Merverdiavgift

Merverdiavgift
Det er ingen store nyheter om merverdiavgift i regjeringen Solbergs siste forslag til nasjonalbudsjett. Forslagene er i hovedsak begrenset til oppfølging av tidligere vedtak.

Mva-plikt på alternativ behandling

Fra 1. januar 2021 ble det innført mva-plikt for alternativ behandling, med unntak for behandling utført av autorisert helsepersonell, når den er en integrert del av alminnelige helsetjenester, og behandlingen er helt eller delvis finansiert av det offentlige.

For osteopater, naprapater og akupunktører ble innføringen av mva-plikt utsatt i påvente av resultatet av en vurdering av om utøverne skulle kunne autoriseres i henhold til helsepersonelloven. Regjeringen har nå kommet med et forslag om at naprapater og osteopater skal kunne søke om autorisasjon etter helsepersonelloven. Forslaget omfatter ikke akupunktører. Det er derfor foreslått å innføre mva-plikt for akupunktur som omsettes og formidles fra 1. januar 2022.

I påvente av at lovendringen i helsepersonelloven skal vedtas, er det gitt en ytterligere utsettelse av innføring av mva-plikt for naprapater og osteopater til 1. juli 2022. Avgiftsplikten vil da kun gjelde de som ikke har søkt om eller ikke får autorisasjon etter helsepersonelloven.

Omtvistede krav i bygge- og anleggsvirksomhet

Fra 1. januar 2021 fikk entreprenører mulighet til å utsette fakturering av omtvistede krav tilknyttet byggearbeider, inntil byggearbeidene er fullført. Dette medførte en likviditetsforbedring ved at entreprenørene kunne utsette fakturering, innberetning og innbetaling av merverdiavgift på omtvistede krav.  Stortinget anmodet regjeringen om å fremme et forslag om å utsette faktureringen til omtvistede krav var avklart. Regjeringen har nå frarådet en slik endring da det reiser spørsmål om forholdet til statsstøttereglene i EØS-avtalen, og fordi det etter departementets oppfatning bør utredes hvorvidt det skal være en særskilt bestemmelse ved interessefellesskap mellom debitor og kreditor.

Regjeringen har likevel redegjort for hvordan reglene alternativt kan utformes for å imøtekomme Stortingets ønske. Det er angitt en endring i bokføringsforskriften som gir mulighet til utsatt fakturering når det objektivt sett er rimelig tvil om kreditor har krav på vederlaget. Blir det omtvistede vedtaket avklart eller betalt helt eller delvis, skal fakturering foretas. Det gjenstår å se om Stortinget vil fremme et lovforslag på tross av regjeringens anbefaling. Du kan lese mer om saken i Prop. 1 LS kapittel 22.

Avvikling av midlertidig deklarasjonsfritak for varer med en verdi under kr 350

Utenlandske tilbydere av varer over nettet, som selges til norske kunder, og hvor varens verdi er under kr 3000, er tilbudt en forenklet mva-registrering i Norge, kalt VOEC. I forbindelse med ikrafttredelsen av denne registreringsordningen 1. januar 2020 ble 350-kroners grensen for avgiftsfri handel opphevet.

For å forhindre opphopning av varer med lav verdi på grensen som må fortolles, ble det som en overgangsordning gitt et midlertidig deklarasjonsfritak for varer med verdi under350 kr . Dette innebærer at det ikke systematisk blir oppkrevet merverdiavgift for varene med verdi under 350 kroner. Regjeringen varsler at det tas sikte på å avvikle dette midlertidige deklarasjonsfritaket og at det skal foreslås i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2022.

Merverdiavgift på skadeforsikring

Regjeringen har sett på muligheten av å innføre merverdiavgift på skadeforsikring. Det er imidlertid usikkert om og når et slikt forslag vil bli sendt på høring.
 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2022

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss