Forslag om nye regler om rekonstruksjon (gjeldsforhandling)

ida_eiendom_by_arkitektur_2.png

Regjeringen la frem et nytt lovforslag den 15. april 2020 under Prop. 75 L (2019-2020) – «Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av brudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven)».

Gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven er i praksis lite i bruk. Det skyldes blant annet at gjeldsforhandling åpnes for sent og at gjeldsforhandling etter konkursloven er et lite egnet verktøy for å forhandle med kreditorene, slik at en ikke lykkes med en gjeldsforhandling og at en i stedet går konkurs. Regjeringen foreslår en egen midlertidig lov som er ment å rette på dette og vil erstatte konkurslovens første del om gjeldsforhandling så lenge rekonstruksjonsloven er i kraft.

Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet av covid-19. Effektive rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale omstendigheter er lønnsomme, i større grad kan reddes og at arbeidsplasser og verdier kan sikres.    

Forslagene i proposisjonen baseres på dommer Leif Villars-Dahls utredning «Rekonstruksjon i turbulente tider – dynamiske virkemidler ved økonomiske problemer» som var på høring høsten 2016.  Blant annet på grunn av nye EU-regler har utredningen ikke vært fulgt opp før nå, i forbindelse med utbruddet, hvor det er behov for raske tiltak for å avhjelpe økonomiske problemer i norsk næringsliv. 

Departementet uttaler i proposisjonen at regler om rekonstruksjon også kan bli permanente, basert på løsningene i den foreslåtte rekonstruksjonsloven.

De foreslåtte endringene omfatter blant annet: 

 • Ny forskriftshjemmel til å gjøre midlertidig unntak fra fortrinnsretten for krav på skatt og merverdiavgift mv.
   
 • Forhandlinger om rekonstruksjon skal kunne innledes på et tidligere tidspunkt hvor skyldneren fortsatt har midler igjen (er likvid).
   
 • Finansiering med superprioritet skal kunne etableres for drift av skyldnerens virksomhet i rekonstruksjonsperioden
   
 • Opphever kravene til likebehandling av kreditorene ved frivillig avtale og minimumsdividende i tvangsakkord. 
   
 • Det blir enklere å vedta en rekonstruksjonsplan og et mindretall av kreditorene skal ikke kunne stoppe en rekonstruksjon.
   
 • Større mulighet for at gjeld kan omgjøres til egenkapital ved rekonstruksjonen.  

 


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Synne Bjotveit
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss