MVA-fradrag for kostnader ved kjøp eller salg av selskap – nytt om rekkevidden!

government3.jpg

2018-utgaven av MVA-håndboken har nå blitt lagt ut på skatteetatens nettsider. Der har kapitlet om transaksjonskostnader og spørsmålet om fradrag for mva gjennomgått betydelige endringer.

Spørsmål om mva-fradrag for transaksjonskostnader har vært et diskusjonstema i lengre tid. Ikke minst fordi flere Høyesterettsdommer, sist Skårer Syd-dommen [1], har truffet avgjørelser som har satt det som for mange, i alle fall på virksomhets- og rådgiversiden, har blitt oppfattet som fast praksis, til side.

Diskusjonstemaet har videre vært rekkevidden av de nevnte dommene.

Dette omtales i siste utgave av MVA-håndboken som denne uken kom i 2018-utgave på skatteetatens nettsider. MVA-håndboken utgis av Skattedirektoratet og antas i praksis å representere direktoratets syn på tolkningsspørsmål knyttet til mva-regelverket. I denne siste utgaven er det gjort endringer fra 2017-utgaven i kap 8-1.4.6 som omhandler fradragsretten for mva på transaksjonskostnader.

Kort fortalt slås det under henvisning til Telenor-[2] og Skårer Syd -dommen, bl.a. fast at det normalt ikke vil være rett til fradrag for mva på transaksjonskostnader knyttet til kjøp eller salg av selskaper i form av aksjer. Dette fordi omsetning av aksjer kommer inn under «omsetning av finansielle instrumenter» som er spesifikt definert som unntatt fra mva-lovens område i mval. § 3-6 bokstav e).

I tidligere utgaver av MVA-håndboken, senest 2017-utgaven, åpnet Skattedirektoratet for at det ved kjøp av aksjer i et selskap kunne være muligheter for fradrag, eksempelvis ved kjøp av en konkurrerende virksomhet for å utvide egen avgiftspliktig virksomhet. Denne uttalelsen, som for noen har vært et «halmstrå» for mva-fradrag, spesielt etter ovennevnte domsavgjørelser, er tatt ut i 2018-utgaven (riktignok med feil referanse til 2017-utgaven s 751, i stedet for s 749).

Dessverre er det likevel ikke helt klart hvilken rekkevidde direktoratet mener dommene får. Uklarheten oppstår fordi direktoratet innleder sin omtale av transaksjonskostnader med «Slike saker gjelder ofte virksomheter som er organisert i konsern med selskaper som inngår i en fellesregistrering. På dette området har Telenordommen og SSH-dommen […] gitt føringer om omfanget av fradragsretten.»   

Uttalelsen kan forstås som at Skattedirektoratet mener at begrensningene i fradragsrett for mva på transaksjonskostnader først og fremst gjelder holdingstrukturer hvor kostnadene typisk pådras av morselskapet som ikke har egen avgiftspliktig virksomhet, eventuelt begrenset til administrative oppgaver mv.

Med andre ord kan det bety at direktoratet mener det kan være rett til mva-fradrag på transaksjonskostnader som pådras av et enkeltstående AS når dette eksempelvis kjøper en konkurrerende virksomhet ved erverv av aksjer i denne.

En slik forståelse underbygges også av en kommentar fra Skatt øst til Skårer Syd-dommen i siste utgave av R&R 3/2018. Der uttaler de bl.a. at det nå på bakgrunn av denne dommen er klart at «investoraktivitet» utgjør «et særskilt merverdiavgiftsunntatt formål», og at det tilsier en særskilt vurdering av fradragsretten.

Som avsluttende merknad uttaler de videre at det etter deres syn er «realitetsforskjeller mellom direkte og indirekte eierskap til virksomhet og driftsmidler» som tilsier forskjeller i fradragsretten.

Det er nærliggende å forstå både direktoratet og Skatt øst dithen at begrensninger i fradragsretten for mva knyttet til transaksjonskostnader først og fremst gjelder kostnader som gjelder eier-/investoraktiviteter i et holdingselskap, med andre ord indirekte eierskap. Derimot kan det tenkes rett til fradrag for et alminnelig, enkeltstående selskap, selv om også dette kan sies å ha aksjonær-relatert aktivitet.

I artikkelen fra Skatt øst presiseres det videre at Skårer Syd-dommen etter skattekontorets syn «ikke gir grunnlag for tvil» om at mva-pliktige tjenester til innkjøp av «objekter som er unntatt fra merverdiavgift», «kan» føre til fradrag. Som eksempel vises det til tjenester med å få oppført et bygg og konsulenttjenester knyttet til innkjøp av eiendom.

Skatt øst mener med andre ord at det fortsatt kan være grunnlag for mva-fradrag på transaksjonskostnader knyttet til fast eiendom, og særlig når det gjelder kjøp. I lys av den avsluttende merknaden om skillet mellom direkte og indirekte eierskap, antar vi at de kun mener det gjelder de tilfeller hvor eiendommen eies direkte.  

Ta gjerne kontakt med oss om det er spørsmål eller behov for avklaring knyttet ovennevnte og din virksomhet.


[1] HR-2017-1851-A

[2] HR-2015-01202-A

 

Kontakt

Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss