Ny tingrettsdom nekter fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved salg av selskap

Ikke før nyheten om Høysteretts dom i saken som gjaldt Skårer Syd, hvor selskapet ble nektet fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskap (les mer i RSM Nyhetsbrev 14 2017), så vidt har kommet ut, følger Oslo tingrett etter med en dom 3. oktober i år som også gjelder transaksjonskostnader og fradrag for mva, men da knyttet til salg av eiendomsselskap.

Som i Høyesterettsdommen, kommer tingrettsdommen til at fradrag må være avskåret. Men det er likevel mye som skiller disse sakene, og også dommene, fra hverandre, og det er også lite som tyder på at tingretten kjente til premissene i Høyesterettsdommen da den avsa sin dom.

Mange har nok tenkt at spørsmålet om rett til fradrag for mva. på transaksjonskostnader, i alle fall ved salg av aksjer, ble endelig avgjort ved Telenor-dommen (Rt. 2015 s.652). Høyesterett kom her til at fradrag for mva. på transaksjonskostnader var avskåret for Telenor ved salg av et datterselskap, fordi salg av aksjer er en transaksjonsform som spesifikt er definert utenfor mva.-lovens område. Dette ble fulgt opp av Finansdepartementet med en tolkningsuttalelse av 1. september 2015 hvor de understreker betydningen av dommen og hvor de samtidig legger til grunn at Elkjøp-dommen (Rt.2012 s.432), hvor fradrag for mva. tilknyttet overdragelse av bolig (som også er definert utenfor mva.-lovens område) ble innrømmet, var uttrykk for en unntaksnorm.   

Når spørsmålet likevel kom opp for Oslo tingrett, hadde det sin bakgrunn i at Skatteklagenemnda traff vedtak hvor de innrømmet et eiendomskonserns rett til fradrag ved salg av selskap ut av konsernet. Dette under henvisning til at det for transaksjonskostnader, og spørsmålet om fradrag for mva. på disse for eiendomsselskap, var praksis for å likestille salg av selskap med salg av fast eiendom direkte, og at fradrag ble innrømmet etter konsernets samlede avgiftspliktige utleieprofil.

Da Finansdepartementet mente Skatteklagenemndas vedtak stred mot den rettsforståelse som fulgte av Telenor-dommen, valgte de å saksøke Skatteklagenemnda, altså et søksmål med staten - mot staten.

Tingrettsdommen er lang, men desto mer grundig, sammenlignet med hva en normalt ser i dommer som gjelder merverdiavgift. Dommen beskriver etter vårt syn hovedproblemstillingen på en svært god og dekkende måte:

«Hovedproblemstillingen er om anskaffelsen av transaksjonsbistand knyttet til de avgiftsunntatte aksjesalgene har tilstrekkelig tilknytning til den avgiftspliktige utleievirksomheten, slik at det foreligger fradrag for inngående merverdiavgift. Mer generelt kan dette formuleres som et spørsmål om det er fradragsrett for anskaffelser som er til enkeltstående avgiftsunntatt omsetning, når avgiftssubjektet ellers bare driver avgiftspliktig virksomhet. Som ledd i dette må retten ta stilling til om tilknytning til de avgiftsunntatte aksjesalgene er til hinder for fradragsrett, eller om denne tilknytning til den avgifstunntatte omsetningen stiller særegne krav til tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten, som vilkår for fradragsrett.»

Det mest interessante ved dommen er kanskje likevel, etter vårt syn, en analyse av Telenor-dommen og Elkjøp-dommen, som gjør det mulig å oppfatte disse to dommene som ikke motstridende og at den legger opp til en «revitalisering» av tilknytningskravet som er etablert gjennom rettspraksis og som oppsummeres på følgende måte :

«Hvis anskaffelsen direkte knytter seg til den avgiftsunntatte enkeltomsetningen (typisk aksjesalg) vil det som det klare utgangspunktet ikke foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift. På den annen side, hvis en slik avgiftsunntatt transaksjon mangler egenverdi, er dette en sterk indikasjon på at kravet om tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten er oppfylt. Retten utelukker ikke at andre spesielle forhold kan tilsi at kravet om tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten er oppfylt» (vår tilføyelse i parantes) 

Følgelig slår dommen fast at fradragsrett ikke er utelukket, selv om en kostnad som et utgangspunkt kan være knyttet til en mva.-unntatt transaksjon, typisk aksjesalg som denne saken gjalt. Spørsmålet er om også Finansdepartementet og Skatteetaten velger å legge seg på en tilsvarende forståelse, selv om dommen ikke skulle bli anket. Det er lov å håpe. Vi følger uansett med på hva som skjer videre og vil holde våre kunder orientert.

 

Les mer: 

Tingrettsdommen:  oslo_tingrett_dom_04_10_2017.pdf

RSM Nyhetsbrev 14 2017 om Høyesterettsdommen

Kontakt

Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss