Noodpakket 3.0 in verband met de coronacrisis

Op 28 augustus jongstleden is namens de regering in een brief aan de Tweede Kamer het zogenoemde noodpakket 3.0 in verband met de coronacrisis nader beschreven. De maatregelen uit dit derde noodpakket strekken ertoe om bedrijven en werknemers te blijven ondersteunen bij de economische gevolgen van de maatregelen die zijn getroffen tegen het coronavirus. De maatregelen betreffen een omvangrijk, breed steun- en herstelpakket waarbij naast steun ook aandacht is voor  investeringen en een sociaal pakket. 

In dit alert informeren wij u over enkele onderdelen van het noodpakket 3.0.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (“NOW”)

Het doel van de NOW is om, kort gezegd, het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Hiertoe kan een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd van 90% van de loonsom gerelateerd aan het omzetverlies. Het doel en de methode van berekenen blijven ongewijzigd.

NOW 3.0

De volgende wijzigingen zijn door middel van het noodpakket 3.0 aangekondigd in de NOW-regeling:

 • De NOW tegemoetkoming wordt per 1 oktober 2020 verlengd met 3 tijdvakken van 3 maanden. Het 1e tijdvak betreft de periode van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020, het 2e tijdvak de periode 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021 en het 3e tijdvak 1 april 2021 t/m 30 juni 2021.
 • De minimale omzetdaling, in het eerste tijdvak, blijft 20%.
 • Van het vergoedingspercentage van 90% in de 1e tranche wordt 10% ingezet voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten.
 • Het vergoedingspercentage voor werkgevers bedraagt hierdoor 80%.
 • Het vergoedingspercentage wordt vanaf het 2e tijdvak verlaagd naar 70% en in het derde tijdvak naar 60%.
 • Vanaf het 2e tijdvak is de NOW toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden.
 • Om de bedrijfsvoering aan te kunnen passen wordt vanaf het 1e tijdvak een vrijstelling gegeven om een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in een verlaging van de subsidie. De vrijstelling loopt op (tijdvak 1: 10%, tijdvak 2: 15% en 20% in het 3e tijdvak).
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer wordt in het 3e tijdvak aangepast naar maximaal 1 keer het dagloon (In NOW 1.0 en 2.0 en de tijdvakken 1 en 2 van NOW 3.0 twee maal het dagloon ofwel maximaal €9.538 per maand).
 • De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijven bestaan.
 • Er wordt gestreefd naar openstelling van het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020. Deze zal lopen van 1 oktober tot en met 31 december 2020.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Voor bedrijven die het hardst geraakt worden door de coronacrisis wordt de regeling voor tegemoetkoming in de vaste lasten met 9 maanden verlengd.  De hoogte van de tegemoetkoming zal afhankelijk zijn van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving.  De maximale tegemoetkoming bedraagt € 90.000 voor drie maanden.  Om in aanmerking te komen voor deze regeling zal de omzetdaling ten minste 30% moeten bedragen en staat open voor alle sectoren die onder de huidige TVL-regeling vallen.   

Vanaf 1 januari 2021 zal de TVL gerichter worden ingezet op bedrijven die het sterkst worden beperkt in hun bedrijfsvoering. De omzetdervingsgrens zal vanaf 1 januari 2021 worden verhoogd naar 40% en vanaf april 2021 naar 45%.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (“Tozo”)

Door middel van de Tozo ontvangen ondernemers ondersteuning in de vorm van een bijstand voor levensonderhoud enerzijds en de mogelijkheid tot het verkrijgen van een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen anderzijds.

De Tozo-regeling wordt met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021.

De nieuwe ‘Tozo 3’-regeling zal naast de toetsen uit Tozo 2 een beperkte vermogenstoets bevatten. Deze toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (incl. effecten) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3.

De regeling zal gedurende de verlengingsperiode gerichter worden en wordt een voorbereiding op een nieuwe toekomst gestimuleerd. Vanaf 1 juli 2021 zal het reguliere Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz) van toepassing zijn.

Aanvullende sectorale steun

Het kabinet heeft besloten tot een aantal aanvullende steunpakketten voor specifieke sectoren waaronder:

 • De culturele sector
 • De landelijke publieke omroep
 • Dierentuinen
 • De evenementenbranche
 • De reisbranche

Liquiditeitssteun

De maatregelen die bedrijven van liquiditeit kunnen voorzien blijven beschikbaar:

 • De verruiming van de Borgstelling MKB (BMKB-C) heeft een looptijd tot 1 april 2021.
 • De Coronamodule in de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C) en de regeling Klein Krediet Corona (KKC) hebben een looptijd tot 31 december 2020.

Uitstel van betaling van belastingschulden

In een separate brief aan de Kamer gaat de Staatssecretaris van Financiën nader in op enkele fiscale aspecten van noodpakket 3.0.

Afbouw van de tijdelijke uitstelregeling

Inning van nieuw opgekomen betalingsverplichtingen van belastingen zullen per 1 januari 2021 worden hervat en dit geldt voor alle ondernemers. Indien men verlengd bijzonder uitstel heeft verkregen zal deze dus per 1 januari 2021 niet meer gelden.  Concreet betekent dit dat ondernemers vanaf 1 januari 2021 hun belastingen weer moeten betalen over de tijdvakken van het vierde kwartaal 2020, van december 2020 en van de 13e vierwekenperiode 2020.

Aflossen opgebouwde belastingschuld

De opgebouwde belastingschuld kan in maximaal 24 maanden worden terugbetaald, startende vanaf januari 2021, waarbij geen zekerheid zal worden gesteld. Indien een ondernemer niet in staat is om de belastingschuld in 24 maanden te voldoen, kan contact worden gezocht met de belastingdienst voor een verlengd uitstel. Hierbij zullen echter nadere en stringentere voorwaarden gaan gelden.

Communicatie

Ondernemers die bijzonder uitstel hebben tot 1 januari 2021 zullen in december 2020 een brief ontvangen met betalingsregeling voor de opgebouwde schuld. Hierbij geldt dat de opgebouwde schuld slechts een indicatie is aangezien in december 2020 de schuld van het laatste tijdvak nog niet bekend is. Derhalve volgt in maart 2021 een nieuwe brief met daarin de resterende betalingstermijnen en de (eventueel aangepaste) bijbehorende bedragen. Verlengd bijzonder uitstel van betaling kan overigens tot 1 oktober 2020 worden aangevraagd, waarbij een derde deskundige verklaring en een liquiditeitsprognose nodig is.

Belasting- en invorderingsrente

De verlaging van de invorderingsrente naar 0,01% zal blijven gelden tot en met 31 december 2021.  Vanaf 1 oktober 2020 zal de belastingrente weer worden gesteld op 4%.  Voor de VPB zal tevens 4% worden gerekend (verlaging van regulier 8%), maar dit verlaagde percentage zal slechts tot 31 december 2021 gelden.

Maatregelen gericht op investeringen

Het 3e herstel- en steunpakket richt zich ook op investeringen. Dit pakket aan maatregelen is vormgegeven langs 4 lijnen:

 • Het versnellen van publieke investeringen
 • Het uitlokken en aanjagen van private investeringen
 • Het versterken van de solvabiliteitspositie van Nederlandse bedrijven
 • Het stimuleren van innovatie

Bovenstaande maatregelen worden momenteel verder uitgewerkt. Het kabinet zal nadere informatie verstrekken op Prinsjesdag.

Voor een toelichting op de fiscale maatregelen verwijzen wij u graag naar onze coronacrisis pagina

Meer informatie?

Mocht u meer informatie over het vorenstaande wensen, neem dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon of stuur een e-mail naar: [email protected]

Download 'Noodpakket 3.0 in verband met de coronacrisis' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>