Verlenging bijzonder uitstel van belastingbetaling

Update 14 december 2020 - Eerder hebben wij  u bericht over de verlenging van het bijzonder uitstel van belastingbetaling in verband met de coronacrisis. Dit bericht kunt u hier nalezen. Later is de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot verlengd uitstel verruimd. Op 9 december 2020 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat opnieuw aanpassingen aangekondigd met betrekking tot onder meer het bijzonder uitstel van belastingbetaling.

Verlenging tot 1 april 2021

Ondernemingen die niet eerder om bijzonder uitstel of verlenging daarvan hebben verzocht, konden eerst nog uitstel aanvragen  tot 1 oktober 2020. Door het voortduren van de coronacrisis heeft de regering besloten om het bijzonder uitstel eerst tot 31 december 2020 en nu zelfs tot 1 april 2021 open te stellen.   Ondernemers die door de coronacrisis hun belastingschulden niet kunnen voldoen, kunnen daardoor tot en met 31 maart 2021 om betalingsuitstel verzoeken.

Voorwaarden verlenging

Het bijzonder uitstel geldt voor onder meer alle openstaande en nog op te leggen aanslagen vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting, waarvan de uiterste betaaltermijn 31 maart 2021 is. Ook voor aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet kan het uitstel worden aangevraagd. Betalingsverplichtingen die op of na 1 april  2021 ontstaan, moeten  ‘gewoon’ weer worden voldaan. Daarvoor geldt dus geen bijzonder uitstel meer.

Voor ondernemers die eerder in 2020 al verlenging hadden gekregen, geldt het verlengde uitstel automatisch tot 1 april 2021. Voor al deze ondernemers geldt dus dat betaling van nieuw opkomende belastingverplichtingen pas vanaf 1 april 2021 hoeven te worden hervat.

Belastingschulden waarvoor het bijzonder uitstel wordt verleend, mogen afgelost worden in de periode van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024. Bij verlenging van bijzonder uitstel mogen ook pre-corona belastingschulden  worden afgelost gedurende deze periode.

Verklaring derde-deskundige

Let op: bij het verzoek om verlenging van bijzonder uitstel moet een verklaring van een derde-deskundige, inclusief een liquiditeitsprognose worden meegestuurd. Dit geldt alleen als er al een keer bijzonder uitstel voor drie maanden is toegekend en de totale belastingschuld op het moment van het eerste verzoek € 20.000 of meer bedraagt. 
Bij de aanvraag om verlenging dient de ondernemer bovendien te verklaren dat hij zich zal inspannen om de liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Het is dan ook niet toegestaan om gedurende het bijzonder uitstel eigen aandelen in te kopen, , dividend uit te keren en aan bestuursleden bonussen en winstdelingen uit te keren of andere betalingen te doen die de kenmerken van bonussen hebben. Nu de termijn van bijzonder uitstel verlengd wordt tot in 2021, lijkt aannemelijk dat de hiervoor genoemde restricties ook zien op dividenden en bonussen ter zake 2021, maar dit blijkt niet expliciet uit de aankondiging van 9 december jl.

Deze (extra) eisen gelden dus niet als u voor de eerste keer om bijzonder uitstel verzoekt. 

Het bijzonder uitstel kunt u online aanvragen met uw Digi-D of schriftelijk. Uiteraard kunnen wij dat ook voor u doen.

Meer informatie?

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected].

20200619_verlenging_bijzonder_uitstel_van_betaling_vanwege_coronacrisis_cover.jpg

Download 'Verlenging bijzonder uitstel van belastingbetaling' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>