Eiendomsskatt i Oslo – boliger

ida_eiendom_by_arkitektur.png

Viktig å gjennomgå eiendomsskattetaksten

Eiendomsskattesedlene for 2020 sendes ut i disse dager, både i Oslo og i andre kommuner, og det er viktig å kontrollere at grunnlaget for eiendomsskattetakstene er korrekt.

Skatteetatens formuesverdier som grunnlag

Eiendomsskatten er en kommunal skatt som eiendomsskattekontoret i kommunen utskriver med hjemmel i eiendomsskatteloven. Av eiendomsskatteseddelen, brevet man får fra kommunen ved eiendomsskattekontoret, skal det fremgå hvordan kommunen har beregnet eiendomsskatten. I Oslo benyttes formuesskatteverdier fra skatteetaten fra 2018 som grunnlag for eiendomsskatt på boliger.

Formuesverdien fastsettes basert på tall fra SSB og kan beregnes for hver enkelt bolig i skatteetatens boligkalkulator for 2018 (ettersom eiendomsskatten ble utskrevet første gang i 2018, er det denne verdien som legges til grunn i den nærmeste 10 årsperioden). Hvis man velger primærbolig vil formuesverdien settes til 25 prosent av anslått markedsverdi, mens hvis man velger sekundærbolig vil formuesverdien settes til 90 prosent av anslått markedsverdi. Det som angis i eiendomsskatteseddelen er imidlertid full markedsverdi (som man kan finne ved å multiplisere formuesverdien for bolig i boligkalkulatoren med 4). Deretter gis det et fradrag på 30 prosent og et bunnfradrag på kr 4 millioner. Restverdien etter disse reduksjonene beskattes med 3 promille i 2020.

Viktig å kontrollere skatteetatens formuesverdier

Det er viktig å sjekke at formuesverdien i skattemeldingen ikke er satt for høyt og at boligopplysningene er korrekte. Opplysninger om boligtype, byggeår og størrelse (P-ROM) har boligeier normalt gitt selv, men det er ingen garanti for at opplysningene er riktige eller at det er registrert riktige opplysninger i skatteetatens systemer.

P-ROM, altså boligens primære areal, er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen. Det inkluderer ikke garasje, uinnredet kjeller eller loft, samt boder og andre oppbevaringsrom. Boligverdien kan øke betydelig om man inkluderer for eksempel en bod som ikke skulle vært med. Formuesverdien for en bod på kun 2 kvm i Oslo sentrum vil være rundt kr 100 000.

For enkelte boliger med flere eiere, er RSM blitt oppmerksom på at det foreligger tilfeller hvor hver eier blir eiendomsbeskattet for hele boligen, og ikke deres respektive eierandeler. Da blir eierne beskattet fullt ut flere ganger for samme bolig, og det er ikke riktig. Dette må skyldes en feil, men hvis man oppdager slike feil må man gjøre eiendomsskattekontoret oppmerksom på dette. I andre tilfeller mottar alle eierne eiendomsskatteseddelen, men kun én mottar fakturaen. Dette skal være opplyst på eiendomsskattesedlene til de som ikke mottar faktura, og eierne må da fordele eiendomsskatten seg imellom.

Klage for 2020

Dersom ditt lokale skattekontor fastsetter formuesverdien på bakgrunn av tall fra SSB (Skatteetatens beregnede formuesverdi etter boligkalkulatoren) vil du kunne endre grunnlaget ved å sende inn en endringsmelding til Skatteetaten. Dette er tilfeller hvor enten boligopplysningene er feil eller formuesverdien i skattemeldingen er satt for høyt.

Oslo kommune opplyser på sine nettsider at du da ikke trenger å melde fra til kommunen om at boligverdien er påklaget, men at kommunen vil få beskjed direkte fra skatteetaten dersom boligverdien endres og rette eiendomsskatten på eget initiativ. Vi anbefaler likevel at man følger med på dette, så eiendomsskatten blir korrigert og for mye betalt eiendomsskatt blir tilbakebetalt.

Hvis det derimot er andre feil ved eiendomsskatten, for eksempel at man har fått uriktig bunnfradrag eller man har fått et bunnfradrag for lite fordi eiendommen består av to boenheter, må man imidlertid sende en skriftlig klage til eiendomsskattekontoret i Oslo kommune. I klagen må man angi eiendommens gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer (denne følger av eiendomsskatteseddelen) og klagegrunnlaget (hva som er feil i eiendomsskattegrunnlaget).

Det samme gjelder dersom boligverdien er fastsatt ved taksering og ikke på grunnlag av Skatteetatens formuesverdier. Dette gjelder for eksempel boliger som ikke har en egen formuesverdi hos Skatteetaten.

Klagefristen er 11. april 2020

Klagefristen er 11. april 2020, som er påskeaften. Det anbefales at man er ute i god tid med å sende klage. RSM kan bistå med dette. RSM har tidligere bistått med rundt 200 klager i Oslo kommune og rundt 30 klager i Bergen kommune, samt enkeltklager i en rekke andre kommuner.
 


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma
Julie Marie Flom
Advokatfullmektig

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss