Bærekraft blir stadig viktigere for at et selskap skal lykkes. Å innlemme ESG i selskapets strategi er viktig for å sikre vekst, konkurransedyktighet og rimelig tilgang til kapital.  

ESG refererer til miljømessige, sosiale og forretningsetiske faktorer som brukes til å vurdere om en forretningsvirksomhet kan anses for å være bærekraftig.  

Miljø – Environmental:

Det er økende bevissthet på klimaendringene i samfunnet, som øker presset på både politikere og lovgivere for hvordan vi skal nå målene fra Parisavtalen og begrense temperaturøkningene. Derfor stilles det også stadig flere krav den private sektoren, nærmere sagt til selskapers forhold til hvordan deres forretningsvirksomhet påvirker miljøet.

Fokuset på virksomheters klimaavtrykk vil utvilsomt fortsette å øke i årene som kommer, spesielt med det kommende bærekraftsdirektivet (CSRD), som vil pålegge en rekke selskaper å rapportere på bærekraft. Dette innebærer i praksis at alle virksomheter må ha et forhold til utslipp man direkte skaper gjennom for eksempel vareproduksjon, men også gjennom hele leverandørkjeden.  

Bransjen du opererer innenfor vil sannsynligvis være avgjørende for hvilke områder innenfor miljø og bærekraft som er viktigst for din virksomhet å konsentrere seg om. Typiske områder kan for eksempel være karbonutslipp, natur, vannforbruk, ressursbruk, avfallshåndtering og sirkulærøkonomi. 

Sosial bærekraft – Social:

Fokuset på virksomheters påvirkning i samfunnet har endret seg i løpet av senere tid og får stadig økt oppmerksomhet. Sosial bærekraft handler om den sosiale innvirkningen virksomheter har ved sin drift. Dette er et bredt tema, som for eksempel omhandler hvordan virksomheter behandler sine ansatte og hvordan de bidrar i lokalsamfunnene de opererer i.

I Norge har Åpenhetsloven allerede trådt i kraft – en lov som har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven innebærer at selskaper som omfattes må ha et forhold til hvordan deres forretningsvirksomhet kan ha negativ innvirkning for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold enten direkte eller indirekte gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

I tillegg til dette vil det fremover stilles flere og strengere krav til virksomheters forhold til sosial bærekraft, spesielt ved det kommende bærekraftsdirektivet (CSRD). 

Forretningsetikk – Governance:

Med forretningsetikk menes de regelsettene, kontrollene og rutinene som styrer virksomhetens atferd. Siden forretningsetikken utgjør rammene for hvordan virksomheten når sine mål, er det et sentralt tema innenfor arbeidet med bærekraft ettersom det berører virksomhetens ambisjoner og langsiktige måloppnåelse.

God og effektiv forretningsetikk betyr ikke bare å overholde lover og regler, men også å håndtere sentrale miljømessige og sosiale temaer. Videre er god forretningsetikk avhengig av at de tiltakene som settes inn, faktisk blir vurdert og målt i etterkant. En klar og transparent tilnærming til virksomhetsstyringen er viktig for å oppnå respekt og tillit fra både interessenter og ansatte.  

ESG-strategi og ESG-tjenester

ESG-rapportering er et komplekst tema og er stadig under utvikling. Å utarbeide en ESG-strategi kan derfor virke utfordrende – men ESG omhandler temaer som veldig raskt utvikler seg til å bli essensielt for dine kunder, leverandører, forretningspartnere, ansatte og andre interessenter. Ikke bare grunnet en økende trend og fokus i samfunnet, men også fordi flere områder innenfor ESG etter hvert blir lovpålagt for en rekke selskaper å rapportere på.  

RSMs team er tverrfaglig og har den kompetansen som trengs for å tilby spesialisert rådgivning for din bedrift. Uansett om du har begynt å arbeide med ESG fra før eller ikke, kan vi tilby løsninger som passer for deg – dette kan for eksempel være en innledende modenhetsvurdering, ESG due diligence, bistand med rapportering etter åpenhetsloven, eller tredjepartsattestasjon av din ESG-rapport. Vi har verktøyene og kompetansen du trenger.