• Innført sommeren 2017, og innebærer at personlige investorer kan få fradrag med inntil kr 500 000 i sin personlige inntekt for investeringer i oppstartselskaper. Investeringen må være foretatt personlig eller fra personlig eid aksjeselskap. Beløpsgrensen er økt til kr 1 million med virkning fra og med inntektsåret 2020. Ordningen er også utvide til ansatte og deres nærstående, men kun midlertidig for inntektsårene 2020 og 2021.
   
 • Krav til aksjeinnskuddet:
  • Må skje ved nytegning av aksjer.
  • Må være på minst kr 30 000 for hver enkelt investor og hvert selskap, og hvert aksjeselskap kan ikke motta mer enn kr 1,5 millioner årlig i aksjeinnskudd som gir fradragsrett for investor. Beløpsgrensen er økt til kr 5 millioner med virkning fra og med inntektsåret 2020.
  • Selskapet må innberette til skattemyndighetene hvem som har rett til gründerfradrag.
    
 • Krav til mottaker av aksjeinnskuddet:
  • Må være et norsk aksjeselskap eller tilsvarende selskap hjemmehørende i et land innenfor EØS.
  • Kan ikke være eldre enn 6 år gammelt, medregnet stiftelsesåret.
  • Kan ikke ha ansatte som utgjør 25 årsverk eller mer i innskuddsåret (om mottaker inngår i et konsern gjelder dette samlet for konsernet).
  • Kan ikke ha samlede driftsinntekter eller samlet balansesum som er kr 40 millioner kroner eller mer i innskuddsåret (om mottaker inngår i et konsern gjelder dette samlet for konsernet).
  • Offentlige organer kan ikke alene eller sammen kontrollere mer enn 24 % av kapitalen eller stemmerettsandelene i selskapet.
  • Ved utgangen av det året selskapet eller kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret eller det etterfølgende kalenderåret, må selskapet ha en årlig lønnskostnad som danner grunnlag for arbeidsgiveravgift på minst kr 400 000 (kan ikke være til investor eller investors nærstående).
  • Selskapet må hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning.
  • Selskapet kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for aksjeinnskuddet.
    
 • Krav til tilknytning:
  • Det gis ikke fradrag dersom investor eller investors nærstående er eller har vært aksjonær eller ansatt i selskapet eller i et annet selskap i samme konsern, eller blir ansatt ila den eiertiden som gir grunnlag for gründerfradrag.
  • Investor må beholde aksjene i minst 3 kalenderår etter utløpet av det kalenderåret investeringen er registrert i Foretaksregisteret.
  • Investor eller investors nærstående kan ikke motta utdelinger fra selskapet i den perioden det kreves eierskap – altså 3 år etter investeringsåret.

Ønsker du at vi kontakter deg?