaar laten weten dit knelpunt als aanpassing in overweging te nemen, maar heeft tot nu toe nog steeds de wet niet aangepast of anderszins bepaald dat aanwijzing achterwege kan blijven.

Hetzelfde geldt voor andere vergoedingen waarvoor een gerichte vrijstelling in de wet is opgenomen,  zoals bijvoorbeeld voor de ‘30%-regeling’ of vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten, studiekosten, zakelijke maaltijden e.a.

Actie

  • Ga na of alle kosten waarvoor een gerichte vrijstelling kan gelden, zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel onder de WKR;
  • Zo niet, zorg ervoor dat deze kosten dit jaar nog aangewezen worden!

Misvatting 3

Kerstpakketten zijn onbelast wanneer de werkgever nog vrije ruimte over heeft

Ook hier geldt dat zonder aanwijzing de WKR niet toegepast mag worden. Gevolg is dat de kerstpakketten dan als belast loon bij de werknemer in aanmerking moeten worden genomen. U wilt dan uiteraard niet dat de werknemer belasting over zijn kerstpakket moet betalen, dan kosten deze kerstpakketten opeens ruim 2 keer zoveel.

Actie

Indien u dit jaar van plan bent om een kerstpakket te geven aan uw personeel:

  • Ga na of het kerstpakket is aangewezen als eindheffingsbestanddeel onder de WKR;
  • Zo niet, u kunt dit voor dit jaar mogelijk nog regelen!

Misvatting 4

Wij vieren het personeelsfeest op de werkplek en dan is het onbelast

We vallen in herhaling… Als u het personeelsfeest niet aanwijst als eindheffingsbestanddeel onder de WKR dan is ook het personeelsfeest op de werkplek gewoon belast loon bij de werknemer. Dit geldt niet alleen voor het personeelsfeest op de werkplek, maar ook voor andere vergoedingen waarvoor een nihilwaardering geldt, zoals het ter beschikking stellen van werkkleding en kleine consumpties op de werkplek.

Actie

  • Ga na of het personeelsfeest en alle vergoedingen of verstrekkingen waarvoor een nihilwaardering geldt, zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel onder de WKR;
  • Zo niet, u kunt dit voor dit jaar mogelijk nog regelen!

Kortom niet aangewezen als eindheffingsbestandsdeel? Dan loon!

Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking:

Vergoedingen 2019 In euro's
Reiskosten woon-werkverkeer (€ 0,19 km) 18.000
Reis- en verblijfskosten 13.000
30%-regeling 15.000
Studiekosten 9.000
Kerstpakketten 11.000
Personeelsfeest op de werkplek 10.000
Totaal 76.000

 

Als u geen van de bovengenoemde kosten heeft aangewezen, zijn deze loon. Voor 2019 kan de naheffing oplopen tot maximaal € 82.164 (exclusief boeten en rente).

Meer informatie?

Begint u toch te twijfelen of de WKR wel helemaal op orde is binnen uw organisatie? Neem dan vóór het eind van het jaar nog contact op met uw vaste RSM-adviseur of met één van de loonheffingenspecialisten (Sonja Matzedda via [email protected] of Linda Stouten via [email protected]).

cover_201901031_bent_u_klaar_voor_het_lustrumfeest_van_de_wkr.jpg

Download 'Ben u klaar voor het lustrumfeest van de WKR?' in pdf.