Opnieuw aanpassingen aan de NOW-regeling

De wijzigingen aan de NOW-regeling volgen elkaar snel op. In navolging op de versoepelingen aangekondigd in een brief van 22 april 2020 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de staatssecretaris in een brief van 1 mei 2020 opnieuw een aantal aanpassingen aan de NOW-regeling bekend gemaakt.

Omzetbepaling binnen het concern in samenhang met een personeels-bv

Voor de NOW-regeling is onder meer van belang de omzetdaling. In de hiervoor genoemde brief van 22 april 2020 is aangegeven dat één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling, is dat er geen sprake mag zijn van een personeels-bv binnen het concern bij het bepalen van de omzet(daling) op het niveau van een individuele werkmaatschappij. In de brief van 1 mei 2020 merkt de staatssecretaris in dat kader op dat er een loonsom moet zijn in de werkmaatschappij en dat deze loonsom een samenhang moet hebben met de behaalde omzet. Die samenhang is er bij personeels-bv’s niet. Personeels-bv’s mogen daarom zelf geen aanvraag indienen voor de NOW-subsidie. De andere werkmaatschappijen kunnen nu echter wel de tegemoetkoming aanvragen op werkmaatschappijniveau, als ze aan de overige voorwaarden voldoen.

Openbaarmaking gegevens NOW

De brief van 1 mei 2020 geeft verder aan dat nu is geregeld dat door het indienen van een NOW-aanvraag, een aanvrager instemt met het eventueel openbaar maken van informatie die hij verstrekt heeft aan het UWV bij de aanvraag en gegevens uit zijn subsidiedossier. Deze voorwaarde wordt gesteld met het oog op transparantie over de besteding van publieke middelen.

De ‘automatische instemming’ met de openbaarmaking geldt enkel voor een aantal gegevens die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn, maar overigens geen bedrijfsgevoelige informatie prijsgeven.

Niet langer Nederlands bankrekeningnummer vereist 

Verder is er een welkome versoepeling voor de praktijk bekendgemaakt. Dit betreft de eerder gestelde eis dat een werkgever met een buitenlands bankrekeningnummer binnen vier weken zijn aanvraag dient aan te vullen met een Nederlands bankrekeningnummer. In de praktijk is gebleken dat het in veel gevallen onmogelijk is om aan deze termijn te voldoen. Op basis daarvan heeft de staatsecretaris besloten deze eis te laten vallen. Dat betekent dat werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer (lees: IBAN-bankrekeningnummer) niet langer (aanvullend) een Nederlands bankrekeningnummer hoeven door te geven.

Nog geen duidelijkheid criteria accountantsverklaring

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen, waarbij een (definitieve) afrekening plaatsvindt. In een aantal gevallen moet bij het vaststellingsverzoek een accountantsverklaring worden meegezonden. Hoewel het streven was om de specifieke criteria voor de accountantsverklaring binnen vier weken na publicatie van de NOW-regeling bekend te maken, is dat niet gelukt. Op korte termijn kan dan ook in dat kader een nieuwe aanpassing van de regeling verwacht worden.

Meer informatie?

Mocht u meer informatie over het vorenstaande wensen, neem dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon of stuur een e-mail naar [email protected]

cover_20200508_opnieuw_aanpassing_aan_de_now-regeling.jpg

Download 'Opnieuw aanpassingen aan de NOW-regeling' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>