RSM Norge AS
Languages

Languages

Transaksjonsstøtte

Den finansielle verden blir stadig mer kompleks, med mer detaljerte regelverk og nye måter å strukturere transaksjoner på. Tempoet er gjerne høyt, og tidsvinduet som er tilgjengelig for å gjøre undersøkelser og muligheten til å påvirke pris og vilkår i avtaler er begrenset. Dette, kombinert med at ordlyden i avtaler tillegges stadig større vekt, gjør at vi opplever en økende etterspørsel etter tjenester innen oppkjøp, salg, fusjoner og fisjoner.

Vi ser også at kostnadene fort kan bli høye for kjøpere ved manglende selskapsgjennomgang, og for kjøpere/selgere som har et lite bevisst forhold til ordlyden i kontrakten og oppgjørsmekanismen.

I tråd med økt etterspørsel etter transaksjonsrelaterte tjenester, og som et ledd i RSMs strategi om å være et fullskala kompetansehus innen økonomiske tjenester, har vi en egen tjenestegruppe for transaksjonsstøtte. Tjenestegruppen ledes av statsautorisert revisor og partner Vidar Haugen, og består forøvrig av høyt kvalifiserte ansatte med kompetanse og erfaring innen fagfeltet.

Transaksjonsstøtte jobber i små, dedikerte team med god tilgjengelighet og i tett dialog med oppdragsgiver. Sammen med juridisk ekspertise i RSM Advokatfirma AS, kan vi sette sammen team som støtter oppdragsgivere med verdsettelser, forhandlinger, avtaleverk og finansiell og juridisk gjennomgang av oppkjøpskandidater. Tilsvarende kan vi støtte oppdragsgivere som er i en salgssituasjon.

Transaksjonsstøtte jobber også med sakkyndige redegjørelser etter selskapslovgivningen. Vi har gjennom flere år opparbeidet oss en solid ekspertise innen dette feltet, og leverer jevnlig slike tjenester til mange norske børsnoterte foretak.

Gjennom RSM-nettverket har vi tilgang på kompetanse og ytterligere kapasitet. Vi kan derfor sette sammen team på tvers av landegrensene når transaksjonene tilsier dette.

 

TJENESTENE SOM LEVERES AV TRANSAKSJONSSTØTTE
 

- Finansiell og juridisk bistand ved oppkjøp, salg og annen reorganisering
- Due Diligence – finansiell, skatte- og avgiftsmessig, samt juridisk selskapsgjennomgang
- Gjennomgang av salgsselskapet før salgsprosessen (Vendors DD)
- Bistand til selger med informasjonsinnhenting og systematisering, samt bygging av datarom
- Verdivurderinger av virksomheter og aksjer, enkelteiendeler og forpliktelser, opsjoner og derivater
- Modellering og analyser
- Bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger og med kjøpesumsberegning, herunder skatterabatt
- Kjøpesumsallokering (PPA) – skatte- og regnskapsmessig allokering av kjøpesum/anskaffelseskost til eiendeler og forpliktelser
- Skattemessig, avgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av transaksjonskostnader
- Sakkyndige redegjørelser etter selskapslovgivningen
- Strukturering og integrering av ervervet virksomhet


Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår ansvarlige partner: 
vidar_.jpg
Vidar Haugen
Partner og leder Tjenestegruppe Transaksjonsstøtte
E: vh@rsmnorge.no
M: +47 934 68 670

 

MVA-fradrag for kostnader ved kjøp eller salg av selskap – nytt om rekkevidden!

27. april 2018
  2018-utgaven av MVA-håndboken har nå blitt lagt ut på skatteetatens nettsider. Der har kapitlet om transaksjonskostnader og spørsmålet om fradrag for mva gjennomgått betydelige endringer.

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling

11. september 2017
Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder hos Foretaksregisteret, slik at man starter prosessene i tråd med disse fristene.

Vår Tjenestegruppe Transaksjonsstøtte søker Senior Associate/Manager

17. januar 2017
Dine viktigste oppgaver og roller vil være å jobbe selvstendig med prosjektrelaterte oppgaver innen bl.a. finansiell due diligence og regnskapsanalyse utarbeide risikovurderinger og avansert finansiell modellering bistå RSMs revisjonsteam med finansiell ekspertise