Merverdiavgiftsregelverket er et regelverk som berører alle type virksomheter, om de har aktiviteter innenfor eller utenfor det merverdiavgiftsloven definerer som avgiftspliktig. Med en relativt høy alminnelig sats på 25 % er det særlig fokus på fradragsretten, ikke minst for kostnadsintensive virksomheter er denne viktig. Mange virksomheter driver også avgiftsmessig «delt», med de utfordringer det medfører. Med en skatteetat som utøver stadig økende og mer målrettede kontroller, kan selv det som fremstår som små feil få store økonomiske konsekvenser. RSM Advokatfirma er opptatt av å bistå sine kunder med å unngå slike feil og har alltid fokus på risikoområdene samtidig som avgiftsmessig optimale løsninger for virksomheten er styrende.

Med solid egen erfaring fra skatte- og avgiftsforvaltningen bistår vi også med å løse konkrete problemstillinger i dialog med etaten, herunder ved innhenting av tolkningsuttalelser, i klagesaker eller ifbm. annen rettslig prosess.  

Ved siden av «mva-helsesjekk» av virksomheter bistår vi ellers typisk innen følgende områder av merverdiavgiften: 

 • Registrering av virksomheter, norske eller utenlandske 
 • Forhåndsregistrering av virksomheter i oppstartsfase 
 • Frivillig registrering av utleie av næringsbygg 
 • Opphør av virksomhet
 • Fellesregistrering av konsern, ev uttreden fra fellesregistrering
 • Mva-status for finansiell virksomhet/konsern, herunder private equity og såkorn mv.Mva-status for virksomhet innen kultur og idrett
 • Mva-status for foreninger, organisasjoner, stiftelser
 • Kompensasjonsordningen for kommuner/fylkeskommuner 
 • Utfylling av mva-oppgaver
 • Fakturering, formelle og materielle krav 
 • Fradragsretten:  
  • formelle og materielle krav 
  • fastsettelse av fordelingsnøkkel ved delt virksomhet
  • omorganisering/restrukturering av virksomhet 
  • kjøp eller salg av virksomhet, selskap eller fast eiendom 
 • Vurdering av «tap på krav»
 • Frivillig retting
 • Grenseoverskridende handel av varer og/eller tjenester
 • Innførsels-mva
 • Snudd avregning ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet
 • Mva innen EU
 • Refusjonsordningen for mva. for utenlandske næringsdrivende
 • Eksporthandel

Ønsker du at vi kontakter deg?