Kryptovaluta og retting av tidligere skattemeldinger

Kryptovaluta og retting av tidligere skattemeldinger

Har du dårlig samvittighet for tidligere skattemeldinger?

Skatteetaten uttalte nylig i media at de har nedsatt en ekspertgruppe som arbeider med kryptovaluta. Skattemyndighetene forventes å skjerpe sin innsats i 2022 med fokus på både veiledning og kontroll av kryptovaluta. Skattemyndighetene er på tilbudssiden og ønsker å gi informasjon slik at flest mulig retter egne opplysninger om og gjør det så riktig som mulig. En nylig publisert undersøkelse viser at over 420 000 nordmenn eier kryptovaluta. Til sammenligning var det i utgangen av 2020 omtrent 220 000 nordmenn som eide aksjer.

Har du bevisst eller ubevisst ikke rapport om kryptovaluta i skattemeldingen, eller har rapportert feil, kan du endre dette ved å rette tidligere skattemeldinger. Vi merker et økende behov der flere ønsker bistand med hvordan rapportere kryptovaluta i skattemeldingen. Det er jungel av regler å forholde seg til, og i denne artikkelen får du konkrete innspill til hvordan du kan rette tidligere skattemeldinger.

Hvilke opplysninger burde ha vært opplyst om tidligere?

Dersom du eier, har minet eller kjøpt kryptovaluta, token eller NFTer i løpet av inntektsåret, og disse er i din personlige besittelse ved utgangen av inntektsåret, skal verdien oppgis som formue i skattemeldingen. Markedsprisen til kryptovaluter oppgis ofte i andre valutaer enn norske kroner, og merk her at det er omsetningsverdien i norske kroner per 31.12 som skal oppgis i skattemeldingen.

I skattemeldingen skal det for det første opplyses om verdien av kryptovaluta, omberegnet til norske kroner, per 31.12. Noen ganger kan det være vanskelig å finne formuesverdien, særlig om du har en NFT som det bare finnes en av. NFTens kostpris kan oppgis som formuesverdi dersom du ikke har andre holdepunkter. For det andre skal du opplyse i skattemeldingen om eventuell avkastning du har hatt i forbindelse med for eksempel staking rewards eller air drops. Videre må du opplyse i skattemeldingen om realisert kryptovaluta eller NFT der et eventuelt tap gir deg fradrag eller gevinst som du må skatte av.

Hvordan rette opp tidligere skattemeldinger?

Har du uoppgitte inntekter fra kryptovaluta fra tidligere år kan du selv rette tidligere oppgitte opplysninger tre år etter ordinær frist for skattemeldingen. Det betyr at du selv kan endre skattemeldingen for årene 2019, 2020 og 2021.

Egenretting ved korrigering kan du gjøre dersom du ønsker å endre opplysninger i skattemeldingen, som du kan korrigere ved å levere på nytt. Du kan også egenrette ved å sende inn et særskilt skjema, såkalt endringsmelding, ved å bruke skjema RF-1366 som du finner på Skatteetatens sider.

Merk at du ikke kan egenrette skattemelding for år tidligere enn 2019. Dersom du skal rette inntektsår før 2019 må du be om såkalt frivillig retting. Det gjør du ved å klage til skattemyndighetene og anmode om frivillig retting. Du kan enten sende eget opplysningsskjema for frivillig retting som du finner på Skatteetatens webside. Du kan også sende et brev til skattekontoret og be om frivillig retting. Frivillig retting kan skje inntil 10 år tilbake i tid, som tilsvarer også antall år skattekontoret kan gå tilbake i tid for å endre i skattefastsettingen.

Retter du opplysninger om kryptovaluta selv, og før skatteetaten setter i gang kontrolltiltak, slipper du tilleggsskatt. Du må likevel betale skatt på det unndratte beløpet og renter. Merk at det er varslet om innstramninger i de norske reglene om frivillig retting. Dersom du har dårlig samvittighet eller har glemt å melde inn opplysninger, kan det være smart å rette opplysningene selv allerede nå før eventuelle fremtidige innstramninger i reglene om frivillig retting.

Finner du det utfordrende å gjenfinne tidligere transaksjoner og huske når investeringer ble gjort er det webtjenester som tilbyr utregninger og oppstillinger. Disse webtjenestene kan være til hjelp når du leverer skattemeldingen. Kryptosekken og Coinly er to slike aktører, og det finnes flere. Det kan være smart å bruke en nasjonal webtjeneste siden du er underlagt norske skatteregler.

Hvilke opplysninger må man oppgi i retting av skattemeldingen?

I rettingen av skattemeldingen må du gi fullstendige opplysninger om formuen og inntekten fra kryptovaluta, samt hvor den kommer fra. Skattekontoret ønsker mest mulig dokumentasjon i forbindelse med kjøp og transaksjoner av kryptovaluta - både når det gjelder inntekt og avkastning. Du bør vedlegge dokumentasjonen når du anmoder om frivillig retting siden skattekontoret uansett vil etterspørre dokumentasjonen.

Du bør rette opplysningene om kryptovaluta så snart som mulig uavhengig av fristene som er ved innlevering av skattemeldingen. Særlig siden det er foreslått innstramminger i reglene om frivillig retting som nevnt ovenfor. Dersom forslaget til regelendringer vedtas, kan antall år med frivillig retting bli redusert fra 10 år til 5 år eller 3 år. Merk at forslag til regelendringer foreligger, men er ikke tredd i kraft enda. Har du uoppgitte inntekter og formue kan det derfor være smart å be om frivillig retting før regelendringene trer i kraft.

Om du ikke gir riktige opplysninger om kryptovaluta til Skatteetaten risikerer du å bli ilagt tilleggsskatt med 20 % av den skatt som skattekontoret anser unndratt. Ved grov uaktsomhet eller forsettlighet ved å gi uriktig opplysninger kan skjerpet tilleggsskatt ilegges i tillegg til de 20 %. Skjerpet tilleggsskatt kan ilegges med 20 og ytterligere 20 % av den skatt som er unndratt som gir maks 40 % ilagt skjerpet tilleggsskatt i tillegg til den ordinære tilleggsskatten på 20 %. Den høyeste samlede tilleggsskatten kan bli 60 % i skatt som er unndratt.

Oppsummering om retting av tidligere skattemeldinger

Tidligere skattemeldinger er skattemeldinger for årene 2019, 2020 og 2021. Merk at du kan også kan rette tidligere skattemeldinger frivillig med inntil 10 år tilbake i tid. Du bør opplyse i skattemeldingen om verdien av kryptovaluta, token eller NFT, eventuell avkastning og om du har realisert objektet. Du egenretter tidligere skattemeldinger ved å levere den på nytt, ev. du kan egenrette ved å sende inn et særskilt skjema for å endre tidligere skattemeldinger, såkalt endringsmelding (skjema RF-1366). Ved retting av skattemeldingen vedlegger du fullstendige opplysninger om formuen og inntekten fra kryptovaluta, samt hvor den kommer fra. Du bør vedlegge mest mulig dokumentasjon ifm. kjøp og transaksjoner når du anmoder om frivillig retting siden skattekontoret uansett vil etterspørre dokumentasjonen.

 


Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss