Reactie Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op onjuist ingediende NOW 1.0 aanvragen

Op 7 september 2020 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) per brief aangekondigd dat er een specifiek knelpunt in de NOW 1.0 zal worden opgelost. Het betreft hier de onjuiste toepassing van het groepsbegrip bij de initiële aanvraag van de subsidie, waardoor er op basis van de huidige regeling bij het definitief vaststellen van de subsidie in het geheel geen recht zou bestaan op NOW 1.0. Gevolg hiervan zou zijn dat de aanvrager het gehele voorschot terug zou moeten betalen. In de brief geeft SZW aan dat dit knelpunt weg wordt genomen en zij met een tegemoetkoming komt. 

Op dit moment is de wettekst van de reparatie nog niet beschikbaar, maar gezien het belang voor de praktijk maken wij wel alvast melding van deze “reparatiemogelijkheid”. Dit mede gezien het feit dat de aanvrager van de subsidie actie zal moeten ondernemen, wil zij gebruik kunnen maken van de voorgenoemde mogelijkheid .

Welk knelpunt wordt weggenomen en voor welke aanvragers geldt deze tegemoetkoming?

SZW komt tot de conclusie dat er werkgevers zijn die zich niet gerealiseerd hebben dat zij onderdeel zijn van een groep zoals gedefinieerd in de NOW en dus een aanvraag hebben gedaan zonder hier initieel rekening mee te houden. Als voorbeeld noemt SZW Nederlandse bedrijven die via een internationale structuur met elkaar verbonden zijn (maar verder niets met elkaar te maken hebben) of bedrijven die zichzelf niet afficheren als een groep en dus ook geen geconsolideerde jaarrekening hebben (bijvoorbeeld participatiemaatschappijen). Echter, ook in andere gevallen kan  er sprake zijn van dat de werkgever van een onjuist groepsbegrip is uitgegaan en dat derhalve van de correctiemogelijkheid gebruik kan worden gemaakt.

Het concrete probleem doet zich dus voor indien de aanvrager zijn groep op een lager niveau heeft vast-gesteld dan de daadwerkelijke te hanteren groep voor NOW-doeleinden (met andere woorden; de aanvrager maakt feitelijk onderdeel uit van een grotere groep voor NOW-doeleinden dan de aanvrager zich vooraf realiseerde). Indien de juist vastgestelde groep (lees: de grotere groep) vervolgens te maken heeft met een omzetdaling van minder dan 20% dan zal - onder de meeste omstandigheden - bij de definitieve vaststelling de gehele subsidie worden verminderd naar nihil.

Dit acht SZW onwenselijk en daarom is zij voornemens om mogelijk te maken dat bedrijven die een NOW-subsidie hebben aangevraagd bij de aanvraag tot subsidievaststelling alsnog kunnen verzoeken de subsidie op werkmaatschappijniveau vast te stellen. De subsidie zal in dat geval op werkmaatschappijniveau worden vastgesteld. Voorwaarde blijft wel dat de groep waarvan ze deel uitmaken als geheel geen 20% omzetverlies heeft. 

Aanvraag op groepsniveau of werkmaatschappij niveau - achtergrond 

Sinds 5 mei 2020 is het ook mogelijk om NOW aan te vragen op werkmaatschappijniveau, daar waar dit eerder op basis  van de hoofdregel niet mogelijk was. Met andere woorden indien er een aanvraag is ingediend voor 5 mei 2020 en  de groep blijkt onjuist te zijn vastgesteld dan kan men dus bij vaststelling van de subsidie tot de conclusie komen dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de werkmaatschappijbenadering.

SZW geeft nu aan dat de eis dat de aanvraag op of na 5 mei 2020 moet zijn gedaan komt te vervallen. 

Om met succes de werkmaatschappijbenadering te kunnen toepassen dient nu tevens te worden voldaan aan een tweetal voorwaarden bij de aanvraag tot subsidievaststelling in plaats van bij de initiële aanvraag. Het gaat hierbij om de voorwaarden dat:

  1. een aanvrager dient te beschikken over een verklaring dat er op het niveau van de groep geen dividend/bonus wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht over 2020 op het niveau van het groepshoofd/de moeder van de werkmaatschappij tot aan de datum van vaststelling van de jaarrekening en
  2. de aanvrager dient te beschikken over een overeenkomst van de vakbond of andere vertegenwoordiging van werknemers over werkbehoud. 

Voorgaande laat onverlet dat ook aan de overige eisen van een aanvraag op werkmaatschappijniveau (artikel 6a van de NOW-1 en 2) moet worden voldaan. 

Onjuist toegepast groepsbegrip en hanteren zelfde referentieperiode

Een ander probleem, gerelateerd aan het bovenstaande, is dat bedrijven soms aanlopen tegen het feit dat zij bij de subsidieaanvraag voor de NOW-regeling niet dezelfde referentieperiode hebben gehanteerd voor hun omzetdaling vergeleken met andere onderdelen van de groep. Vaak komt dit doordat een aanvrager zich niet realiseert dat er onderdeel werd uitgemaakt van een grotere groep voor NOW-doeleinden. Het is daarom niet ondenkbaar dat meerdere werkmaatschappijen NOW hebben aangevraagd, maar verschillende referentieperioden hebben gehanteerd. 

Echter, voor het kunnen toepassen van de werkmaatschappijbenadering is vereist dat alle aanvragers dezelfde periode hanteren. Ten aanzien van dit punt schrijft SZW dat er wordt gekeken naar “de uitvoeringstechnische consequenties van een herstelmogelijkheid voor bedrijven op dit punt”. Hopelijk komt hiermee dan ook een oplossing van het voorgenoemd probleem.

Wat nu te doen ?

Op het moment dat een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is of indien u twijfelt of in uw geval het groepsbegrip voor NOW-doeleinden wel juist is toegepast, adviseren wij u op korte termijn, althans voor het indienen van de aanvraag tot subsidie vaststelling, actie te ondernemen. 

Hierbij dient ten minste zorg te worden gedragen voor het alsnog in orde maken van de vereiste verklaringen zoals hierboven omschreven.  Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met het RSM Corona team via [email protected] of met uw vaste  RSM-contactpersoon.

20200915_reactie_szw_op_onjuiste_now_1.0_aanvragen_cover.jpg

Download 'Reactie Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op onjuist ingediende NOW 1.0 aanvragen' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>