Fradrag for mva. avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

Høyesterett slår fast at fradrag for mva på transaksjonskostnader, ved oppkjøp av et eiendomsselskap, er avskåret. Rekkevidden av dommen er usikker.

Dommen ble avsagt 29. september i år. Saken gjaldt spørsmål om kjøper (Skårer Syd Holding AS) sin rett til fradrag for inngående merverdiavgift på rådgivningstjenester anskaffet i forbindelse med kjøp av aksjer i et eiendomsselskap som kjøper deretter ble fellesregistret med. Kjøper var ikke mva-registrert på anskaffelsestidspunktet, men ble fellesregistrert med eiendomsselskapet rett etter oppkjøpet.

Fradragsrett for inngående merverdiavgift forutsetter at anskaffelsen av varer eller tjenester er relevant for, og har en tilstrekkelig naturlig og nær tilknytning til, avgiftspliktige virksomhet.  Høyesterett konkluderer med at de aktuelle transaksjonskostnadene knyttet seg til aksjeervervet, som er virksomhet unntatt fra mva, og ikke til den avgiftspliktige utleievirksomheten. Retten viser til at utleievirksomheten var etablert i eiendomsselskapet før kjøpet og fortsatte uendret etter dette.  Rådgivningstjenestene ble derfor ikke ansett for å ha den nødvendige tilknytningen til den avgiftspliktige virksomheten på anskaffelsestidspunktet. At det ble etablert en fellesregistrering ved oppkjøpet, innebar ifølge Høyesterett ikke at tilknytningskravet kunne anses oppfylt.

Dommen slår videre fast at det ikke er grunnlag for å, avgiftsmessig sett, likestille kjøp av eiendom og kjøp av et eiendomsselskap. Førstvoterende viser til at loven har forskjellige løsninger for de to alternativene og at det ikke er grunnlag for å sette lovens ordning til side.

Dommen vektlegger Telenor dommen (Rt-2015-652), hvor Telenor ble nektet fradrag for inngående merverdiavgift på rådgivingstjenester knyttet til salg av aksjer.  Det vises til at omsetning av aksjer er unntatt avgiftsområdet etter merverdiavgiftslovens § 3-6 bokstav e, og at kjøp og salg av aksjer slik sett er avgiftsmessig likestilt.

Selv om dommen synes klar i sin konklusjon mener vi at premissene reiser usikkerhet om Høyesterett mener at fradragsrett alltid vil være avskåret ved kjøp av eiendomsselskaper. Spørsmålet er videre om fradragsrett skal være avskåret ved kjøp av aksjeselskaper generelt, uavhengig av næring, og ikke bare ved kjøp av eiendomsselskaper. Vi antar at dommen vil bli fulgt opp med en tolkningsuttalelse fra enten Finansdepartementet eller Skattedirektoratet. Vi vil komme tilbake med et nyhetsbrev når dette foreligger, og håper det vil være mer klargjørende.

 

Les dommen i sin helhet her , og ta gjerne kontakt med oss om det er spørsmål i tilknytning til denne.

Kontakt

Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss