Alle virksomheter som er regnskapspliktige vil være bokføringspliktige. I tillegg vil enkelte virksomheter være bokføringspliktige selv om de ikke er regnskapspliktige.  

Hvem har regnskapsplikt?

Det er organisasjonsformen, størrelsen på virksomheten eller om den er underlagt tilsyn som avgjør om den har regnskapsplikt, og gjelder følgende selskaper (ikke uttømmende liste):

 • Alle aksjeselskaper 
 • Deltakerlignede selskaper (ANS, DA, m.fl.) som har;
  • kr 5 millioner eller mer i driftsinntekter,
  • antall ansatte som i gjennomsnitt utgjør mer enn 5 årsverk, 
  • flere deltakere enn 5, eller
  • deltakere i form av juridiske personer med begrenset ansvar

 

 • Enkeltpersonforetak som har
  • eiendeler med verdi over kr 20 millioner, eller
  • antall ansatte som i gjennomsnitt utgjør mer enn 20 årsverkUtenlandske foretak (NUF) som utøver eller deltar i virksomhet og er skattepliktig til NorgeAndre som etter særskilte bestemmelser har regnskapsplikt


Der regnskapsplikten avhenger av terskelverdier, inntrer plikten fra og med det andre året verdiene er passert. For at regnskapsplikten skal opphøre igjen, må selskapet komme under terskelverdiene to år på rad. Plikten opphører da fra og med år to.
 

Hvem har bokføringsplikt?

Alle virksomheter som er regnskapspliktige vil også være bokføringspliktige, samt enhver virksomhet som har plikt til å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt og/eller skattemelding for merverdiavgift.

Hva er bokføringsplikt?

Bokføring kan defineres som registrering i regnskapssystemet av transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner som direkte påvirker eiendeler, gjeld, egenkapital, inntekter eller kostnader. Bokføring kjennetegnes av at det posteres til debet og kredit med like store beløp.

Bokføringsplikt innebærer en plikt til å dokumentere, registrere og spesifisere transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner, samt oppbevare regnskapsmateriale, i samsvar med de krav som følger av bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk.
 

GRUNNLAG FOR ÅRSREGNSKAP, MVA-RAPPORTERING OG SKATTERAPPORTERING

Bokføring av regnskapsopplysninger ligger til grunn for å kunne utarbeide et årsregnskap for de som også er regnskapspliktige, men også for å kunne utarbeide pliktige regnskapsoppstillinger som kundereskontro, leverandørreskontro og spesifikasjon av lønnsopplysningspliktige ytelser mv. I tillegg legger bokføringen grunnlaget for de merverdiavgiftsoppgaver og næringsoppgaver som skal leveres.

REGNSKAPSSYSTEM OG REGNSKAPSFØRER

Bokføringsloven krever at det foreligger et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem som muliggjør utarbeidelse av årsregnskap og spesifikasjoner. Det er ikke krav om å ha en ekstern regnskapsfører til å sørge for bokføringen, men i mange tilfeller kan det trygge og sikre korrekt rapportering av for eksempel merverdiavgift, skatt og a-melding (lønn, mv.).

Bokføringsloven har også en rekke krav til ajourhold av regnskapsopplysninger, dokumentasjon av bokførte opplysninger, sporbarhet og oppbevaring. 

Ønsker du at vi kontakter deg?