Netherlands
Talen

Talen

Wetsvoorstel UBO-register

Vanaf 1 januari 2020 zal het veelbesproken UBO-register in Nederland van kracht moeten zijn. Gegevens van UBO’s zullen daarna voor derden inzichtelijk zijn. Het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden is 4 april 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. Een trustregister laat nog op zich wachten en krijgt een eigen wet. Dat dient uiterlijk 10 maart 2020 te zijn geregeld. De nodige regelgeving voor koppeling van de Europese UBO- en trustregisters (beoogd in maart 2021) wordt ook neergelegd in een eigen wet.

Wetsvoorstel

Vennootschappen zullen straks verplicht persoonlijke gegevens van hun UBO’s rapporteren aan de Kamer van Koophandel. Deze informatie wordt vervolgens toegankelijk voor derden. De UBO-informatie kent twee soorten: publiek raadpleegbare informatie en afgeschermde informatie, welke alleen toegankelijk is voor bevoegde instanties: 

Publieke 
UBO-informatie

UBO-informatie toegankelijk voor bevoegde instanties

naam geboortedag, -plaats, -land
geboortemaand woonadres
nationaliteit BSN of vergelijkbaar buitenlands fiscaal nummer
woonstaat documentatie ter onderbouwing identiteit UBO
aard en omvang van het belang (in bandbreedtes: bijv. 25-50% aandelen)
niet: waarde
documentatie ter onder-bouwing status UBO en aard en omvang van belang

Voor de publiek toegankelijke informatie gelden vier ‘privacywaarborgen’: 

  • inzage tegen reële vergoeding;
  • registratie van iedere gebruiker (online);
  • publiek heeft alleen inzage in een ‘beperkte set gegevens’ (linkerkolom);
  • mogelijkheid tot afscherming voor het publiek van informatie die terug te voeren is op de persoon bij minderjarigheid of handelingsonbekwaamheid van de UBO, of indien aannemelijk wordt gemaakt dat openbaring leidt tot blootstelling van de UBO aan een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie. De UBO kan hiertoe een verzoek indienen bij de KvK, die vervolgens een beschikking afgeeft. Gedurende dit proces blijft de informatie afgeschermd. 

Deze registratie gaat ten koste van de privacy van personen die een belang hebben van meer dan 25% (economisch en/of zeggenschap) van in Nederland opgerichte ondernemingen en rechtspersonen. Nagenoeg alle juridische entiteiten/vennootschappen zullen UBO-informatie moeten registreren. Lang is onduidelijk geweest of ook een Fonds voor Gemene Rekening (‘FGR’) UBO-informatie moet aanleveren. Nu is duidelijk dat een FGR onder het trustregister zal vallen en UBO-informatie zal moeten gaan registreren. Naar het zich nu laat aanzien is deze informatie minder uitgebreid (geen BSN) en niet publiek toegankelijk. 

Wie is UBO?

Een UBO is ‘de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit’. Per type onderneming/rechtspersoon regelt  het Uitvoeringsbesluit WwFT wie in ieder geval als UBO wordt beschouwd. De volgende  registratieplichtigen zullen UBO-informatie moeten aanleveren: NV, BV, vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij, coöperatie, stichting (incl. STAK’s), maatschap, C.V., VOF, rederij en Europees economische samenwerkingsverbanden. Uitgezonderd worden kerkgenootschap, VVE en overige privaatrechtelijke rechtspersonen (boermarke, fundatie, gilde, buurtschap). ANBI’s zijn expliciet niet uitgezonderd. Beursgenoteerde vennootschappen vallen overigens niet onder deze regelgeving. 

Als UBO kwalificeren:

  • De natuurlijk persoon met een direct economisch- of zeggenschapsbelang van meer dan 25%;
  • De natuurlijk persoon met een (in)direct economisch belang van minder dan 25% maar wel met voldoende zeggenschap;
  • De natuurlijk persoon met een indirect economisch belang van meer dan 25% en voldoende zeggenschap;
  • Kan geen UBO worden aangewezen dan zal degene met voldoende zeggenschap als UBO kwalificeren: dit leidt tot bijvoorbeeld de CEO of CFO als ‘pseudo-UBO’.

Dit betekent bijvoorbeeld dat ook personen die niet in Nederland wonen en/of via een buitenlandse vennootschap (in)direct een voldoende groot belang hebben in een Nederlandse vennootschap, als UBO worden beschouwd. 

Gevolgen voor registratieplichtige entiteiten

Een vennootschap/entiteit dient bij eerste inschrijving de UBO-informatie te registreren. Reeds ingeschreven entiteiten krijgen hiervoor tot 18 maanden na inwerkingtreding van de wet de tijd. Niet-naleving van de registratieplicht is een economisch delict. De handhaving van de registratieplicht komt mede te liggen bij de Belastingdienst. Lichtere overtredingen (waaronder niet of te laat registreren) kunnen dan met een bestuurlijke boete en/of dwangsom worden afgedaan. Maar strafrechtelijke sanctionering is ook mogelijk.

Terugmeldingsplicht en medewerkingsplicht

Voor belastingadviseurs, accountants, notarissen, banken en andere ‘Wwft-instellingen’ zal een terugmeldingsplicht gelden, net als voor aangewezen bevoegde autoriteiten (o.a. Belastingdienst) en de Financial Intelligence Unit (FIU). Iedere mismatch tussen gerapporteerde UBO-informatie en de informatie die hen ter beschikking staat dient bij de KvK te worden gerapporteerd. Niet-naleving van deze terugmeldingsplicht is voor Wwft-instellingen een economisch delict. De UBO zelf krijgt een gesanctioneerde meewerkverplichting opgelegd.

Tot slot

Elke Nederlandse vennootschap zal UBO-informatie moeten gaan registreren. Met de publieke informatie in combinatie met de openbare registers van bijvoorbeeld het Kadaster is het een koud kunstje om iemands persoonlijke vermogen deels in kaart te brengen. Wij helpen u graag uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

cover_20190411_ubo-register.jpg

Download 'Wetsvoorstel UBO-register' in pdf.