Årlig oplysningspligt for visse udenlandske pensioner.

 

Senest den 1. juli 2024 skal personer, der ejer visse pensionsordninger oprettet i udlandet, afgive nogle oplysninger til Skattestyrelsen.

 

Oplysningspligt

Personer, der er omfattet af fuld dansk skattepligt, skal fra og med 2024 årligt indsende en række oplysninger til Skattestyrelsen, hvis de er ejer af en af følgende udenlandske pensionsordninger:

  • Livsforsikring/pensionsordning, der er oprettet før den 18. februar 1992, og som er omfattet af den daværende § 50 i pensionsbeskatningsloven
  • Livsforsikring/pensionsordning, der er omfattet af § 53 A i pensionsbeskatningsloven.

 

§ 50-ordninger

Der er normalt tale om de livsforsikringer/pensionsordninger, hvor der ikke årligt skal ske beskatning af årets afkast, ligesom udbetalinger er skattefri.

 

Ejeren af en sådan ordning har ikke tidligere været forpligtet til at afgive oplysninger om indestående, årets afkast mv. Senest den 1. juli 2024 skal dette ske for første gang, og det gælder, uanset om personen er flyttet tilbage til Danmark for adskillige år siden.

 

§ 53 A-ordninger

Afkastet af disse pensionsordninger er skattepligtigt og skal selvangives i rubrik 433. Det er ingen nyskabelse.

 

Det nye er, at der herudover årligt skal afgives nogle yderligere oplysninger, og dette skal ske første gang senest den 1. juli 2024.

 

Årlig indsendelse af oplysninger

De oplysninger, der skal indsendes hvert år, er følgende:

  • Forsikringstagers navn, adresse og cpr. nr.
  • Pensionsselskabets navn og adresse
  • Livsforsikringens/pensionsordningens indestående ved årets udgang
  • Årets udbetalinger fra ordningen
  • Årets afkast af ordningen opgjort efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 3-5. Hvis årets afkast er skattepligtigt, skal det skrives i rubrik 433 på oplysningsskemaet.

 

Oplysningerne skal indsendes af forsikringstager, medmindre der er lavet en aftale med det udenlandske forsikringsselskab om, at de på vegne af forsikringstageren indsender de anførte oplysninger.

 

Erklæring L – digital løsning

I forbindelse med flytning til Danmark og indtræden af fuld dansk skattepligt skal personer, der har en livsforsikring eller pensionsordning oprettet i udlandet, udfylde og indsende Erklæring L (blanket 49.020).

En nyskabelse er, at denne erklæring nu kan udfyldes og indsendes digitalt. Hermed får man straks en kvittering for indsendelsen og så vidt vides også oplysning om, hvordan Skattestyrelsen mener, at den skattemæssige kvalifikation er på baggrund af indtastede oplysninger.

Udgivet af REVITAX