Revisjon er en uavhengig kontroll og gransking av regnskapet. Dersom man er revisjonspliktig må man få en registrert eller statsautorisert revisor til å foreta denne kontrollen. Revisor kan ikke ha noen tilknytning til selskapet utover å være revisor.  Etter gjennomgangen skal revisor lage en revisjonsberetning som skal sendes inn sammen med årsregnskapet. Hvis revisor har anmerkninger, skal det komme frem i denne beretningen.

Hvorvidt man har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken selskapsform man har og størrelsen på selskapet. 

Følgende selskaper har revisjonsplikt: 

 • Alle aksjeselskaper, men man kan velge bort revisjon dersom;
  • driftsinntektene er mindre enn kr 6 millioner, og 
  • balansesummen er under kr 23 millioner, og
  • antall ansatte i gjennomsnitt utgjør mindre enn 10 årsverk
    
 • For at et aksjeselskap som er morselskap i et konsern skal kunne velge bort revisjon, må konsernet som helhet være under ovennevnte verdier
 • Deltakerlignede selskaper (ANS, DA, m.fl.) som har;
  • kr 5 millioner eller mer i driftsinntekter, eller
  • flere deltakere enn 5, eller
  • samtlige deltakere er juridiske personer og har eiendeler i balansen for over kr 20 millioner eller gjennomsnittlig antall ansatte utgjør mer enn 10 årsverk
    
 • Enkeltpersonforetak som har omsetning på over kr 5 millioner og en av disse forutsetningene i tillegg er oppfylt;
  • eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller
  • antall ansatte som i gjennomsnitt utgjør mer enn 20 årsverk
    
 • Utenlandske foretak (NUF) som er skattepliktig til Norge og har kr 5 millioner eller mer i driftsinntekter
 • Andre som etter særskilte bestemmelser har regnskapsplikt 

Dersom det i stiftelsesdokumentet ikke blir valgt revisor skal ikke årsregnskapet revideres.

Når driftsinntektene, balansesummen eller årsverkene overstiger grensen, inntrer revisjonsplikten fra og med det påfølgende året.

Ved fravalg av revisjon brukes forrige årsregnskap som grunnlag for vurderingen. Viser årsregnskapet at selskapet er under grensene, kan generalforsamlingen beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, og selskapet kan si opp revisor. Fravalg av revisjon meldes via Altinn på skjema Samordnet registermelding, og er gjeldende så snart det er registrert i Foretaksregisteret

Ønsker du at vi kontakter deg?