Norge
Languages

Languages

Sparing i aksjesparekonto

Utdrag fra RSM Nyhetsbrev | 10 2017

Fra og med 1. september i år vil det være mulig å spare i aksjer og aksjefond via en særskilt konto uten at gevinster (og tap) beskattes løpende. Gevinster kan dermed reinvesteres uten beskatning, og beskattes først når midlene tas ut av kontoen. Som en overgangsregel åpnes det for skattefri overføring av aksjer og aksjefond til aksjesparekonto mellom 1. september og 31. desember 2017. En overføring i 2018 vil derimot medføre skattepliktig realisasjon.

Grunnleggende om ordningen

I dag er både utbytte og gevinst som mottas av personlige aksjonærer og eiere av aksjefond skattepliktig som kapitalinntekt. Det innebærer at utbytte og gevinst som overstiger et skjermingsfradrag, oppjusteres med en faktor på 1,15 og inngår i aksjonærens alminnelige inntekt med det oppjusterte beløpet. Skattesatsen for alminnelig inntekt er 24 % i 2017.

Med ordningen som innføres fra og med 1. september 2017, kan man motta gevinster fra børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond skattefritt på en aksjesparekonto. Tilsvarende er tap ikke fradragsberettiget. Det er først når man velger å ta midler ut av aksjesparekontoen at de kommer til beskatning, og da først etter at man har tatt ut de midlene man har satt inn. Uttakene knyttes altså ikke til hvordan de er innvunnet, men er skattefrie inntil man har tatt ut like mye som man har satt inn på aksjesparekontoen.

Hvilke aksjer og aksjefond er omfattet av reglene?

Ettersom mye av hensikten med ordningen er å stimulere småsparere til å investere i norske selskaper på Oslo børs, er det børsnoterte aksjer og verdipapirfond med aksjeandel over 80 pst. som omfattes av ordningen. Med børsnoterte aksjer menes aksjer notert på Oslo børs’ hovedliste og Oslo Axess. EØS-avtalens krav om likebehandling tilsier at ordningen også må omfatte børsnoterte aksjer i selskap hjemmehørende i andre EØS-land, samt marked med tilsvarende regulering. Det samme gjelder aksjefond hjemmehørende innenfor EØS, slik at andeler i slike fond også omfattes av ordningen. Det må forventes at disse reglene vil skape en del grensetilfeller som må avklares løpende, slik tilfellet var etter innføringen av fritaksmetoden.

Hvilke finansielle instrumenter kan det investeres i fra en aksjesparekonto?

I høringsnotatet legges det opp til at den enkelte tilbyder selv kan foreta avgrensninger med hensyn til hvilke finansielle instrumenter som kan føres på de aksjesparekonti som tilbys. Departementet åpner altså tilsynelatende for at midler på aksjesparekonto også kan reinvesteres i aksjer og andre finansielle instrumenter som ikke omfattes av denne fritaksordningen. Gevinst ved realisasjon av finansielle instrumenter som ikke er omfattet må da selvfølgelig beskattes, men det innebærer at midler ikke må tas ut fra aksjesparekonto, med de ulemper det ville medført, for å investere i finansielle instrumenter som ikke er omfattet av fritaket. Det er verdt å merke seg at dette ikke synes å være i samsvar med lovens ordlyd, og at det derfor bør komme en konkret avklaring rundt dette før ordningen innføres 1. september.

Fradrag for skjerming

Grunnlaget for skjermingen skal være kontohaverens innskudd på aksjesparekontoen. For å hindre tilpasninger rundt årsskiftet har Finansdepartementet foreslått at skjermingsgrunnlaget settes til laveste innskudd i løpet av året, tillagt eventuell ubenyttet skjerming fra tidligere år. Man vil altså kunne ta ut et beløp tilsvarende det innskutte beløp skattefritt. Dette beløpet kan økes med et beløp tilsvarende det opptjente skjermingsfradraget.

Skatteplikt for utbytte

Ordningen er begrenset til å gi gjelde gevinster (og tap), slik at utbytteutdelinger knyttet til aksjer og fondsandeler som inngår på aksjesparekontoen tilordnes aksjonæren direkte og skattlegges løpende. Utbetalt utbytte skal altså i utgangspunktet ikke gå inn på aksjesparekontoen. Finansdepartementet har imidlertid uttalt i høringsnotatet at man kan avtale at utbytte likevel skal overføres direkte til aksjesparekontoen. Overføringen vil da regnes som et innskudd, men må likevel oppgis til beskatning av kontohaver. Det samme må antas å gjelde tilbakebetaling av innbetalt kapital, som i tillegg er skattefritt og dermed ikke skal oppgis til beskatning.

Kontanter på aksjesparekonto

Departementet har lagt opp til at også kontanter kan inngå på aksjesparekontoen. Det er imidlertid verdt å merke seg at kontohaver ikke kan opptjene renter på kontantbeholdningen.

Flytting og opphør av aksjesparekonto

Man kan flytte midler fra aksjesparekonto hos én tilbyder til en aksjesparekonto hos en annen tilbyder uten beskatning. Ved opphør av aksjesparekonto foretas det derimot et skattemessig oppgjør. Dersom det innestående på aksjesparekontoen er lavere enn midlene som ble skutt inn, behandles differansen som tap som er fradragsberettiget på eiers hånd på samme måte som en gevinst ville vært skattepliktig.

Vil det alltid være gunstig å plassere aksjer på en aksjesparekonto?

For mange småsparere som eier aksjer eller fondsandeler personlig, vil det som et utgangspunkt være gunstig å samle disse verdipapirene på en aksjesparekonto. I noen tilfeller kan det imidlertid være fornuftig å tenke gjennom om det vil være mer gunstig å velge alternative måter å innrette seg på.

Eksempelvis, kan det i tilfeller der man eier aksjer i børsnoterte selskaper som betaler ut betydelige utbytter, være mer gunstig at aksjene i stedet eies av et aksjeselskap som vil være omfattet av fritaksmetoden og dermed heller ikke blir beskattet for utbytte (utover 3 % av utbyttet etter den såkalte «3 % regelen»). Tilsvarende vil kunne være tilfellet der en privatperson har så store aksjeinvesteringer at utbytteutbetalingene samlet gjør at det er mer gunstig at aksjene eies gjennom et aksjeselskap.

Det bør også vurderes om aksjer eller aksjefond man eier med et latent tap bør overføres innenfor overgangsordningen, eller om man bør vente med overføringen til 2018 og dermed oppnå skattemessig fradrag for tapet.

For de som allerede gjør sine investeringer gjennom aksjeselskaper, vil det sjelden være gunstig å endre på dette for å benytte seg av reglene om aksjesparekonto.

Ikrafttredelse av reglene om aksjesparekonto

Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak, og forvaltningsselskap for verdipapirfond fra og med 1. september 2017.

Nærmere regler om den praktiske gjennomføringen er gitt i særskilt forskrift (forskrift av 21.06.2017 nr. 853). Her fremgår regler om tilbyders informasjonsplikt til kontohaver, krav til kontoavtale, krav til kontoføring, regler om overføring til annen tilbyder og om oppsigelse av konto.

Overgangsregelen gjelder kun 1. september til 31. desember

Det er foreslått en overgangsregel som innebærer at man mellom 1. september og 31. desember 2017 kan overføre aksjer og aksjefond til aksjesparekonto med kontinuitet. Det innebærer at det ikke skjer noen skattemessig realisasjon og dermed heller ingen beskatning. Inngangsverdien videreføres dermed på de overførte verdipapirene som settes inn på aksjesparekontoen, og oppjusteres ikke på overføringstidspunktet.

Man har følgelig en begrenset periode på seg på å overføre finansielle midler til aksjesparekontoen uten at dette innebærer skattemessig realisasjon. Etter 31. desember 2017 må det foretas et gevinst- og tapsoppgjør når aksjer og/eller fondsandeler overføres.

I høringsbrevet ba Finansdepartementet om tilbakemeldinger på behov for forlengelse av overgangsperioden, og mange høringsinstanser svarte at det var ønskelig med en lengre frist. Siden det per i dag ikke er gitt noen utvidet frist, bør man imidlertid planlegge ut fra at overgangsperioden er kort og løper ut allerede 31. desember i år.

 

RSM Nyhetsbrev 10/2017

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra oss? Registrer deg her

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss