Versoepeling NOW-regeling voor ondernemingen onderdeel van een concern

Sinds begin april 2020 kunnen ondernemingen gebruik maken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid (NOW). Het kabinet beoogt met de regeling om een onderneming die onder de huidige bijzondere omstandigheden te maken heeft met een omzetverlies van tenminste 20% (gedeeltelijk) te compenseren door middel van een subsidie voor de loonkosten gedurende de maanden maart, april en mei, zodat salarissen betaald kunnen blijven worden en werkgelegenheid niet verloren gaat. In een eerdere update hebben wij u reeds over de werking van de NOW-regeling geïnformeerd. Hierna gaan wij in op enkele aspecten van een versoepeling van de NOW die door het kabinet is voorgesteld.

Knelpunt huidige regeling voor concerns en versoepeling

Indien een onderneming (hierna: de werkmaatschappij) onderdeel uitmaakt van een concern dan moet de omzetdaling in eerste instantie worden berekend op concernniveau. Indien de omzetdaling op concernniveau minder bedraagt dan 20% dan bestond op basis van de huidige aan te passen regeling geen recht op een tegemoetkoming onder de NOW.  

Bijvoorbeeld

Als werkmaatschappij A in concern B een omzetverlies had van 40%, maar het gehele concern slechts te maken had met een omzetdaling 15% (omdat de bij de overige werkmaatschappijen in concern B de omzet gelijk bleef of zelf omhoog ging), er voor geen enkele werkmaatschappij een tegemoetkoming kon worden gevraagd. Op dit punt komt het kabinet nu met een aanpassing, waardoor het onder omstandigheden en met nadere voorwaarden toch mogelijk wordt voor werkmaatschappij A om een subsidie aan te vragen.

Wie kan er gebruikmaken van de versoepeling?

  • Alleen ondernemingen die:
  • onderdeel zijn van een concern, en
  • een eigen omzetverlies hebben van tenminste 20%, en waarbij de omzetdaling van het concern minder bedraagt dan 20% kunnen gebruik gaan maken van de aanpassing. 

Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat de individuele ondernemingen geen beroep kunnen doen op de aanpassingen. Voor deze ondernemingen geldt de huidige regeling. Verder moet de onderneming die wenst af te wijken van de hoofdregel (omzet meten op concernniveau) rechtspersoonlijkheid hebben. Dit betekent concreet dat de versoepeling dus niet apart kan worden toegepast op onderdelen (van rechtspersonen) die zelfstandig opereren richting de markt, zoals bijvoorbeeld een vestiging of businessunit.  

Welke nadere voorwaarden zijn van toepassing ?

Het kabinet verbindt aan het toepassen van de versoepeling nadere voorwaarden. De overweging hierbij is dat toepassen van de NOW-regeling op werkmaatschappijniveau strategisch gedrag in de hand zou kunnen werken. Derhalve zijn de volgende voorwaarden verbonden aan de versoepeling:

  • Het concern waarvan de werkmaatschappij onderdeel uitmaakt moet verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren en/of eigen aandelen terug te kopen;
  • Werkmaatschappijen moeten een overeenkomst met de betrokken vakbonden hebben over werkbehoud of in het geval van kleinere werkgevers een akkoord van de werknemers;
  • Binnen het concern mag geen personeels-bv aanwezig zijn;
  • Er mag binnen het concern niet geschoven worden met opdrachten of projecten;
  • Indien werknemers van de werkmaatschappij werkzaamheden verrichten voor andere concern-vennootschappen dan moet de omzet van de werkmaatschappij bij de vaststelling van de subsidie worden gecorrigeerd;
  • Het transferpricingsysteem (“interne verrekenprijzen”) mag niet worden aangepast. Leidend is het systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening;
  • De mutatie van voorraden gereed product wordt -indien van toepassing- bij de werkmaatschappij aan de omzet over de meetperiode toegerekend.

Bij het definitief vaststellen van de subsidie zal een accountantsverklaring moeten worden overgelegd waaruit blijkt dat overeenkomstig de voorwaarden is gehandeld. 

Hoe RSM kan helpen?

RSM kan u op korte termijn helpen om vast te stellen of de versoepeling ook in uw situatie van toepassing is. Ook assisteren we u graag bij het aanvragen van de NOW en natuurlijk in een later stadium met de benodigde accountantsverklaring als die in uw geval nodig is. 

Mocht u meer informatie wensen, neemt u dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon.

cover_20200422_versoepeling_now-regeling_voor_ondernemingen_onderdeel_van_een_concern.jpg

Download 'Versoepeling NOW-regeling voor ondernemingen onderdeel van een concern' in pdf

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>