shutterstock-249135016.jpg

Mva-satsen for persontransport, hotellovernatting og kultur- og idrettsarrangementer er midlertidig satt ned fra 12 % til 6 %. Stortinget behandlet den 31. mars regjeringens forslag om å redusere mva-satsen som gjelder for hotellovernatting, persontransport samt inngang til muséer, fornøyelsesparker, idrettsarrangementer og kino. Endringen er gjort med virkning fra 1. april til og med 31. oktober i år.

Finansdepartementet eller Skattedirektoratet må avklare de praktiske sidene av forslaget

Forslaget vil etter det vi ser, by på en rekke praktiske utfordringer for de virksomhetene som omfattes.  Proposisjonstekstene gir ikke svar på dette og det bør derfor etterlyses at Finansdepartementet eller skatteetaten kommer på banen og klargjør hvordan den lavere satsen skal anvendes. I og med at ikrafttredelsen har skjedd og det ikke er lagt opp til valgfrihet for virksomhetene slik vi leser forslaget, så sier det seg selv at det haster. 

Leveringstidspunktet avgjør når satsen kommer til anvendelse – ikke fakturerings- eller betalingstidspunktet

Merverdiavgiftssystemet har som grunnleggende regel at det er leveringstidspunktet som er avgjørende for hvilken mva-sats som kommer til anvendelse. Det betyr at det er tidspunktet for når du flyr, overnatter på hotell, går på konsert, kino eller overværer et idrettsarrangement, som er bestemmende for satsen. Med andre ord må disse begivenhetene skje innenfor perioden 1. april til 31. oktober for at satsen på 6 % skal gjelde.

Svært mange aktører innenfor nevnte virksomhetsområder forhåndsfakturer sine kunder. Det kan derfor eksempelvis være et betydelig antall fly- eller togbilletter som har blitt solgt tidligere i 2020, og hvor det er utstedt faktura med 12 %, men som gjelder reise nå i april eller senere frem til 31. oktober, og hvor satsen i stedet skal være 6 %.

Hva kreves av selger?

Normalt forutsetter regelverket at det ved «uriktig» fakturert mva. utstedes kreditnota og ny faktura med korrekt mva-sats. Har kjøper allerede betalt, er i utgangspunktet korreksjon avskåret med virkning for staten, slik at staten beholder den for mye betalte avgiften. I den første proposisjonen fra Finansdepartementet, som omtaler lovforslaget, uttales det også at kjøper som mottar «uriktig» salgsdokumentasjon, har plikt til å gjøre utstederen av fakturaen oppmerksom på forholdet og kreve retting.

I regjeringens siste proposisjon som omtaler lovendringen, og som ble behandlet av Stortinget på tirsdag, uttales det derimot at differansen mellom innbetalt merverdiavgift med 12 % og ny sats skal tilfalle den avgiftspliktige som har oppkrevd merverdiavgift med 12 %. Vi forstår det dithen at staten med det frafaller sitt krav om betaling av den for mye fakturerte merverdiavgiften. Det må i så fall etter vårt syn bety at selger heller ikke skal måtte være pliktig til å utstede kreditnota for det som allerede er fakturert i 2020 og utstede ny faktura slik regelverket ellers tilsier.

Det å endre og skulle legge inn en lavere mva-sats i en virksomhets regnskapssystemer krever bruk av ekstra ressurser, ressurser disse virksomhetene gjerne ikke har i disse dager. Å pålegge selger en slik ekstrajobb sammen med korreksjon av tidligere fakturaer blir meningsløs når avgiftslettelsen er ment å skulle avhjelpe virksomhetene og den kun gjelder i en begrenset periode. Dette er virksomheter som er i en situasjon hvor de har begrenset med menneskelige ressurser pga permitteringer eller fravær grunnet koronaen, hvilket også er bakgrunnen for tiltakene som er innrømmet fra Stortinget og regjeringens side. Her må det derfor kunne forventes at Finansdepartementet eller Skattedirektoratet kommer på banen og avklarer innholdet på en måte som også gjør avgiftslettelsen reell.   

Lovendringen bør heller ikke være et påbud for leverandør. Noen av de virksomhetene den gjelder har i hovedsak kunder som er næringsdrivende og fullt ut mva-pliktige.  De vil derfor også ha rett til fullt fradrag for mva på persontransport og hotellovernatting som skjer i jobbsammenheng. For disse  bør det derfor ikke være et absolutt krav om at virksomheten må faktureres med 6 %.   

Hva kreves av kjøper?

Kjøper kan for sin del allerede ha en eller flere fakturaer liggende i sitt system som er betalt og hvor det er betalt med 12 % mva., selv om tjenesten det er betalt for mottas i perioden hvor den lave satsen er ment å komme til anvendelse. Finansdepartementet legger også til grunn at det kan tenkes at noen fakturerer med 12 % etter lovendringens ikrafttredelse. Vi leser proposisjonsteksten som at spørsmålet om kjøper også skal være berettiget til et prisavslag som følge av den lavere mva-satsen, er et privatrettslig anliggende, og følgelig et forhandlingsspørsmål mellom leverandør og kjøper. Vi antar det vil variere svært om det er verdt å ta en slik runde, også sett fra kjøpers ståsted. 

Det synes samtidig forutsatt av departementet at kjøper, selv om denne har betalt 12 % mva., kun skal ha rett til fradrag for den lave satsen. Dette fremgår av den første proposisjonen lagt frem av Finansdepartementet etter Stortingets anmodning. Det sies endog der at kjøper kan bli ansett å ha opptrådt uaktsomt ved fradragsføringen, og følgelig vil kunne bli etterberegnet for den i utgangspunktet for mye fradragsførte avgiften.    

Vi stiller oss spørrende til om dette er noe som vil bli fastholdt fullt ut fra departementets side. Det kan uansett ikke gjelde ved etterskuddsfakturering, f.eks. nå i april for en reise som har skjedd i mars. Det må være klart at kjøper i så fall også skal kunne fradragsføre avgiften fullt ut. Videre blir det feil å stille et slikt krav dersom selger allerede har innberettet 12 % mva. og det ikke er praktisk mulig å korrigere dette. Det er kun staten som vil tjene på en annen løsning.     

Mye jobb for svært lite

Den lavere satsen er ment å avhjelpe virksomhetsområder som er rammet av korona-krisen. Regjeringens tiltak for å redusere smittefaren, og ikke minst den generelle oppfordringen til den norske befolkningen om å unngå samkvem med andre enn husstandens medlemmer, gjør at de kulturelle tilbudene som dekkes av satsen, i dag i stor grad ikke er aktuelle fordi de ikke lar seg gjennomføre. Den faktiske økonomiske betydningen av lovendringen er derfor høyst usikker, med mindre pandemien raskt går over, og vi som privatpersoner igjen kan reise og oppleve kulturelle opplevelser eller idrettsarrangementer sammen.

 

Se oppdatert artikkel her.