I Norge finnes det svært mange små og store foreninger og stiftelser som er selveiende institusjoner, og hvor de aller fleste har et ideelt og allmennyttig formål. Midlene som forvaltes kan være betydelige, og enkelte foreningen og stiftelser driver virksomhet i tillegg til formålet. Stiftelser har revisjonsplikt uavhengig av størrelse, mens foreninger blir revisjonspliktig når omsetningen overstiger fem millioner. Mange foreninger har likevel vedtektsbestemt krav til ekstern revisjon.

Vi har bred erfaring av revisjon av foreninger og stiftelser, inkludert attestering av mange ulike tilskuddsordninger. Vi er revisor for flere store arbeidstakerorganisasjoner, og mange foreninger og stiftelser med ideelt og allmennyttig formål. Stiftelser reguleres av stiftelsesloven og stiftelsestilsynet. Foreninger er lite regulert og foreningens vedtekter vil derfor være avgjørende for formål og drift, medlemmenes rettigheter, styresammensetning, revisjon, mv. Mange foreninger har styre satt sammen basert på frivillighet, hvilket kan gjøre det krevende for styremedlemmene å sette seg inn i gjeldene lover og regler innen regnskap, skatt og avgift. Som revisor kan vi bistå både stiftelser og foreninger med erfaring og kompetanse på gjeldende lover og regler innen regnskap, skatt og avgift.   

  • Valg av selskapsform
  • Skatte- og avgiftsmessige vurderinger ved driften
  • Bistand vedrørende omarbeidelse fra artsbasert regnskap til aktivitetsregnskap
  • Attestering av ulike tilskudd

Ønsker du at vi kontakter deg?