Om risikostyring

I en verden med økt globalisering, mye teknologi, omfattende regulatoriske krav og interessenters forventinger til god styring og kontroll, stiller dette større krav til virksomhetens evne til å holde risikobildet à jour, fange opp nye risikoer og operasjonelle utfordringer, og ikke minst muligheter.

God risikostyring og internkontroll skal hjelpe ledelsen og styret til å ta velinformerte beslutninger og bidra til virksomhetens måloppnåelse.

Helhetlig risikostyring er en metodisk tilnærming som bidrar til økt risikoforståelse i alle ledd i organisasjonen. Ved å naturlig integrere risikostyringen i virksomhetens prosesser blir dette et verdifullt bidrag til måloppnåelse, og ikke kun som en årlig papirøvelse uten videre oppfølging.

Effektive internkontrollsystemer, tilpasset virksomhetens behov, er helt essensielt for at ansatte og ledelse skal oppleve kontrollmiljøet som hensiktsmessig og en fornuftig bidragsyter til måloppnåelse. Rigide, byråkratiske og alt for omfattende internkontrollsystem blir gjerne omgått eller ignorert, og hele hensikten med effektive prosesser under god styring og kontroll forsvinner.

Våre risikostyringstjenester

  • Helhetlig risikostyring
  • Utvikling av effektive internkontrollmiljø
  • Prosesskartlegging og forbedring
  • Effektiv bruk av ERP-systemer
  • Støttesystemer for internkontroll og risikostyring

Ønsker du at vi kontakter deg?