bro_brexit.png

Den britiske regjeringen har nylig oppdatert sine retningslinjer for behandling av innførsel av varer, kalt The Border Operating Model. Disse får virkning fra 1. januar 2021, når Storbritannia trer ut av EU. Nedenfor gjøres kort rede for disse retningslinjene som også kan leses i sin helhet ved å følge denne lenken.

I de oppdaterte retningslinjene anbefales virksomheter som har varehandel inn til Storbritannia, å gå inn på følgende lenke som inneholder en detaljert og oppdatert oversikt over det britiske avgiftsregelverket og gjeldende tolltariffer mv.
 1. EU/EØS

For Norge, som er utenfor EU, er det EØS avtalen som regulerer vårt forhold til EU. Tollområdet omfattes av EØS avtalen, og på tolletatens side opplyses det derfor om at Norge nå forhandler om vårt fremtidige forhold til Storbritannia, og en frihandelsavtale som omfatter tollområdet. Norge og Island har inngått en midlertidig handelsavtale for varer med Storbritannia, som skal gjelde fra 1. januar, i påvente av en mer endelig frihandelsavtale.

Merverdiavgiftsområdet er ikke en del av EØS avtalen. Følgelig skal i utgangspunktet ikke mva-behandlingen av varer ved eksport og import mellom Norge og Storbritannia påvirkes eller endres som følge av Brexit. Samtidig etablerer Storbritannia nå nye regelsett gjeldende både for mva og toll knyttet opp mot EU. Etter vårt syn kan det ikke utelukkes at disse vil kunne påvirke også de mva-prosedyrer og -regler som til nå har vært gjeldende i Storbritannia, for land utenfor EU. Det må uansett regnes med at innføringen av alminnelig grensekontroll ved import og eksport til/fra Storbritannia vil føre til forsinkelser for samtlige berørte. Det bør av den grunn være av interesse for norske eksportører av varer til Storbritannia, å ha en kjennskap til hva som ligger i The Border Operating Model.

2. Innføring av alminnelig grensekontroll og avgiftsplikt

Som et utgangspunkt varsles det innført generell grensekontroll på import av varer fra land utenfor Storbritannia. Det betyr at virksomheter med tilhørighet til land utenfor EU, vil bli behandlet som Storbritannia har behandlet land utenfor EU (Rest of World - RoW), eksempelvis Norge.

Da Covid-19 og ulike tiltak knyttet til denne gjør ytterligere omstillinger mer byrdefulle for mange næringsdrivende, er det samtidig besluttet enkelte overgangsregler i perioden frem til 1. juli 2021.

Virksomheter som importerer varer til Storbritannia, vil fra 1. januar 2021 måtte følge fortollingsprosedyrer når varene passerer grensen til Storbritannia. Det betyr at den ansvarlige for grensepasseringen må ha oversikt over, og sikre seg tilstrekkelig dokumentasjon for, varer som importeres inn til Storbritannia. Videre må de forholde seg til hvordan det skal beregnes og betales eventuell merverdiavgift (mva). Fra 1. juli 2021 må virksomhetene også være forberedt på å bli møtt med spesifikke kontroller ledet av tollmyndighetene, både ved havner og i innlandet.    

Nedenfor følger noen hovedpunkter fra de retningslinjene som er gitt av de britiske myndighetene. Gjennomgangen viser at det er klare likhetstrekk til de ordninger og prosedyrer vi allerede kjenner, også fra Norge.

3. Pliktig tolldeklarering med midlertidig fleksibilitet i 6 måneder

Fra 1. januar skal samtlige virksomheter som importerer varer til Storbritannia som et utgangspunkt fylle ut en fullstendig tolldeklarasjon når varene passerer grensen inn til Storbritannia.

Som en overgangsordning åpnes det imidlertid for at innsendingen av tolldeklarasjonen kan utsettes med seks måneder. Det gjelder likevel ikke for enkelte spesifikke produkter som landbruksprodukter, fisk og militært gods, jf. vedlegg C i retningslinjene.

Fra og med 1. juli 2021 skal det gjennomføres full fortolling av alle varer på innførselstidspunktet, herunder innrapportering av innførselsmerverdiavgift, og det kan fra da av ikke forventes at det innrømmes utsettelser. 

Det er varslet at det vil kunne være forskjeller mellom de ulike fortollingsstedene mht den praktiske gjennomføringen av fortollingsprosedyrene.

Ifølge opplysninger på NHO´s nettsider vil det fra 1. januar være et krav om elektronisk forhåndsvarsling av all direkte vareførsel mellom Norge og Storbritannia. 

4.  Bruk av ekstern aktør til fortolling

Den praktiske fortollingen av varer inn i Storbritannia krever tilgang til tollmyndighetenes systemer og forutsetter også erverv av spesifikke digitale verktøy/software de benytter. Disse investeringene gjør sammen med regelverkets kompleksitet at de fleste eksportører av varer til Storbritannia, også norske, antas å benytte seg av eksterne aktører for å håndtere fortollingen, typisk speditører. Disse forutsettes å ha etablert rutiner i tråd med de nye bestemmelsene.

Dersom din virksomhet benytter seg av slik ekstern bistand, anbefales det å avklare med speditøren at de nødvendige rutinene og verktøyer er på plass.     

5. EORI-nummer

Næringsdrivende som håndterer varer over grensen til Storbritannia må ha et EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification number). Det fås ved henvendelse til de britiske tollmyndighetene. Har din virksomhet et EORI-nummer fra EU, må det nå i tillegg søkes om et eget nummer fra Storbritannia. Også transportør, og/eller speditør, som benyttes, må ha et slikt nummer.   

Et EORI-nummer som er gyldig for Storbritannia må søkes om på nettet (link ligger i retningslinjene pkt. 0.6) og tar ifølge opplysningene maksimalt én uke å motta.

6. Tollkreditt

Vareimportører kan søke om tollkreditt (Duty Deferment Account - DDA). Ordningen tillater at skyldig toll, særavgifter og mva innbetales én gang i måneden fremfor på hvert innførselstidspunkt. En tollkredittkonto er spesielt praktisk for de som importerer varer på løpende basis, og innvilges etter søknad av HMCR. I retningslinjene angis at de fleste skal kunne søke om en slik konto uten at det foreligger en garanti kalt «Customs Comprehensive Guarantee» (CCG).  

7. Toll

Importøren må forsikre seg om at toll beregnes og betales i henhold til den nye tolltariffen som er fastsatt av britiske myndigheter. Det betyr at importøren også må kjenne til varenes opprinnelsesland, varenes betegnelse og kunne fastsette korrekt tollverdi. Det er samtidig varslet at det vil være flere muligheter for å søke om utsatt betaling av den skyldige tollen. 

8. Merverdiavgift

Innførselsmerverdiavgift skal beregnes av importører fra EU-land etter samme satser og regler som gjelder for importører fra land utenfor EU, dvs. blant annet Norge. Den alminnelige satsen er 20%, som kommer til anvendelse på de fleste varer.

En utenlandsetablert virksomhet plikter å la seg registrere for mva dersom den selger varer til kunder i Storbritannia. Dette gjelder selv om virksomheten ikke har noen fysisk tilstedeværelse der. Det gjelder ingen registreringsgrense, plikten til å beregne og oppkreve mva oppstår ved første salg og på første krone.

Virksomheter som er mva-pliktige i Storbritannia og som tilhører land som ikke har en administrativ samarbeidsavtale på skatt med britiske myndigheter, må benytte seg av en mva-representant for innrapportering av skyldig mva. Norge har en samarbeidsavtale med Storbritannia, og norske importører må derfor ikke gå veien om en britisk mva-representant for sin innrapportering av skyldig mva.  

Ikke-britiske nettbutikker som selger varer som transporteres fra utlandet til britiske kunder er også registreringspliktige for mva i Storbritannia såfremt den utenlandske selgeren har ansvaret for innførselen. Heller ikke for denne type salg gjelder noen nedre registreringsgrense.   

For salg av varer fra utlandet med verdi under £135 (p.t. ca. NOK 1 600) varsles det likevel innført en mindre lempning fra og 1. januar 2021, når salget er til ikke mva-registrerte britiske kunder, typisk privatpersoner. Les mer om lempingen her. Lempningen går ut på at plikten til å beregne mva først oppstår på salgstidspunktet, og ikke ved importen. Beløpsgrensen er sammenfallende med et tollfritak som innføres fra samme tidspunkt. Virksomheten vil med andre ord ikke ha plikt til å beregne og innberette innførselsmerverdiavgift. Beløpet knytter seg til den samlede forsendelsen, ikke til verdien av den enkelte vare hvor det er flere i samme forsendelse.  

Denne særregelen for vareforsendelser av mindre verdi vil ikke omfatte salg til mva-registrerte britiske virksomheter. For slike salg legges det opp til at mva beregnes ved snudd avregning, dvs. at kunden beregner mva på kjøpet.

Eksisterende fritak for innførselsmerverdiavgift på varer til en verdi under £15 (ca kr 180), som i dag gjelder generelt for vareforsendelser til Storbritannia, oppheves.   

En MVA-registrert virksomhet kan ifølge retningslinjene søke om å få utsatt innbetaling av innførselsmerverdiavgift. Videre kan det søkes om forhåndsregistrering, som muliggjør at innførselsmerverdiavgift kan fradragsføres før mva-pliktig salg har funnet sted.