Norge
Languages

Languages

Forslag om nye regler om rekonstruksjon (gjeldsforhandling)

ida_eiendom_by_arkitektur_2.png

Regjeringen la frem et nytt lovforslag den 15. april 2020 under Prop. 75 L (2019-2020) – «Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av brudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven)».

Gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven er i praksis lite i bruk. Det skyldes blant annet at gjeldsforhandling åpnes for sent og at gjeldsforhandling etter konkursloven er et lite egnet verktøy for å forhandle med kreditorene, slik at en ikke lykkes med en gjeldsforhandling og at en i stedet går konkurs. Regjeringen foreslår en egen midlertidig lov som er ment å rette på dette og vil erstatte konkurslovens første del om gjeldsforhandling så lenge rekonstruksjonsloven er i kraft.

Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet av covid-19. Effektive rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale omstendigheter er lønnsomme, i større grad kan reddes og at arbeidsplasser og verdier kan sikres.    

Forslagene i proposisjonen baseres på dommer Leif Villars-Dahls utredning «Rekonstruksjon i turbulente tider – dynamiske virkemidler ved økonomiske problemer» som var på høring høsten 2016.  Blant annet på grunn av nye EU-regler har utredningen ikke vært fulgt opp før nå, i forbindelse med utbruddet, hvor det er behov for raske tiltak for å avhjelpe økonomiske problemer i norsk næringsliv. 

Departementet uttaler i proposisjonen at regler om rekonstruksjon også kan bli permanente, basert på løsningene i den foreslåtte rekonstruksjonsloven.

De foreslåtte endringene omfatter blant annet: 

 • Ny forskriftshjemmel til å gjøre midlertidig unntak fra fortrinnsretten for krav på skatt og merverdiavgift mv.
   
 • Forhandlinger om rekonstruksjon skal kunne innledes på et tidligere tidspunkt hvor skyldneren fortsatt har midler igjen (er likvid).
   
 • Finansiering med superprioritet skal kunne etableres for drift av skyldnerens virksomhet i rekonstruksjonsperioden
   
 • Opphever kravene til likebehandling av kreditorene ved frivillig avtale og minimumsdividende i tvangsakkord. 
   
 • Det blir enklere å vedta en rekonstruksjonsplan og et mindretall av kreditorene skal ikke kunne stoppe en rekonstruksjon.
   
 • Større mulighet for at gjeld kan omgjøres til egenkapital ved rekonstruksjonen.  

 


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss