For å legge til rette for utvikling av nye bedrifter, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2017 en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper. Formålet er å gi gründere enklere tilgang på investorer, og forslaget retter seg derfor mot investorer og ikke gründerne selv.

Den foreslåtte ordningen innebærer at personlige skattytere som investerer direkte eller indirekte i aksjeselskaper som oppfyller nærmere bestemte vilkår, får rett til fradrag i alminnelig inntekt for opptil kr 500 000 i årlige investeringer. Investeringene må skje gjennom økning av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer, og den personlige eieren må både beholde aksjene og ikke dele ut kapitalen i minst tre år ut over investeringsåret. Det er ikke sagt noe om hva som skjer ved konkurs, men det vil virke mot sin hensikt dersom konkurs medfører at fradragsretten bortfaller som følge av brudd på treårsregelen.

Minste investeringsbeløp er kr 30 000. Videre kan aksjeselskapet ikke være mer enn seks år gammelt, må ha færre enn 25 ansatte årsverk (gjelder på konsernnivå), og kan verken ha driftsinntekter eller balansesum som overstiger kr 40 millioner. Et aksjeselskap kan maksimalt motta kr 1,5 millioner i årlige investeringer gjennom denne ordningen, og det kreves at aksjeselskapet innrapporterer til skattemyndighetene at aksjeinnskuddet gir fradrag for aksjonærene.

For å motvirke utilsiktede skattemotiverte tilpasninger foreslås det også at aksjeselskapet må ha et årlig arbeidsgiveravgiftspliktig lønnsgrunnlag på minst kr 400 000 det året kapitaløkningen skjer eller året etter kapitaløkningen, samt hovedsakelig drive aktivitet som ikke er passiv kapitalforvaltning. Det gis heller ikke fradrag dersom investoren eller nærstående er eller har vært aksjonær eller ansatt i selskapet tidligere, eller dersom investoren blir ansatt i løpet av eiertiden på tre år. Det innebærer at en investor kun kan investere i samme gründerselskap en gang, og at investoren deretter må finne nye selskaper for sine investeringer, mens gründerselskapet evt. må finne nye investorer.

Det er særlig gunstig at personlige skattytere som investerer indirekte i en gründerbedrift gjennom sitt holdingselskap, også får personlig fradrag. Investering kan imidlertid kun gjøres fra personlig eid selskap, og ikke fra selskaper lenger ned i en selskapsstruktur. Likevel er dette en fordel som trolig vil bidra til at mer kapital investeres i gründerbedrifter, fordi man da vil få en personlig skattefordel av investeringer foretatt av eget selskap.

Ordningen er foreslått å gjelde fra og med 1. juli 2017, slik at investeringer foretatt etter dette tidspunktet kan fradragsføres med inntil kr 500 000 i inntektsåret 2017.