Som ventet tar regjeringen sikte på å legge frem en proposisjon senere i høst for å innføre global minimumsbeskatning av store internasjonale konsern fra 2024. De foreslåtte reglene vil først og fremst påvirke konserner med en årlig omsetning på minst 750 millioner euro.
 

Global utfordring: Internasjonale skattetilpasninger og skadelig skattekonkurranse 

Utfordringer knyttet til internasjonale skattetilpasninger og skadelig skattekonkurranse har vært på den politiske dagsordenen både nasjonalt og internasjonalt i flere år. 

Fra 2013 til 2015 gjennomførte OECD og G20 «BEPS-prosjektet» (Base Erosion and Profit Shifting Project) for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlaget. 

Da det ble klart at tiltakene ikke var tilstrekkelige, opprettet de samme aktørene samarbeidsorganet «Inclusive Framework on BEPS» i 2016, der fokuset var å arbeide videre med en reform av det internasjonale rammeverket for beskatning av flernasjonale konserner. I dag deltar 143 land. 

 

Politisk enighet i 2021: Internasjonale regler skal nå gjennomføres nasjonalt

I 2021 ble det politisk enighet om en internasjonal løsning som skulle sikre rettferdige og stabile regler. Regelverket er delt i to pilarer, der det er Pilar 2 som ventes innført med virkning i Norge og resten av verden fra og med 2024. 


Pilar 2: global minimumsbeskatning av store internasjonale konsern

Pilar 2 skal sikre en minimumsbeskatning av store, flernasjonale konsern med en effektiv skattesats på minimum 15 % i alle land der de er etablert. 

Dette skal redusere skattekonkurransen mellom land, og dempe insentivene til internasjonal skatteplanlegging og overskuddsflytting. Reglene vil i hovedsak få betydning for store konsern med en årlig omsetning på minst 750 millioner euro.


Pilar 1: omfordele rett til beskatning av overskudd så markedsstater får større andel

Pilar 1 handler om å endre beskatningsretten til de aller største og mest lønnsomme konsernene, slik at markedsstater; altså der et selskap selger sine varer og tjenester, får beskatte en større andel av overskuddet. 

Denne delen av regelverket er ikke foreslått innført nå, men det tas sikte på innføring av deler av den i 2025 hvis tilstrekkelig antall land slutter seg til en multilateral konvensjon.
 

Tids- og kostnadskrevende implementering

Regjeringen forventer at innføring av reglene vil gi betydelige kostnader til implementering, rapportering og etterlevelse, både for skattemyndighetene og de berørte skattyterne.

Les alle våre artikler om Statsbudsjettet her.

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter
Les mer og meld deg på her

Les mer på Statsbudsjettet.no
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:  
Statsbudsjettet 2024.