bibliotek_skatt_770x367.png

Med virkning fra og med 1. juli 2019 foreslår Finansdepartementet at digital utgivelse av bøker, herunder nedlastning og streaming av slike, fritas for merverdiavgift (mva). Videre foreslås det at elektronisk utgivelse av tidsskrifter, hvor papirutgaven i dag er fritatt, også skal fritas for mva. Sistnevnte forslag inneholder betydelige begrensninger sammenlignet med hva som tidligere har vært varslet politisk.

Bakgrunn

Forslaget er et resultat av Finansdepartementets behandling av Skattedirektoratets høringsbrev av 19. desember 2018 med samme tema, og høringsuttalelsene til dette.

Bøker i papirutgave og trykkede tidsskrift som i hovedsak omsettes til foreningsmedlemmer eller gjennom abonnement, samt papirutgaver av tidsskrifter med overveiende politisk, religiøst eller litterært innhold, har vært fritatt fra mva siden mva-systemet ble innført ved lov i 1969. Siden 2016 har også elektroniske nyhetstjenester, som blant annet dekker elektroniske utgaver av aviser samt nyhetssendinger på fjernsyn, vært mva-fritatt.  

Nullsats

Mva-fritak betyr at utgivelsen ikke skal avgiftsberegnes med 25% mva slik utgangspunktet er i dag, men med 0% mva (såkalt nullsats). Samtidig nyter virksomhetene godt av mva-fradrag på kostnader de har knyttet til utgivelsen. Et mva-fritak er derfor en svært gunstig ordning for de som innrømmes dette.

Elektroniske bøker

Departementets forslag om å innrømme mva-fritak for elektroniske bøker må antas å bli tatt svært positivt imot av forlagene. Forslaget må antas også å komme leserne til gode i form av billigere elektroniske utgaver av bøker.

Elektroniske tidsskrifter

For tidsskrifter antas forslaget derimot, med de begrensninger departementet foreslår, å være en stor skuffelse for de som berøres. Dette fordi fritaket i realiteten begrenses til elektroniske utgaver av det som i dag er den trykkede papirutgaven av et tidsskrift.

Ikke fritak for «dynamiske» publikasjoner

I forslaget definerer departementet bort «dynamiske elektroniske publikasjonar som vert endra fortløpande», fra fritaket. Endringer eller oppdateringer utover retting av skrivefeil mv vil, ifølge departementet, innebære at det elektroniske tidsskriftet endrer eller utvider bruksområdet sammenlignet med et trykket tidsskrift, og skal derfor ikke være omfattet av fritaket. Selv om departementet samtidig sier at det ikke skal være et vilkår for mva-fritak for et elektronisk tidsskrift, at tidsskriftet også utgis i papirformat, fremstår forslaget som lite fremtidsrettet. Fritaket treffer i svært liten grad de typiske elektroniske distribusjonsformene for nyheter, og departementets begrensninger må antas å være styrt av provenyhensyn alene.